m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-26 , 14:55:52
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Łapińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 33 66 126
- emaillapinska.agnieszka@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Łapińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 33 66 126
- emaillapinska.agnieszka@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wsparcie techniczne oraz przedłużenie gwarancji na posiadane urządzenia (rozwiązanie UTM firmy FortiNet) dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Zamówienia obejmuje:
1)przedłużenie gwarancji dla dwóch posiadanych urządzeń FortiGate-400E na Fortinet (24x7 FORTICARE PLUS APPLICATION CONTROL, IPS,AV,WEB FILTERING AND ANTYSPAM, FORISANDBOX CLOUD) od dnia 13.12.2022 r. na okres 3 lat, tj. do dnia 12.12.2025 r.
2)zakup FortiClient Security Fabric Agent for 100 Clients - 100 licencji dla klientów VPN FortiClient na okres 3 lat od momentu wdrożenia;
3)wdrożenie przedmiotowego systemu wraz z przeszkoleniem pracowników działu TI.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba ZGN Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)48.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.00.00.00-5


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
2)zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia odpowiadające przedmiotowi zamówienia i o wartości minimum 50.000,00 zł każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane
b) dysponuje: osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą wyższe wykształcenie (inżynier) z certyfikatem NSE 6 oraz osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą wyższe wykształcenie (inżynier) z certyfikatem NSE 7.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin realizacji zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-04, 12:15, siedziba Zamawiającego, kancelaria
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |