m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-27 , 11:39:48
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- adresCegłowska 80, 01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-02-47
- faks(0-22) 834-18-20
- e-mailzp@bielanski.med.pl
- adres internetowyhttp://www.bielanski.med.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Bela
- adresSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 56 90 247
- emailzampub3@bielanski.med.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa przeglądów i napraw aparatury medycznej i niemedycznej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-77/2020.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: usługa przeglądów i napraw aparatury medycznej i niemedycznej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Zamówienie zostało podzielone na 107 pakietów.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów (części).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSzpital Bielański
Główny przedmiot (CPV)50.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.42.10.00-2
50.41.00.00-2
50.43.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1pakiet 1 – aparaty do sterylizacji BMT pakiet 2 – miktotom MICRON pakiet 3 - aparaty do dializy PRISMAFLEX pakiet 4 - aparatura do testów wysiłkowych pakiet 5 – zestaw nawigacji MEDTRONIC pakiet 6 – zestawy STRYKER pakiet 7 – zestawy STORZ pakiet 8 – zestaw do hipotermii ZOLL pakiet 9 – aparaty do znieczulania GE pakiet 10 – aparaty do znieczulania DRAGER pakiet 11 - aparatura DRAGER pakiet 12 - -aparatura WOLF pakiet 13 - aparat. Terapeutyczna pakiet 14 - aparatura 3M pakiet 15 - aparaty do znieczulenia MINDRAY pakiet 16 - aparatura Aesculap pakiet 17 - aparaty SiPAP pakiet 18 - angiograf GE pakiet 19 - endoskopy Olympus I pakiet 20 - aparatura Olympus pakiet 21 - diatermia BOWA pakiet 22 - system spirometryczny pakiet 23 - aparatura stomatol. pakiet 24 - aparatura do pielęgnacji noworodków pakiet 25 - aparatura ZOLL0,00
2pakiet 26 - aparatura EEG GRASS pakiet 27 - aparatura EEG DIGITrack pakiet 28 - aparatura EMG/EP pakiet 29 - elektrokardiografy pakiet 30 - defibrylatory pakiet 31 - defibrylatory Lifepack pakiet 32 - diatermie VALLEYLAB pakiet 33 - diatermie EMED pakiet 34 - diatermie ERBE pakiet 35 - diatermie FAMED pakiet 36 - kolumny anest. FAMED pakiet 37 - kolumny anest. Labomedica pakiet 38 - kolumny anest. Techmed pakiet 39 - gammakamera pakiet 40 - ECMO EM-TEC pakiet 41 - holtery REYNOLDS pakiet 42 - holtery RR ASPEL pakiet 43 - kardiomoniotry pakiet 44 - aparatura monitorująca Nihon Khoden pakiet 45 - kardiomoniotry Philips pakiet 46 - kardiomonitory EMTEL pakiet 47 - kardiomonitory GE pakiet 48 – kardiostymulatory pakiet 49 – kardiotokografy pakiet 50 – mikroskopy Moeller0,00
3pakiet 51 - lampy do fototerapii pakiet 52 - lampy operacyjne pakiet 53 - kardiomonitory MINDRAY pakiet 54 - aparatura monitorująca SCHILLER pakiet 55 – monitor ciśnienia wew. czaszkowego pakiet 56 – monitory bezdechu BABESENSE pakiet 57 – monitory zwiotczenia mięśniowego ORGANOM pakiet 58 – myjnia endoskopowa Kaigen pakiet 59 - noże ultradźwiękowe Soring pakiet 60 - nóż harmoniczny Ethicon pakiet 61 - Pompa Irygacyjna pakiet 62 - pompy BRAUN pakiet 63 - pompy do kontrapulsacji pakiet 64 - pompy Fresenius pakiet 65 - pompy Grasby pakiet 66 - pompy ASCOR pakiet 67 - pompy Kwapisz pakiet 68 - pompy VILTECHMED pakiet 69 - pompy Nutrica pakiet 70 - pompy MEDIMA pakiet 71 - pompy HOSPIRA pakiet 72 - respiratory Medtronic pakiet 73 - respiratory pakiet 74 - respiratory Hamilton pakiet 75 - respiratory Dreager0,00
4pakiet 76 - respiratory GE pakiet 77 - kardiotokografy PHILIPS pakiet 78 - inkubatory Atom pakiet 79 - inkubatory GIRAFFE pakiet 80 - Densytometr GE pakiet 81 - RTG Siemens pakiet 82 - RTG ZIEHM pakiet 83 - stoły operacyjne MAQUET pakiet 84 - stoły operacyjne Famed pakiet 85 - bronchoskop PENTAX pakiet 86 - wirówki laboratoryjne pakiet 87 – wstrzykiwacze kontrastu pakiet 88 - USG Samsung Medison pakiet 89 - USG GE pakiet 90 - USG SONOMED pakiet 91 - USG BK MEDICAL pakiet 92 - USG SIMENS pakiet 93 - USG pakiet 94 - Patomorfologia MICROM pakiet 95 - Patomorfologia LEICA pakiet 96 - Respiratory II pakiet 97 - Audiometry pakiet 98 - Aparat do suchego romrażania osocza pakiet 99 - aparat do krioterapii pakiet 100 - Zestaw serologiczny pakiet 101 - urządzenia chłodnicze pakiet 102 – stacje uzdatniania wody pakiet 103 – alkometry pakiet 104 – wagi pakiet 105 - myjnie Miele pakiet 106 – zestaw do ćwiczeń biernych pakiet 107- endoskopia OLYMPUS II0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
6. Warunki udziału w postępowaniu.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Zasady dotyczące wykluczenia dotyczą także wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: suma gwarancyjna min. 150 000,00 PLN.
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
b1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje: – co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące swoim zakresem serwisowanie/przeglądy aparatury medycznej/niemedycznej (tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze wskazanej przez Zamawiającego) świadczone w sposób ciągły o okresie minimum 1 roku (jeden rok).
Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył usługi o okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą jako świadczenie usług (przeglądów lub napraw zakończonych przeglądem) w sposób powtarzalny o okresie min. 1 roku.

b2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej:
b2.1) 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych – dotyczy wszystkich pakietów;
b2.2) 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi, pomiarów i dozoru urządzeń elektrycznych - dotyczy pakietów nr 4, 13, 23-25, 29-31, 36-38, 43, 45-47, 51-53, 55-57, 61, 93, 96;
b2.3) 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej wystawione przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony, aparatury będącej przedmiotem przeglądów/napraw – dotyczy pakietu nr 1-3, 5-12, 14-22, 26-28, 32-35, 39-42, 44, 48-50, 54, 58-60, 62-92, 94-95, 97-100, 103, 105-107;
b2.4) 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze będącej przedmiotem przeglądów/napraw dotyczy pakietu nr 4, 13, 23-25, 29-31, 36-38, 43, 45-47, 51-53, 55-57, 61, 93, 96, 101-102, 104;

6.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 6.1.2.b) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym w sytuacji gdy warunek z pkt 6.1.2. b) będzie spełniany nie przez Wykonawcę lub wspólników konsorcjum, ale przez inny podmiot, to podmiot ten musi być podwykonawcą części usług.
6.3.2. Wykonawca, powołujący się na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, winien przedłożyć dokumenty wskazane w pkt. 9.1. dotyczące tych podmiotów
6.3.3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 6.3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca wraz z Ofertą:
7.1. w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu:
7.1.1. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy jednolity europejski dokument zamówienia.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z poniższymi zasadami:
- w części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję .
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie się ubiegających o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ-a składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) winno:
- zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf
- zostać wypełnione przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: https://ec.europa.eu/tools/espd/ lub za pośrednictwem platformy Marketplanet OnePlace poprzez link: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
UWAGA: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia
- po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
- zostać złożone w formacie danych: .pdf
- JEDZ składany na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie wymaga szyfrowania aa jedynie postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.2. inne dokumenty:
7.1.1. formularz specyfikacji cenowej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza oferty,
7.1.2. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
7.1.3. Wykaz, potwierdzający doświadczenie osób, które Wykonawca kieruje do realizacji zamówienia, zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do formularza oferty.
Dokument posłuży ocenie w kryterium „kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 1” i „kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 2”, o których mowa w pkt 16.1.e) i pkt 16.1.f).
Dokument nie podlega uzupełnieniu, jego brak skutkować będzie nie przyznaniem punktacji w kryterium.

8. Oświadczenie wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP:
8.1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia za pośrednictwem platformy Marketplanet OnePlace poprzez link: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz oznaczenie części, której oferta dotyczy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych przed udzieleniem zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 niniejszej SIWZ.

9.1. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
9.1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.1.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9.1.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9.1.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
9.1.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
9.1.6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
9.1.7. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716).

9.2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
9.2.1. opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 150 000,00 zł, a w przypadku jej braku, inne dokumenty potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia (odpowiedzialność deliktowa
i kontraktowa), obejmującą swoim zakresem szkody osobowe i rzeczowe, powstałe w związku
z realizacją kontraktu z włączeniem ochrony za szkody, tj.:
- powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych wymagających posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych (np. elektryk) związanych z realizacją tego zamówienia,
- w mieniu powierzonym w ramach wykonywania zamówienia.
W przypadku wygaśnięcia polisy w okresie obowiązywania umowy udzielenia zamówienia publicznego objętego niniejszym postepowaniem, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie polisy wraz
z dowodem uiszczenia składki na następne roczne okresy ubezpieczenia w terminie: do dnia poprzedzającego upływ bieżącego okresu ubezpieczenia.
9.2.1. wykaz wykonanych dostaw, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 do formularza oferty, spełniających wymagania określone w pkt. 6.1.2. b1) SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
9.2.2. wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do formularza oferty, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w pkt 6.1.2. b2) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

9.3. w celu potwierdzenie parametrów punktowanych w ramach poza cenowych kryteriów oceny ofert:
9.3.1. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie osób wskazanych w wykazie wskazanym w pkt 9.2.2. SIWZ, w szczególności winny to być:
Certyfikaty/zaświadczenia z przeszkolenia z zakresu serwisowania/przeglądów wydane przez producenta aparatury medycznej/ aparatury tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze ujętej w danym pakiecie –
w zależności od warunków postawionych w pkt 6.1.2.b2.3) i b2.4).
W przypadku certyfikatów/zaświadczeń bezterminowych, jako początek okresu doświadczenia przyjmuję się datę wystawienia certyfikatu/zaświadczenia do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w przypadku certyfikatów/zaświadczeń terminowych, jako początek i koniec okresu doświadczenia przyjmuję się datę wystawienia certyfikatu/zaświadczenia i okres obowiązywania, jest on sumowany jako całość wraz z innymi certyfikatami/zaświadczeniami terminowymi).
W przypadku gdy osoba bezpośrednio skierowana do realizacji usług będących przedmiotem zamówienia świadczy usługi w sposób ciągły od co najmniej 2 lat w autoryzowanym serwisie wskazanym przez producenta aparatury – należy przedłożyć poświadczenie podmiotu zatrudniającego taką osobę.
W przypadku braku dokumentów potwierdzających doświadczenie – Zamawiająscy nie przyzna punktacji
w kryterium.
W przypadku gdy przedłożone dokumenty nie potwierdzą zakresu wskazanego w wykazie opisanym w pkt. 9.2.2. SIWZ – Zamawiający dokona stosowanego poprawienia innych omyłek, w szczególności uwzględniając przyznaną w kryterium punktację.

9.4. w celu potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego.
9.4.1. Wykaz stosownej aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z wskazaniem podstawy dysponowania, służącej realizacji usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do formularza oferty.

9.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1 powinno jednoznacznie wskazywać:
a) jakiego postępowania dotyczy;
b) jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
c) podmiot pełniący funkcję pełnomocnika;
d) jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy podać w formularzu Oferty, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

(UWAGA. Zastosowana numeracja wynika z numeracji użytej w SIWZ)
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja na naprawę5 %
c) Gwarancja na części/podzespoły użyte przy naprawie lub/i przeglądzie/konserwacjilub/i przeglądzie/konserwacji5 %
Zastosowane części (naprawa/przegląd)5 %
Zapewnienie aparatury zastępczej na okres naprawy5 %
Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 112 %
Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 25 %
Termin płatności2 %
Utylizacja części1 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-30
Cena: 15,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa Szpitala, pok. 105 pawilon H (nie dotyczy wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej: www.bielanski.bip-e.pl)
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bielanski.bip-e.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-30 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-30, 10:30, Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pawilon H, pok. 107
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |