m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-27 , 15:07:35
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Wicik
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
- lokal35
- telefon(0-22) 277 48 73
- emailm.wicik@zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychElżbieta Czyżycka
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22)277 42 39
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie.
Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia pozyska wszelkie niezbędne materiały wejściowe, wszystkie wymagane opinie, sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz pełnił będzie nadzór autorski nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ (Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dalej jako „PFU”).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3
45.33.12.20-4
45.45.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne zawarte są w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. Przedmiotowe dokumenty udostępnione zostały przez Zamawiającego na stronie internetowej www.zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zzw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-14 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-14, 12:00, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D, Warszawa, pokój Nr 16
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |