m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-27 , 16:10:10
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Żywicka
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443 14 39
- emailjzywicka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowe ilości asortymentu określa: 1) wykaz ilościowo-asortymentowy (Formularz cenowy) stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ; 2) wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ; 3) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 6.1 do SIWZ. 2. Oznakowanie producenta. Wybrane artykuły biurowe w celu poprawnej identyfikacji powinny zawierać trwale umiejscowione (przez producenta) co najmniej następujące oznaczenia:  znak, symbol producenta (wypukły, wklęsły lub naniesiony) lub  znak marki (wypukły, wklęsły lub naniesiony) lub  znak, symbol producenta oraz nr katalogowy producenta (wypukłe, wklęsłe lub naniesione) lub  znak marki oraz nr katalogowy producenta (wypukłe, wklęsłe lub naniesione), dotyczy to niżej wymienionych pozycji Formularza Cenowego (Załącznik nr 8 do SIWZ): a) pozycje:1-2, 8-10, 16, 19-22, 25, 35-37, 62-64, 101-102, 113-115, 123, 127, 181-184, 200, 202, 205-207; b) w pozycjach: 19, 27, 38-61, 105-108, 120, 135-137, 153, 201, 208-211 Formularza cenowego Zamawiający dopuszcza artykuły posiadające oznaczenia identyfikujące na opakowaniach; c) w pozycji 37 Formularza cenowego(gumka biurowa, do usuwania grafitów różnych twardości z papieru oraz folii kreślarskiej, nie niszczy ścieranej powierzchni, posiada kartonową osłonkę ochronną, o wymiarach min 40 x 15 x 10 mm) Zamawiający dopuszcza artykuł posiadający oznaczenie identyfikujące na kartonowej osłonce ochronnej znajdującej się na gumce; d) w pozycjach 62-64 Formularza cenowego(karteczki samoprzylepne) Zamawiający dopuszcza artykuły posiadające oznaczenie identyfikujące trwale naniesione na każdej karteczce bloczku lub na ostatniej karteczce bloczku; e) w pozycji 101-102 Formularza cenowego(korektory) Zamawiający dopuszcza oznaczenia identyfikujące w postaci etykiety przyklejonej przez producenta na produkcie. 3. Materiały biurowe wg wzoru. 1) Pozycja 157 Formularza cenowego (segregator do akt prawnych, format A-4, wykonany z utwardzonego kartonu, kolor niebieski, trzy sztuki wewnętrznych listew, każda dziurkowana po dwa oczka) z uwagi na swoją specyfikę oraz parametry artykułu, wymaga ze strony Wykonawcy zapoznania się ze wzorem w siedzibie Zamawiającego przy ul. Senatorskiej 36 w Warszawie. Z powyższym artykułem można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr telefonu 22 44 33 015. 2) Pozycje 76-91 Formularza cenowego(koperty) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego będą oznaczone logo Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. W załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia znajdują się projekty kopert wraz z logo i grafiką Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Pozycja 76-77 Formularza cenowego - wzór koperty w załączniku nr 1 do OPZ, Pozycja 78-79 Formularza cenowego – wzór koperty w załączniku nr 2 do OPZ, Pozycja 80 Formularza cenowego – wzór koperty w załączniku nr 3 do OPZ, Pozycja 81 Formularza cenowego – wzór koperty w załączniku nr 4 do OPZ, Pozycja 82 Formularza cenowego – wzór koperty w załączniku nr 5 do OPZ, Pozycja 83 Formularza cenowego – wzór koperty w załączniku nr 6 do OPZ, Pozycja 84-85 Formularze cenowego – wzór koperty w załączniku nr 7 do OPZ, Pozycja 86 Formularza cenowego – wzór koperty w załączniku nr 8 do OPZ, Pozycja 87 Formularza cenowego – wzór koperty w załączniku nr 9 do OPZ, Pozycja 88 Formularza cenowego – wzór koperty w załączniku nr 10 do OPZ, Pozycja 89 Formularza cenowego – wzór koperty w załączniku nr 11 do OPZ, Pozycja 90 Formularza cenowego – wzór koperty w załączniku na 12 do OPZ, Pozycja 91 Formularza cenowego – wzór koperty w załączniku na 13 do OPZ, Powyższe załączniki stanowiące wzory kopert zostały zebrane w jednym spakowanym folderze pod nazwą: Załącznik 6.2 do SIWZ– Wzory kopert
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, województwo mazowieckie
Główny przedmiot (CPV)30.19.20.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-10-29
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują co najmniej 2 dostawy materiałów biurowych, każda na kwotę minimum 220 000,00 zł. brutto. W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, zostały one zrealizowane na kwotę co najmniej 220 000,00 zł brutto każda.
III.2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenia podmiotu o oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. e) SIWZ. c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.
1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw zrealizowanych, lub realizowanych (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1. SIWZ. Dokument musi zostać przekazany w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do przedłożenia dokumentów w jednej z poniższych form – oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie; b) dowody, że wykazane w w/w wykazie dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:, – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy zostały wykonane; – oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów; Dokument musi zostać przekazany w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do przedłożenia dokumentów w jednej z poniższych form: – oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie; – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.1) - III.4)
a) oryginał, w postaci dokumentu elektronicznego, Formularza cenowego, sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej; UWAGA!!! Niezałączenie pliku lub załączenie do oferty pliku będącego skanem dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty. b) oświadczenia Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ), Oświadczenie może zostać załączone do oferty w: – oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokumentu (np. pełnomocnictwa)potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w: – oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza; d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokumentu zawierającego dowody, o których mowa w pkt. 17 SIWZ. Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w: – oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie e) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokumentu potwierdzającego, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia • czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia); Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w: – oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie e) W terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69388
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-07 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą303 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-07, 13:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, w pok. nr 302 piętro III
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |