m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-27 , 15:05:43
I Zamawiający
ZamawiającyLasy Miejskie-Warszawa
- adresul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 612-25-60
- faks(0-22) 610-38-29
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.lasymiejskie.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Suska
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal205
- telefon(0-22) 612 25 60 w. 230
- emailsuska@lasymiejskie.waw.pl.
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMichał Babicz
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22)6122560
- emailbabicz@lasymiejskie.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa ochrona Mienia Lasów Miejskich-Warszawa (ochrona bezpośrednia i pośrednia) w 2021 i 2022 roku
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa ochrona Mienia Lasów Miejskich-Warszawa (ochrona bezpośrednia i pośrednia) w 2021 i 2022 roku”

1) bezpośrednia ochrona mienia przed włamaniem, dewastacją, kradzieżą, zniszczeniem, wstępem osób nieuprawnionych na teren chronionych obiektów położonych
w Warszawie przy ul. Korkowej 170A (siedziba LM-W) oraz przy
ul. Rydzowej 1A (siedziba Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej LM-W), w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych do komputerów, telefonów, dokumentów i materiałów przechowywanych w obiektach w godzinach pracy ochrony
2) podłączenie obiektów wskazanych w pkt. 1 do systemu lokalnego, całodobowego powiadamiania i alarmowania dwuosobowego patrolu interwencyjnego na wezwanie agenta ochrony lub pracownika Zamawiającego,
3) monitorowanie odebranych sygnałów alarmowych pochodzących z wewnętrznych systemów alarmowych wraz z podejmowaniem interwencji przy pomocy grupy ochrony doraźnej odnośnie obiektów położonych w Warszawie:
• ul. Leśna 61 (budynek z kancelarią obwodu i pomieszczeniem dla edukatorów, stodoła do warsztatów edukacyjnych),
• Dziwożony 15 (kancelaria obwodu),
• Prawdziwka 42,
• 6-go Sierpnia 1A (ruina budynku mieszkalnego dwulokalowego).
Ochrona mienia prowadzona będzie w obiektach wskazanych w pkt 1 całodobowo przez jednego agenta, we wszystkie dni w roku.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać obowiązki wynikające z niniejszego zamówienia odnośnie obiektów wskazanych w pkt. 1 przez osoby zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę.


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Korkowej 170A, ul. Rydzowej 1A, ul. Leśna 61, Dziwożony 15, Prawdziwka 42, 6-go Sierpnia 1A
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium6000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:
Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, uprawniającą do realizacji przedmiotu zamówienia, ważną przez cały okres realizacji umowy, wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 15 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 838 ze zm.);

1.2. zdolności technicznej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa), którego przedmiotem było świadczenie usług ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),

1.3. zdolności ekonomicznej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże, że:
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);

UWAGA: W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej od odpowiedzialności cywilnej w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę, wykonawcy są zobowiązania wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób następujący:
4.1. w przypadku warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. - warunek ten musi spełnić każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
4.2. w przypadku warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.2. - warunek ten Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie;
4.3. w przypadku warunku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1.3 - warunek ten Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie;
4.4. nie podleganie wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w pkt. 2 oceniana będzie odrębnie dla Wykonawcy/każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/każdego podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca.
5. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.2, może polegać na zdolnościach innych podmiotów. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zdolności innych podmiotów, warunek o których mowa powyżej, musi spełniać ten Wykonawca lub łącznie z podmiotami na których zasoby Wykonawca się powołuje.
1.1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu usługi i ich wartości, dat wykonania (od-do ), podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SIWZ.
1.2. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.2. oraz pkt. 5– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia;
1.3. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zdolności innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak istnienia wobec podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy składając oświadczenie –wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia;
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wykazać braku istnienia wobec każdego z ww. Wykonawców podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy Pzp składając oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia;
1.5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V. pkt 1 ppkt. 1.1. i 1.2. Ogłoszenia (samodzielnie, wspólnie z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia lub z podmiotami z których zdolności Wykonawca korzysta) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia;
1.6. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Wykonawca, w dokumentach, o których mowa w Ogłoszeniu, wykazał, że polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Pisemne zobowiązanie zawiera w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby;
2) oznaczenie podmiotu przyjmującego zasoby (Wykonawca);
3) treść oświadczenia woli udostępniającego zasoby zawierające:
a) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;
b) zakres (charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
1.6. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, uprawniającą do realizacji przedmiotu zamówienia, ważną przez cały okres realizacji umowy, wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 15 ustawy o ochronie osób i mienia.
1.7. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ustaloną przez Zamawiającego.

2 . R E P R E Z E N T A C J A I P E Ł N O M O C N I C T W O
2.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.
3. D O K U M E N T Y S K Ł A D A N E 3 D N I O D Z A M I E S Z C Z E N I A P R Z E Z Z A M A W I A J Ą C E G O I N F O R M A C J I Z O T W A R C I A O F E R T :
3.1. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest Ogłoszenie, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
ilość pracowników ochrony realizujących zakres umowy w zakresie ochrony bezpośredniej mienia, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Dz. U. 2020 r. poz. 838 20 %
wartość posiadanej polisy ubezpieczeniowej20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-12-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.lasymiejskie.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-12-07 godzina 08:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-12-07, 08:15, w budynku LM-W Korkowa 170a
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |