m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-27 , 07:44:10
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Elżbieta Czyżycka
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22)277 42 39
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarta Chodaniecka
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal35
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmchodaniecka@zzw.wzw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal11
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal11
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymywania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich w 2021 r., będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymywania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich w 2021 r., będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.41.00.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.91.00.00-9
39.83.00.00-9
90.51.10.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przez okres kolejnych co najmniej 12 miesięcy - prace polegającą na kompleksowej obsłudze technicznej i konserwacji toalet.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zzw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-04, 12:00, Krucza 5/11d sala 11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |