m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-26 , 15:16:20
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
- adresOlkuska 3 lok.16, 02-604 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 32 54 605
- faks(0-22)
- e-mailsekretariat@osirmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://https://www.osirmokotow.waw.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marcin Orlik
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, Olkuska 3 lok.16, 02-604 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 32-54-607
- emailm.orlik@osirmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMichał Wizner
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, Olkuska 3 lok.16, 02-604 Warszawa
- lokal33
- telefon504944022
- emailm.wizner@osirmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaOśrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, Olkuska 3 lok.16, 02-604 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyOśrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, Olkuska 3 lok.16, 02-604 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa energii cieplnej do obiektu przy ul. Niegocińskiej 2a, w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
Opis zamówienia
TARYFA: A3/B1/C3

a) budynek przy ul. Niegocińskiej 2a
b) planowane zużycie energii cieplnej : 6.500 GJ
c) moc cieplna zamawiana: 0,8100 MW,
w tym:
- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,2750 MW,
- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia: 0,1500 MW
(moc maksymalna 0,3630 MW)
- moc cieplna na potrzeby went. 0,3850 MW

natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 9,9 m³/h
natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 7,7 m³/h

d) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Niegocinskiej 2 a
e) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLA Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,
f)regulator pogodowy jest własnością Zamawiającego
g)powierzchnia całkowita budynku - 4.371 m2,
h)liczba stałych użytkowników - ok. 150
i)kubatura budynku 31.825 m3
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Niegocińska 2a
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1. Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

III WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA I INNYCH DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Oświadczenie potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia wykonawcy
z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 - wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.

Dokument/-y należy złożyć:
•w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku
składania oferty elektronicznie;
•w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.
2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.1pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ).
Oświadczenie składa wykonawca, którego dotyczą podstawy wykluczenia wymienione w art. 24 ust.1pkt 13-14, 16-20 Ustawy.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
Dokument/-y należy złożyć:
•w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku
składania oferty elektronicznie;
•w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.

3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca
(wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
Dokument/-y należy złożyć:
•w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku
składania oferty elektronicznie;
•w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.

4. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzory druków stanowią załączniki nr 5 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
Dokument/-y należy złożyć:
•w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku
składania oferty elektronicznie;
•w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.

5. Informacja o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ)
Dokument należy złożyć:
•w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku
składania oferty elektronicznie;
•w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.

6. Formularz cenowy – wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ
Dokument należy złożyć:
•w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku
składania oferty elektronicznie;
•w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.
7. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
Dokument należy złożyć:
•w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku
składania oferty elektronicznie;
•w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.

IV WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której
mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi
złożyć każdy wykonawca.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych form:
•w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
•w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
CZAS REAKCJI NA SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WSKAZAŃ UKŁADU POMIAROWO- ROZLICZENIOWEGO W MIEJSCU JEGO INSTALACJI 30 %
Biuro Obsługi Klienta10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-03
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: -
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.osirmokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-03 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-01-02
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-03, 10:30, sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |