m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-27 , 15:07:01
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
- adresTrakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 500 62 34
- faks(0-22) 613-24-52
- e-mailwawer.zgn@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://zgn-wawer.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Czesław Rogala
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 500-62-41
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ochrona mienia
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 wraz z terenem przyległym do obiektów, dozorowanie obiektów przy ul. Włókienniczej 54 wraz z przyległym terenem ograniczonym ogrodzeniem na którym znajduje się plac zabaw oraz dozorowanie terenu przeznaczonego na parking przy ul. Walcowniczej róg Bystrzyckiej oraz osiedla Włókiennicza/Ciepielowska poprzez obserwację wymienionego parkingu i osiedla na ekranie monitora zainstalowanego w budynku przy ul. Włókienniczej 54 i w przypadku zauważenia naruszeń porządku publicznego na terenie parkingu i osiedlu powiadomienie Straży Miejskiej lub Policji; monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 i budynku magazynowego oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z dwóch nadajników zainstalowanych w budynkach przy ul. Płowieckiej 77 (murowanka i stolarnia), Rzeźbiarskiej 34/36 , Błękitnej 47, Izbickiej 3, Łasaka 46 oraz podejmowanie interwencji przez załogi interwencyjne wraz z zainstalowaniem własnych centralek do przesyłania sygnałów monitorujących, podejmowanie interwencji przez wyspecjalizowane załogi na każdy sygnał alarmowy emitowany z systemów alarmowych w poszczególnych obiektach oraz prowadzenie konserwacji dziewięciu systemów alarmowych.
3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: (Ocena spełnienia poniższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”):
6.1.Oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust 1b pkt 1; pkt 2; pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), wchodzącego w skład oferty. Dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie muszą być złożone na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6.1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie muszą być złożone na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6.2.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
6.2.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przewidzianym w ofercie, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunkiem uzyskania zamówienia jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia;
6.2.2. Posiadają aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
6.3.Wiedza i doświadczenie oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
6.3.1.Wykonali lub nadal wykonują (podać pełny wykaz usług) w ostatnich 3 latach przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie główne usługi w przedmiocie zamówienia, w tym co najmniej 2 zamówienia - każde o wartości nie mniejszej niż 300 tys. złotych brutto, świadczonych przez okres nie krótszy niż pół roku dla jednego Zamawiającego, obejmujące ochronę fizyczną obiektów użyteczności publicznej, monitoring obiektów, podejmowanie interwencji przez grupy interwencyjne. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wraz z dokumentami, że w/w usługi zostały wykonane z należytą starannością.
6.4.Potencjał techniczny oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
6.4.1.Dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia rozumianym jako wyposażenie w środki łączności, środki bezpośredniego przymusu, minimum sześć samochodów z grupami interwencyjnymi. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6.4.2. Posiadają minimum 6 własnych grup interwencyjnych biorących udział w realizacji zamówienia wyposażonych w samochody oraz środki bezpośredniego przymusu. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy zapisanego w pkt 19 formularza ofertowego lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza potwierdzających posiadanie własnych grup interwencyjnych. Jednocześnie zgodnie z art. 36a ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega obowiązek posiadania własnych grup interwencyjnych niezbędnych do realizacji zamówienia.
6.5.Potencjał kadrowy oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
6.5.1.Będą zatrudniać przez cały okres trwania zamówienia na umowę o pracę co najmniej 5 osób posiadających wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej (które będą pełniły nadzór nad realizacją zamówienia lub grupami interwencyjnymi lub pełniących obowiązki pracownika dozoru) oraz dysponują minimum 30 pracownikami ochrony w tym grupy interwencyjne – załącznik nr 5 do SIWZ. Ponadto Wykonawca musi zatrudniać minimum 5 pracowników ochrony stanowiących osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego wykaz osób - załącznik nr 7 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zatrudnione zgodnie są z w/w przepisami.
Wykonawca na każde wezwanie uprawnionego pracownika ZGN wykonującego nadzór nad realizacją umowy, przedstawi do wglądu umowy o pracę zawarte z pracownikami przeznaczonymi do wykonywania czynności pełnienia nadzoru nad realizacją zamówienia lub grupami interwencyjnymi lub pełniącymi obowiązki pracownika dozoru, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej Wykonawcy.
6.6. Sytuacja finansowa i ekonomiczna oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
6.6.1.Posiadają polisę ubezpieczeniową potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na sumę ubezpieczenia minimum 1 000 000,00 złotych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie ochrony osób i mienia, na jedno lub wszystkie zdarzenia, która swoim zakresem obejmuje przedmiot niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy suma polisy ubezpieczeniowej wyrażona jest w walucie obcej, zamawiający przeliczy sumę polisy na PLN wg średniego kursu danej waluty określonego przez NBP w dniu wystawienia polisy.
6.7. Wykonawca w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23, który należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – załącznik Nr 6 do SIWZ.
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Jeżeli wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
6.8. Ponadto od Wykonawcy wymagane jest:
6.8.1. Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SIWZ oraz załączonym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.
6.8.2.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1 i 2 oraz ust 1b pkt 1; pkt 2; pkt 3, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 ustawy Pzp, powinien przedłożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
- wskazywał adres którego dotyczy
- zwierał informację, który zasób jest udostępniany przez dany podmiot,
- w przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia określał konkretną formę udziału ww podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo itp.),
- jaki stosunek łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).
6.9. Zamawiający informuje, że spełnienie warunków zapisanych w pkt 6.1-6..6. w niniejszym postępowaniu przetargowym nastąpi wyłącznie wtedy gdy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznych klub zawodowych lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13 – 22.
3)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.10. Zgodnie z art. 26 ust 2e Ustawy, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Ilość lat zajmowania się ochroną10 %
Ilość zatrudnionych na umowę o pracę osób niepełnosprawnych30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zgn-wawer. zgnwawer.bip.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-07 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-07, 10:30, Siedziba zamawiajacego lok 25
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |