m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-26 , 10:21:52
I Zamawiający
ZamawiającyWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
- adresLipińska 2, 01-833 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 599 71 00
- faks(0-22) 599 71 01
- e-mailsekretariat@wcpr.pl
- adres internetowyhttp://www.wcpr.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Karolina Kos-Kosel
- adresWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal119
- telefon(0-22)5997128
- emailkarolina.kos-kosel@wcpr.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Łaska
- adresWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal120
- telefon(0-22)5997173
- emailtomasz.laska@wcpr.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal120
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal120
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Organizacja i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”.
2. Odbiorcami kursu będą osoby skierowane przez Zamawiającego – uczestnicy Projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej” – usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej lub cudzoziemcy z ochroną międzynarodową w Polsce.
3. Zamówienie w ramach kursu języka angielskiego obejmuje organizację i przeprowadzenie:
1)zajęć indywidualnych z języka angielskiego;
2)egzaminu certyfikatowego.
4. Kurs będzie prowadzony stacjonarnie w lokalu pozostającym w dyspozycji Wykonawcy lub online, w warunkach bezpiecznych dla uczestników oraz personelu Wykonawcy, w zależności od czynników zewnętrznych oraz obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związki z wystąpieniem stanu epidemii choroby COVID-19.
5. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w lokalu pozostającym w dyspozycji Wykonawcy, zgodnie
z warunkiem określonym w rozdziale IX.4.3 ogłoszenia o zamówieniu.
6. Wykonawca w ramach realizacji szkoleń w formie stacjonarnej zapewni niezbędne środki higieniczne i indywidualne środki ochrony osobistej w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników szkolenia.
7. Zajęcia online będą prowadzone za pośrednictwem platformy umożliwiającej prowadzenie zajęć zdalnie, zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 8 do Ogłoszenia.
8. W zajęciach indywidualnych z języka angielskiego będą uczestniczyły maksymalnie 24 osoby.
9. Łączny wymiar godzin lekcyjnych do wykorzystania dla wszystkich uczestników wynosi maksymalnie 1.440 godzin.
10. Pod pojęciem „godziny” rozumie się godzinę lekcyjną, tj. 45 minut.
11. Zajęcia stacjonarne/online mogą odbywać się w różnych porach dnia od godziny 8:00 do godziny 21:00
od poniedziałku do niedzieli w terminach ustalanych indywidualnie z uczestnikami i dopasowanych do ich dyspozycyjności.
12. W egzaminie certyfikatowym z języka angielskiego wezmą udział maksymalnie 24 osoby.
13. Egzamin certyfikatowy z języka angielskiego będzie spełniać wytyczne zawarte w Załączniku Nr 8
do Ogłoszenia.
14. Uczestnicy zostaną zgłoszeni na egzamin certyfikatowy, w terminie najbliższym dacie zakończenia zajęć dydaktycznych, zgodnie z ogłoszonym przez Ośrodek Egzaminacyjny harmonogramem. Po terminie egzaminu certyfikatowego zajęcia indywidualne nie będą kontynuowane.
15. Wykonawca dopełni wszelkich formalności i opłat, w ramach realizacji zamówienia, związanych ze zgłoszeniem uczestników na egzamin z języka angielskiego oraz uzyskaniem przez nich certyfikatów.
16. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe oznaczone zgodnie z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta Funduszy Europejskich.
17. Wykonawca zapewni prawidłowe oznaczenia sali w przypadku prowadzonych szkoleń stacjonarnie
oraz oznaczy graficznie szkolenie prowadzone online, zgodnie z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta Funduszy Europejskich.
18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)80.58.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
2) doświadczenie lektora w prowadzeniu kursów języka angielskiego przygotowujących do egzaminu certyfikatowego 40 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://bip.wcpr.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-12-04, 10:00, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, sala konferencyjna (poziom -1)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Projekt „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej” nr RPMA.09.01.00-14-c059/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |