m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-26 , 15:56:43
I Zamawiający
ZamawiającyStraż Miejska m.st. Warszawy
- adresMłynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 598-68-00
- faks(0-22) 85 11 612
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Emil Wiszniewski
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22)8511612
- emailemil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEmil Wiszniewski
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22)8511612
- emailemil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
Adres, na który należy przesyłać ofertyStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa kurtek uniwersalnych oraz bluz softshell
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 186 szt. kurtek uniwersalnych oraz 186 szt. bluz softshell dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, ul. Sołtyka 8/10
Główny przedmiot (CPV)18.11.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 18.20.00.00-1
18.22.32.00-0

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie nr 1: Dostawa kurtek uniwersalnych damskich i męskich0,00
2Zadanie nr 2: Dostawa bluz softshell0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-22
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z sesji otwarcia ofert) ma obowiązek (samodzielnie bez wezwania), zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazania Zamawiającemu, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA!!!
Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację już wraz z ofertą na odpowiednio wypełnionym wzorze, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa odpowiednio oświadczenia zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale IX SIWZ.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Zasady składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp:
1) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego sam musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy Pzp.
2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Inne dokumenty wymagane w postępowaniu

Do oferty sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale IX SIWZ, należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
3. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale IX pkt 4 SIWZ.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji10 %
Jakość produktu30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://strazmiejska.waw.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-04, 12:30, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10 budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |