m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-26 , 14:03:33
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Topór
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
- telefon22 44 35 036
- emailatopor@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgata Popławska
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal214
- telefon(0-22)4434989
- emaila.poplawska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal14-17
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Iluminacja świąteczna Wilanowa
Opis zamówienia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI
A. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wynajem, montaż, eksploatacja wraz z utrzymaniem oraz demontaż dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonych lokalizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone
we wzorze umowy z załącznikami.
Przedmiotem zamówienia:
1) jest zaprojektowanie i zamontowanie unikatowej świetlnej Dekoracji świątecznej wilanowskich ulic - w tym rond i placów, zgodnie z wykazem i opisem w załączniku nr 1 umowy. Przedstawione wizualizacje Dekoracji powinny oddawać świąteczny wystrój miasta, estetykę przestrzeni w sposób oryginalny, pozwalając na uzyskanie najciekawszych efektów wizualnych i jednocześnie energooszczędnych z zastosowaniem oświetlenia LED.
Dekoracje mają być dobrane gabarytami do wielkości słupów latarniowych oraz przestrzeni placów i rond na których będą montowane. Kształty konstrukcji dekoracji powinny stanowić integralne części rysunku wzoru.
2) Transport, montaż i demontaż Dekoracji - Gotowość specjalistycznego sprzętu do załadunku, transportu i rozładunku Dekoracji. Posiadanie specjalistycznych regałów do transportu elementów z zamontowanym systemem iluminacji. Dysponowanie wykwalifikowanym personelem do prac wysokościowych, montażu konstrukcji. Zamawiający wyznacza termin inauguracji ekspozycji. Wykonawca użyje techniki montażu zapewniające bezpieczną eksploatację podczas sezonu. Wykonawca w systemach montażu zaproponuje rozwiązania techniczne ograniczające ryzyko uszkodzenia słupów latarniowych i Dekoracji podczas silnych wiatrów.
3) Konserwacja i ubezpieczenie Dekoracji w trakcie ekspozycji Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobowy dyżur serwisowy. Łączność poprzez 2. numery telefonii komórkowej
i pocztę elektroniczną. Na zgłoszenia przekazywane przez Zamawiającego należy po realizacji naprawy przekazać odpowiedź na adres poczty elektronicznej: a.poplawska@um.warszawa.pl. Czas reakcji na zgłoszenie usterki do ……. godzin. Gotowość sprzętu do usuwania ewentualnych usterek lub zniszczeń w Dekoracji. Ubezpieczenie dekoracji od żywiołów na wartość zakupu dekoracji i od kradzieży i ataków wandalizmu min 200 000,00 PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do okazania ww. polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie stanów magazynowych oświetlenia kompatybilnego z zainstalowanymi produktami, koniecznych do bieżącego serwisu Dekoracji.
4) Zabezpieczenie materiałów do serwisów Dekoracji – posiadanie zaplecza magazynowo-technicznego do wysuszenia, konserwacji, czyszczenia dekoracji. Dysponowanie wykwalifikowanym personelem do konserwacji systemu sterowania iluminacją. Dysponowanie elementami składowymi dekoracji potrzebnymi do naprawy i uzupełniania dekoracji (kompatybilne oświetlenie LED). Przez cały okres ekspozycji Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanów magazynowych elementów składowych Dekoracji, umożliwiających jej bieżące naprawy i konserwację.

Uwaga: Całość elementów podlegających ekspozycji, serwisowi wraz z wymienionymi lokalizacjami wskazana jest w załączniku nr 1 do umowy i podlega czynnościom zawartym
w powyższych wymaganiach.
Załącznik nr 1 do umowy
LOKALIZACJA ILOSC OPIS OPIS
Zawady RONDO VOGLA 7 dekoracja latarniowa Dekoracja latarniowa. Szerokość 165 cm. Wysokość 390cm.
Ilość punktów LED:880. Moc: 35W.
Efekt błysku w co piątej diodzie.
Iluminowana profesjonalnymi lampkami LED z dodatkową osłoną z policarbonatu wymagane IP66, IK6. Dekoracja przystosowana do zasilania z istniejącego systemu zasilania zamontowanego na latarniach
Powsin ul. Przyczółkowa 33 dekoracja latarniowa Dekoracja latarniowa. Szerokość 103 cm. Wysokość 190 cm.
Ilość punktów LED:200. Moc: 21W. Efekt błysku w co piątej
diodzie. Iluminowana profesjonalnymi lampkami LED z dodatkową osłoną z policarbonatu wymagane IP66, IK6. Dekoracja przystosowana do zasilania z istniejącego systemu zasilania zamontowanego na latarniach
Skwer na Przyczółkowej i Klimczaka przy urzędzie 1 aranżacja dekoracji wolnostojących Aranżacja skweru przed UD Wilanów, powinna zawierać min, dekorację w kształcie fotela św. Mikołaja o wysokości min. 2 m lub sań oraz dekorację o wysokości min. 3m
Choinkę z możliwością wejścia do środka o wysokości min 6m, dwie bramy lub inny świąteczny element o wysokości min 4m. Dodatkowo aranżacja powinna zostać uzupełniona min. 6 elementami wolnostojącymi o wysokości min 1,5m rozstawionymi w alejkach.
Wszystkie elementy iluminowane profesjonalną lampką LED o barwie ciepłej białej z efektem błysku w co 5 diodzie z IP 66, IK6. Min. 5000 punktów LED.
Ze względu na ustawienie w miejscu ogólnodostępnym wymagane zasilanie napięciem do 36V. Wykonawca dostarczy linie zasilającą, rozstawi i zabezpieczy przed przewróceniem wszystkie elementy aranżacji.
Klimczaka 47 dekoracja latarniowa Dekoracja latarniowa. Szerokość 100 cm. Wysokość 210cm.
Ilość punktów LED:480. Moc: 21W.
Efekt błysku w co piątej diodzie.
Iluminowana profesjonalnymi lampkami LED z dodatkową osłoną z policarbonatu wymagane IP66, IK6. Dekoracja przystosowana do zasilania z istniejącego systemu zasilania zamontowanego na latarniach
Wysoki Wilanów 20 dekoracja latarniowa Dekoracja latarniowa. Szerokość 103 cm. Wysokość 190 cm. Ilość punktów LED:650. Moc:
36W. Efekt błysku w co piątej diodzie.
Iluminowana profesjonalnymi lampkami LED z dodatkową osłoną z policarbonatu wymagane IP66, IK6. Dekoracja przystosowana do zasilania z istniejącego systemu zasilania zamontowanego na latarniach
Wykonawca wykona niezbędne elementy montażowe niezbędne do prawidłowej eksploatacji dekoracji, zamontuje i uruchomi dekorację.
Dekoracja nie może stanowić zagrożenia dla życia ludzkiego i mienia. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy dekorację przed silnymi podmuchami wiatru.
Zamawiający dopuszcza +/- 2% tolerancję szerokości i wysokości

Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia montażu we wskazanych lokalizacjach,
gdy stwierdzone zostaną kolizje z infrastrukturą trakcyjną, oznakowaniem drogowym bądź inne ograniczenia uniemożliwiające montaż Dekoracji.

UWAGA
Obowiązują następujące warunki płatności:
- w roku 2020 Zamawiający zrealizuje płatność w wysokości do 75% wartości przedmiotu umowy;
- w roku 2021 Zamawiający zrealizuje płatność w wysokości od 25% wartości przedmiotu umowy.
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Umowy następować będzie na podstawie
2 faktur VAT wystawianych w oparciu o podpisane przez strony częściowe protokoły odbioru potwierdzające należyte wykonanie danego zakresu prac lub usług. Częściowemu odbiorowi podlegać będzie: montaż dekoracji, eksploatacja i utrzymanie dekoracji (ryczałt, 2020 r.)
oraz eksploatacja i utrzymanie Dekoracji wraz z jej demontażem (ryczałt, 2021 r.).
W kwotach wynagrodzenia brutto zawarte są wszelkie koszty w celu prawidłowej realizacji Umowy, w tym koszty ubezpieczenia, także ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zakładany czas ekspozycji dekoracji od 45 dni do maksymalnie 60 dni.

B. Klauzula społeczna

1) Na podstawie art. 29 ust 3a (oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących niżej wymienione czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia czynności związane z obsługą serwisową (eksploatacja i utrzymanie Dekoracji).
2) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 1. Oświadczenie to zawiera w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane czynności wykonają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę (np. umowa na czas określony, nieokreślony, itp.) i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
3) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników świadczących wskazane czynności w okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1. żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §11 ust. 1 pkt 5) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności.
6) W przypadku więcej niż trzykrotnego niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:
Główny kod CPV:
50232000-0 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych
i sygnalizatorów.
Dodatkowe kody CPV
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe,
51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego.

C. Termin wykonania zamówienia
Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
Data zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 10.02.2021 r.

D. Gwarancja
Nie dotyczy.

E. Informacja o powtórzeniu zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanó m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)50.23.20.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 31.52.00.00-7
51.11.10.00-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-02-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

A. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
c.1) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie lub wykonują co najmniej 2 usługi o wartości brutto każdej usługi nie mniejszej niż 150.000,00 zł, polegające na montażu, eksploatacji i demontażu co najmniej 80 elementów świątecznej iluminacji zewnętrznej (np. dekoracji latarni, dekoracji wolnostojących itp.).
Zamawiający dopuszcza wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W taki przypadku, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli część usługi już wykonanej spełnia wymagania określone powyżej (montaż i eksploatacja 80 elementów i ewentualnie wykonany demontaż, o wartości zrealizowanej części zamówienia nie mniejszej niż 150.000,00 zł).
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
Nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)..

B. Przesłanki wykluczenia Wykonawców

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt. III.B.3 SIWZ.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu wypełnionego formularza oferty
o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, (w przypadku niezłożenia informacji o podwykonawcach Zamawiający uzna, że zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców),

d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
e) w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
i. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
iii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ
UWAGA
f) w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji
z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt III.A.2.c SIWZ:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykaz usług winien potwierdzać spełnianie warunku określonego w punkcie w punkcie III.A.1.2)c)c.1) SIWZ – wykaz usług stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt III.C.3.3.1.a) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VIIC SIWZ.

D. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z III.D.8 SIWZ.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (montaż, utrzymanie i demontaż iluminacji świątecznej).
5. Nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt III.D.1 SIWZ.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w III.C.2.b. SIWZ.
8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
9. W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
v. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
vi. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
vii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
viii. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

E. Informacje dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w III.C.2.b SIWZ wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, w którym zamieszcza informację o tych podwykonawcach.

F. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/konsorcjum)

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W/w pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika;
d) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
e) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.A.1 SIWZ;
g) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.C.2.a i b SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
h) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. III.C.2.g) SIWZ składa każdy z Wykonawców.
i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
j) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. III.C.3.3.1. SIWZ, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt III.C.3.3.1. SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt III.A.1.2)c) SIWZ.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji na usterki i awarie20 %
Dodatkowy wymiar kary20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-04, 10:15, Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, adres: ul. Franciszka Klimczaka 2, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
UWAGA
Zamawiający informuje, iż:
- udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. 3) ), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia;
- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania (daty zakończenia postępowania) o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |