m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-27 , 09:50:24
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Radosław Szpicki
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., budynek nr 2
- lokal102
- telefon(0-22) 532-60-74
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRadosław Szpicki
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., budynek nr 2
- lokal102
- telefon(0-22) 532-60-74
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud. nr 9, p.5.
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud. nr 9, p.5.
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wycinka drzew i krzewów z terenu przeznaczonego pod budowę zajezdni Annopol w ramach inwestycji „Budowa zajezdni tramwajowej Annopol w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy"
Opis zamówienia
1. Zamówienie obejmuje usunięcie wraz z karczowaniem drzew i krzewów z terenu inwestycji „Budowa zajezdni tramwajowej "Annopol" w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
2. Orientacyjna liczba drzew wymagających usunięcia na terenie zajezdni oraz drogi ppoż. to 1 227 szt., a krzewów ok. 28 772 m2. Lokalizacja oraz parametry drzew i krzewów do usunięcia i karczowania jest wskazana w aktualizacji inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie wyznaczonym pod inwestycję „Budowa zajezdni tramwajowej Annopol” (załącznik nr 1 do SOPZ).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren wyznaczony pod inwestycję „Budowa zajezdni tramwajowej Annopol w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.21.14.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Przyjęta numeracja jest zgodna z numeracją w SIWZ.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwie usługi* obejmujące wycinkę i karczowanie drzew i krzewów, o wartości co najmniej 80 000,00 zł netto każda;
* Przez jedną usługę należy rozumieć usługę wykonaną na podstawie jednej umowy lub w ramach jednego zadania inwestycyjnego;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz
5) którzy nie wyrządzili szkody wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, stwierdzonej orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania oraz którzy nie zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia i orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
6) z którymi w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie rozwiązał ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba, że wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła mniej niż 5% wartości umowy;
7) w stosunku, do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości lub którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
8) którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9) których nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej, komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej);
10) których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób prawnych);
11) w stosunku, do których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dot. podmiotów zbiorowych);
12) którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
13) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówili podpisania z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie;
14) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylali się od realizacji na rzecz Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartych umów oraz realizowali zamówienia udzielone przez Zamawiającego z należytą starannością.
5.2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 6 niniejszego rozdziału. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
5.4. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, warunki, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 1, 2, 3 i 4 muszą spełniać łącznie, pozostałe warunki – każdy z Wykonawców.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
6A. Do oferty, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączników nr 1A i 1B do formularza oferty);
6.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa pkt 6.3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów, określone w pkt 6.3 stosuje się odpowiednio.
6.5. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do formularza oferty) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;
dowodami, o których mowa powyżej, są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a;
jeżeli „Wykaz wykonanych usług”, referencje bądź inne dokumenty, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 6.2 oraz oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1B) powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1A) powinno być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie.
Oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1A), a także wykaz, o którym mowa w pkt 6.5 powinien być złożony przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie.
6B. Ponadto do oferty należy załączyć:
6.6. Dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze - zgodnie z pkt 10.11 niniejszego rozdziału SIWZ.
6.7. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, o których mowa w pkt 5.2, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dokumenty określające w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
wzór Zobowiązania, o którym mowa w pkt 5.2, stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty;
zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
6C. Pozostałe informacje:
6.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
6.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.8; z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony.
6.10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.5 lit. a i b, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one aktualne – zaleca się wskazanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentu zawierającego aktualne informacje, które Wykonawca wykorzystuje w obecnym postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 20,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud. 2 pok. 105
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.tw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-04, 11:00, on-line na kanale: https://youtu.be/OIbiUkcgKfI
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |