m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-26 , 08:35:17
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Edyta Włodarczyk
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 37
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEdyta Włodarczyk
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 37
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ochrona obiektów w formie podjazdów załóg interwencyjnych)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa OCHRONY fizycznej mienia Zamawiającego – pełnienie ochrony obiektów w formie podjazdów załóg interwencyjnych 1 raz w ciągu doby (wykaz obiektów określono w załączniku nr 4 do umowy). Załogi interwencyjne będą zobowiązane do sprawdzania stanu obiektów, stanu zabezpieczeń budynków i terenów i tego czy w obiektach nie przebywają nieuprawnione do tego osoby.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, osoby pełniące patrol zobowiązane są do bezzwłocznego przekazania informacji kierownikowi właściwego DOM-u, który administruje obiektem oraz wezwanie odpowiednich służb np.: policji, straży miejskiej i ewentualnie właściwego pogotowia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy liczby ochranianych obiektów oraz zmiany adresów obiektów wymienionych w wykazie. Zmiana nastąpi nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili zawiadomienia Wykonawcy drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) lub telefoniczną (sms). Dodatkowo w ciągu 3 dni roboczych Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o dokonanej zmianie ilości ochranianych obiektów.
W razie zaistnienia okoliczności, które wymagają zabezpieczenia obiektu przez załogę interwencyjną w formie posterunku, Wykonawca zapewni ochronę do czasu przybycia odpowiednich służb.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej IWZ wraz z załącznikami.
Wykaz chronionych obiektów stanowi Część IX IWZ.
CPV – główny przedmiot: CPV 79710000-4 - Usługi Ochroniarskie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Mokotów
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium800,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
cyt. z IWZ: "Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania

12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania.
12.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
12.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
12.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
c) zdolności technicznej i zawodowej.
12.2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12.1 i 15. niniejszej IWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków.
12.3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 12.1. i 15. IWZ na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 13.1. IWZ oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w pkt. 13 IWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków.
12.4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
12.4.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa wraz z ofertą dokument - oryginał zobowiązania innych podmiotów /na załączniku nr 4 do oferty/ - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
12.4.1.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
12.4.1.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
12.4.1.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
12.5. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ust. 1,2,4, 5, 6 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.
13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.
13.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 5, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do IWZ) należy załączyć:
 Załącznik nr 1 do oferty : oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 Załącznik nr 2 do oferty : oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
13.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz posiadania doświadczenia które będzie dodatkowo punktowane w kryteriach oceny ofert wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do IWZ) należy załączyć:
 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, (wzór druku załącznik nr 3 do OFERTY) - wymagany oryginał.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem trzech usług musi wykazać się, jeden wykonawca.
Usługi jakimi musi wykazać się Wykonawca opisane są w pkt. 15.2.1 IWZ.
Jeżeli wykazane usługi realizowane były przez wykonawców wspólnie je wykonujących należy napisać, co wykonawca składający ofertę w ramach danego zamówienia wykonywał.
 Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz, którego świadczona była usługa potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie– wymagany oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13.3. W zakresie nieuregulowanym IWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
13.4. UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów.
14. Oferta wspólna.
14.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać:
a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia);
b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji;
c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez któregokolwiek z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o realizacji zamówienia;
d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego;
e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości;
f) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań;
g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia;
h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna.
14.2. Wykonawcy wspólnie składający ofertę wskażą w formularzu oferty adres korespondencyjny, na który Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
14.3. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu, każdy z członków konsorcjum wypełnia: załącznik nr 2 do oferty: oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
14.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców przy czym: w odniesieniu do posiadania doświadczenia określonego w pkt. 15. IWZ jeden z wykonawców musi się wykazać posiadaniem wymaganego doświadczenia (w całości) zgodnie z wymogiem Zamawiającego-doświadczenie nie sumuje się, w odniesieniu do posiadania polisy określonej w pkt. 15. IWZ wszyscy wykonawcy musza się wykazać posiadaniem wymaganego ubezpieczenia (w całości) zgodnie z wymogiem Zamawiającego-polis nie sumuje się.
14.5. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
15. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego i spełnia wymagania określone w niniejszych IWZ tj.:
15.1. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającą posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 2.000.000 PLN przy czym ubezpieczenie na jedno zdarzenie nie może być mniejsze niż połowa tej kwoty.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie posiadaniem w/w polisy musi wykazać się, każdy wykonawca.
15.2. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
15.2.1. Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech usług ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej świadczonych przez okres co najmniej 1 roku każda. Suma wartości trzech wykazanych na potwierdzenie posiadania doświadczenia usług nie może być mniejsza niż 80.000,00 zł brutto.
W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego w zdaniu pierwszym i drugim.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem trzech usług musi wykazać się, jeden wykonawca.
Budynek użyteczności publicznej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

-Doświadczenie będzie dodatkowo punktowane w kryteriach oceny ofert.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie trzech usług .
Zamawiający przyzna 2,5 punktów za każdą usługę, wykazaną ponad trzy wymagane, spełniającą wymagania określone w IWZ, nie więcej niż 10 punktów (co najmniej cztery dodatkowe usługi poza minimum wymaganym przez Zamawiającego w ilości trzech usług).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem dodatkowych usług musi wykazać się, ten sam Wykonawca, który wykonywał usługi wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
15.2.2. Wykonawca musi dysponować osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu usług ochrony, odpowiadającymi rodzajem przedmiotowi zamówienia, zatrudnionymi zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt. 4.1.a. w ilości niezbędnej do należytego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.
15.2.3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj. zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi wyposażonymi w środki łączności bezprzewodowej".
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
doświadczenie wykonawcy 10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 08:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-12-04, 09:00, https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |