m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-27 , 15:06:00
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
- adresCiołka 11, 01-445 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 877-06-16
- faks(0-22) 837-81-27
- e-mailszpzlo@szpzlo.waw.ids.pl
- adres internetowyhttp://www.zozwola.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eliza Miłecka
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Ciołka 11, 01-445 Warszawa
- lokal212
- telefon(0-22) 8770616
- emaileliza.milecka@zozwola.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia

Dostawa sprzętu medycznego (laser) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kpl. sprzętu do biostymulacji laserowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście przy
ul. Ciołka 11.
2. Przedmiot zamówienia musi obejmować również m.in. rozładunek, wniesienie, montaż, uruchomienie, przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi oraz odbiór opakowań.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego został zawarty w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 5 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście, ul. Ciołka 11
Główny przedmiot (CPV)33.10.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania14 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga od Wykonawców, w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, minimum jednej dostawy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa (wskazana w wykazie) została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych dowód, czy dostawy są wykonywane należycie, powinien być wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, by wykazana przez Wykonawcę dostawa odpowiadała swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i była dostawą o wartości brutto min.: 9 000,00 zł (dziewięć tysięcy zł)

Warunek zostanie uznany za spełniony
- jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne ze wzorem – załącznik nr 4 do SIWZ;
- jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem minimum jednej dostawy (o wartości i przedmiocie określonym powyżej) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz dołączy dowody należytego wykonania lub wykonywania tej dostawy, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych dowód, czy wykonywane dostawy są wykonywane należycie, powinien być wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- jeżeli Wykonawca złoży wykaz dostawy, zgodny ze wzorem – załącznik nr 4a do SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zozwola.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-07 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-07, 10:00, Sala konferencyjna Zamawiającego, Warszawa, ul. Ciołka 11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |