m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-27 , 15:51:06
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Mienia Skarbu Państwa
- adresProsta 69, 00-838 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 551-21-00
- faks(0-22) 551-21-01
- e-mailzmsp@warszawa.org.pl
- adres internetowyhttp://www.zmsp.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Piekut
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal561
- telefon(0-22) 5512182
- emailpawel.piekut@zmsp.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Witowska
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal556
- telefon(0-22)5512137
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokalhttp://zmsp.warszawa.pl/
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Opis zamówienia
Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)09.12.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 09.12.30.00-7
60.30.00.00-1

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-04-01, data zakończenia: 2023-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu.

1.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019. poz. 755 ze zm.),

Odnośnie dystrybucji gazu:
• posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu – w przypadku Sprzedawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej , wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019. poz. 755 ze zm.), lub;
• posiada umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu odpowiednio na obszarze, na którym znajdują się miejsca- punkty poboru gazu.

1.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.


Sprzedawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 zł.

1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa.

Sprzedawca wykonał co najmniej 3 dostawy obejmujące sprzedaż i dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie dostawy wraz ze sprzedażą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem łącznej ilości minimum 2 500 000 kWh.
W przypadku składania oferty przez Sprzedawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
posiadanie serwisu internetowego10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-01-04
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zmsp.warszawa.pl/strona-glowna/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-01-06 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-01-06, 12:05, ul. Prosta 69 00-838 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |