m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-26 , 09:26:14
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
- adresKawęczyńska 44, 03-770 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 511-20-00
- faks(0-22) 818-22-44
- e-mailsekretariat@dosir.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.dosir.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jan Szczepłek
- adresDzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa
- lokalpokój zastępcy Dyrektora
- telefon(0-22) 511 20 12
- emailj.szczeplek@dosir.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWaldemar Zychowicz
- adresDzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Szanajcy 17/19
- lokalpokój Kierownika
- telefon(0-22) 619-11-20
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa
- lokalSekretariat
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa
- lokalSekretariat
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ochrona osób i mienia w obiektach Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie terenu i mienia zlokalizowanego na terenie i w obiektach Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, których zestawienie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszych IWZ a także ochrona osób legalnie tam przebywających (budynki i tereny wskazane w Załączniku nr 1) oraz obsługa portierni, systemów monitoringu i innych usług opisanych w niniejszych IWZ wraz z załącznikami. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez jednego pracownika ochrony w każdej z lokalizacji, przy czym Zamawiający zastrzega sobie wprowadzanie zmian na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszych IWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2018. Poz. 2142,2245, z 2019 r. poz. 1495).
a) Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony w obiektach użyteczności publicznej, na terenie których może przebywać jednorazowo duża grupa osób, w tym małe dzieci, pracownicy ochrony zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zamówienia muszą charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Jagiellońska 7 Warszawa, ul. Kawęczyńska 44 Warszawa, ul. Szanajcy 17/19 Warszawa, ul. Targowa 86 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-12-25, data zakończenia: 2021-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania.
12.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
12.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
12.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, wykazując posiadanie ważnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej;
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający oceni jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 1.000.000 PLN przy czym ubezpieczenie na jedno zdarzenie nie może być mniejsze niż 500.000 PLN.
c) zdolności technicznej i zawodowej, wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej 3 usługi polegające na ochronie budynku użyteczności publicznej przez 7 dni w tygodniu (w tym co najmniej jeden z wykazanych budynków to budynek sportowy zakwalifikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod numerem 1265, oraz co najmniej jeden budynek zakwalifikowany pod numerem 2411 PKOB) przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy dla każdej wykazanej usługi (w przypadku wykazania doświadczenia usługami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie w/w usług przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy),
12.2.Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1 niniejszej IWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków.
12.3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 12.1. IWZ na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 13.1. IWZ oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w pkt. 13 IWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków.
12.4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8
12.5. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.
13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.
13.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi odpowiednio Załącznik nr 2 do IWZ) należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzory oświadczeń stanową Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do wzoru Formularza Oferty);
b) aktualną – ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, jaki został określony w pkt. 12.1.2.a IWZ;
c) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały należycie zrealizowane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w pkt 12.1.2.c (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do IWZ);
d) kopię polisy potwierdzającej spełnianie wymogu określonego w pkt. 12.1.2.b. IWZ
e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach, których lub ich sytuacji polega Wykonawca.
UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie dostępności dokumentu, o którym mowa w pkt. 13.1e, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument;
f) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
h) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
9
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
13.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IWZ).
13.3. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IWZ).
13.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1.2 IWZ polega na zasobach innych podwykonawców, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów), potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Ponadto Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej:
13.4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
13.4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
13.4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
13.4.4. oświadczenia podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
13.4.5. oświadczenia podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
10
13.4.6. oświadczenia podwykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);
13.4.7. oświadczenia podwykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej podwykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym podwykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
13.5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.
13.6. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, iż nie mogą być one udostępniane. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do,, których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, do oferty powinien załączyć stosowne oświadczenie, a ww. informacje winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości stron oferty.
13.7. W zakresie nieuregulowanym IWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r., poz. 1126).
14. Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
14.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1.b oraz 13.1d-h niniejszej specyfikacji - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Zapisy odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio.
14.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1.b oraz 13.1d-h IWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio.
14.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-03
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.dosir.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-04, 09:30, Warszawa ul. Kawęczyńska 44
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2012-11-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |