m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-27 , 11:16:28
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Oczyszczania Miasta
- adresAl. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 04 70
- faks(0-22) 628-26-74
- e-mailprzetargi@zom.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zom.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Steć
- adresZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 277-04-06
- emailstec@zom.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości oraz ukwiecenie elementów małej architektury na pętlach komunikacji miejskiej na terenie m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej oraz ukwiecenie elementów małej architektury
na pętlach komunikacji miejskiej: autobusowych i tramwajowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.
Zamówienie podzielone jest na 3 części:
część I
Sprzątanie oraz pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na pętlach komunikacji miejskiej położonych na terenie lewobrzeżnej Warszawy.
część II
Sprzątanie oraz pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na pętlach komunikacji miejskiej położonych na terenie prawobrzeżnej Warszawy.
część III
Sezonowe ukwiecenie elementów małej architektury tj. kaskadowych konstrukcji kwietnikowych i donic.
2. Do wykonywania prac polegających na sprzątaniu oraz pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej (dot. części I i II) Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
3. Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 5 do wzoru umowy
(dla cz. I i II).
4. Standardy jakościowe wykonywanych prac oraz warunki techniczne realizacji umowy określa załącznik nr 2 do wzoru umowy.
5. Zakres prac i ceny jednostkowe określają załączniki nr 1/I, 1/II, 1/III do SIWZ.
6. Lokalizacje pętli wraz z powierzchniami określa załącznik nr 3 do wzoru umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 4 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.16.00-8
77.21.15.00-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Sprzątanie oraz pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na pętlach komunikacji miejskiej położonych na terenie lewobrzeżnej Warszawy3500,00
2Sprzątanie oraz pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na pętlach komunikacji miejskiej położonych na terenie prawobrzeżnej Warszawy2000,00
3Sezonowe ukwiecenie elementów małej architektury tj. kaskadowych konstrukcji kwietnikowych i donic4000,00
Razem 9500,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-03-01, data zakończenia: 2021-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, nie wezwie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami jest prowadzona w formie pisemnej lub przy użyciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę:
a) pisemnie winny być składane na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych
b) elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, e-mail przetargi@zom.waw.pl.
3. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub serwer pocztowy Zamawiającego.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IV. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
2) wypełniony „Zakres prac i ceny jednostkowe” o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1/I – 1/III do SIWZ (w zależności od części na jakie składana jest oferta);
3) oświadczenie własne wykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
4) oświadczenie wymienione w rozdziale VI. 2 niniejszej SIWZ (o ile dotyczy);
5) potwierdzenie wniesienia wadium;
6) pełnomocnictwo do udziału w aukcji elektronicznej – w przypadku, gdy takie upoważnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
7) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
V. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Oczyszczania Miasta z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, (nr tel. (22) 277 04 00, e-mail: zom@zom.waw.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się: tel. 22 277 04 26, email: iod@zom.waw.pl lub osobiście w pok. 310;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZOM/KP/12/20 pod nazwą „Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości oraz ukwiecenie elementów małej architektury na pętlach komunikacji miejskiej na terenie m.st. Warszawy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres zgodny z przepisami o archiwizacji dokumentów;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienie Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-08
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zom.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-08 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-08, 09:30, sala 106
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |