m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-27 , 13:08:51
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Wicik
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
- lokal35
- telefon(0-22) 277 48 73
- emailm.wicik@zzw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie wielobranżowej koncepcji technicznej realizacji projektu renaturyzacji wybranych akwenów w dzielnicach Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń w zakresie budowy zastawek na rowach w Lesie Kabackim i adaptacji zastawki na Kanale Sobieskiego w Warszawie w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej koncepcji technicznej realizacji projektu renaturyzacji wybranych akwenów w dzielnicach Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń w zakresie budowy zastawek na rowach w Lesie Kabackim i adaptacji zastawki na Kanale Sobieskiego w Warszawie w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
Przedmiot zamówienia składa się z czterech zadań:
a. Zadanie I
Wykonanie dokumentacji projektowej z przedmiarami i kosztorysami wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację budowy czterech drewnianych zastawek na rowach odwadniających w rezerwacie przyrody Las Kabacki im. S. Starzyńskiego
b. Zadanie II
Wykonanie dokumentacji projektowej z przedmiarami i kosztorysami wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację adaptacji do potrzeb ochrony rezerwatu przyrody Morysin zastawki na Kanale Sobieskiego w dzielnicy Wilanów
c. Zadanie III
Wykonanie wielobranżowej koncepcji technicznej renaturyzacji poprawiającej warunki przyrodnicze wraz z przyrodniczymi inwentaryzacjami, badaniami, opiniami i ekspertyzami oraz na ich podstawie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedmiarami i kosztorysami wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację zadania dla wymienionych poniżej zbiorników wodnych w na terenie Warszawy:
 Stawy Brustmana (Dzielnica Bielany),
 stawy przy ul. Tołwińskiego (Dzielnica Żoliborz),
 Kanał Piaseczyński (na odcinku między Zamkiem Ujazdowskim, a ul. Czerniakowską ( Dzielnica Śródmieście),
 zbiorniki wodne przy Trasie Siekierkowskiej w okolicy Fortu Augustówka (Dzielnica Mokotów),
 zbiornik wodny „Moczydło 1” położony w okolicach ul. Moczydłowskiej i ul. Perkalowej oraz oczko wodne „Moczydło 2” w okolicy ul. Kabacki Zakątek (Dzielnica Ursynów).
d. Zadanie IV
Przeprowadzenie w lokalizacjach, o których mowa w ust. 1 lit a-c pomiarów poziomu swobodnego zwierciadła wody z użyciem piezometrów.
Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia uzyska wszystkie wymagane decyzje, pozwolenia, opinie, sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.
2. Przedmiot zamówienia został opisany w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.30.00.00-1
71.50.00.00-3
77.30.00.00-3
90.70.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne zawarte są w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. Przedmiotowe dokumenty udostępnione zostały przez Zamawiającego na stronie internetowej www.zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zzw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-07 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-07, 12:00, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D, Warszawa, pokój Nr 16
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Zamówienie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |