m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-26 , 09:35:56
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
- adresOławska 3a, 01-494 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 861 56 90
- faks(0-22) 861 42 09
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.osirbemowo.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Kucharska
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Oławska 3a, 01-494 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 561 86 90 wew. 130
- email@a.kucharska@osirbemowo.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Kucharska
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Oławska 3a, 01-494 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 561 86 90 wew. 130
- email@a.kucharska@osirbemowo.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Oławska 3a, 01-494 Warszawa
- lokal102
Adres, na który należy przesyłać ofertyOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Oławska 3a, 01-494 Warszawa
- lokal102
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawę oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Obrońców Tobruku 40, ul. Obrońców Tobruku 11 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)09.13.50.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki.
2. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300 000,00 złotych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-03
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.osirbemowo.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-04, 10:30, siedziba Zamawiającego, ul. Oławska 3A, sala fitness, I piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |