m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-27 , 15:51:25
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczna Estrada
- adresNiemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 849 32 86
- faks(0-22) 646-49-39
- e-mailestrada@estrada.com.pl
- adres internetowyhttp://www.estrada.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marek Will
- adresStołeczna Estrada, Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa
- lokalbrak
- telefon(0-22)8493286
- emailmarek.will@estrada.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Wojtkowiak
- adresStołeczna Estrada, Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa
- lokalbrak
- telefon(0-22)8493286
- emailanna.wojtkowiak@estrada.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ochrona Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.

Opis zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Ochronę Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczącego ochrony Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie:


1.Wykonawca zapewni ochronę obiektu przez jednego pracownika przez całą dobę (24h), przez wszystkie dni obowiązywania umowy.

2.Wykonawca zapewni dodatkową ochronę obiektu przez jednego pracownika w godzinach 12ºº - 23ºº (11h), w okresie od dnia 1 maja 2021 do dnia 26 września 2021 r. w każdy piątek, sobotę i niedzielę za wyjątkiem 19 czerwca 2021 oraz dodatkowo

3.Wykonawca zapewni dodatkową ochronę obiektu przez dwóch pracowników w godzinach 18ºº - 23ºº (5 h), w okresie od dnia 1 maja 2021 do 26 września 2021 r. w każdy piątek i sobotę oraz dodatkowo 03 maja 2021, za wyjątkiem 19 czerwca 2021.

4.Wykonawca zapewni w dniach 1 maja do 26 września 2021 za wyjątkiem 19 czerwca 2021 w każdy piątek i sobotę oraz 3 maja - 16 osób na 2 h (w tym 1 godzina przed pokazem, ½ godz., podczas pokazu, ½ godz. po pokazie).

5.Wykonawca zapewni dodatkową ochronę obiektu przez jednego pracownika w godzinach 12ºº - 23ºº (11 h), od 28 czerwca do 31 sierpnia w dniach od poniedziałku do czwartku.
Łączna ilość przewidywanych godzin ochrony wynosi 11 699 h.


Wymagania Zamawiającego dotyczące świadczenia usługi ochrony Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie

1.Egzekwowanie od osób korzystających ze Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie przestrzegania postanowień regulaminu wprowadzonego Uchwałą NR XXI/406/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie oraz nieruchomości bezpośrednio przyległych.
2.Egzekwowanie od osób korzystających ze Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie przestrzegania postanowień regulaminu pokazów w Multimedialnym Parku Fontann wprowadzanego co roku rzecz Zamawiającego.
3.Ochronę urządzeń i instalacji będących na wyposażeniu obiektu.
4.Systematyczne, stałe patrolowanie obiektu i sprawdzanie stanu zabezpieczenia ochranianego mienia (szczególnie zmiana nocna).
5.Podejmowanie interwencji w przypadku zakłóceń porządku i zagrożeń dla chronionego mienia oraz w każdym przypadku stwierdzenia usiłowania popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa lub wykroczenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu ochranianego mienia.
6.Współdziałanie z Policją i Strażą Miejską realizującą zadania w tym rejonie, w celu skuteczniejszego zabezpieczenia ochranianego mienia oraz wzywanie Policji lub służb miejskich w sytuacjach przekraczających własne możliwości skutecznej interwencji.
7.Wzywanie dodatkowych posiłków - patrolu interwencyjnego w przypadku niemożności realizacji umowy przez pracowników ochrony obiektu.
8.Zapewnienie ochrony pracownikom Zamawiającego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie obiektu.
9.Sprawdzanie obiektu przez poszczególne zmiany pracowników ochrony w zakresie zabezpieczenia obiektu przed włamaniem do jego pomieszczeń technicznych.
10.Przeciwdziałanie uszkodzeniu ochranianego obiektu oraz urządzeń w przypadkach zagrożeń klęskami żywiołowymi (np. wichury, burze i inne zjawiska atmosferyczne
w dzień i w nocy) oraz przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym.
11.Wykonywanie poleceń Zamawiającego, związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa.
12.Zawiadamianie telefoniczne lub osobiste odpowiednich służb o stwierdzonych istotnych zagrożeniach obiektu (Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja) oraz zawiadomienie Zamawiającego.
13.Wzywanie Policji w celu podejmowania interwencji wobec osób stwarzających zagrożenie dla mienia znajdującego się w obiekcie lub zakłócających porządek
i bezpieczeństwo, a także w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia włamania do obiektu pod groźbą odpowiedzialności cywilnej wobec poszkodowanego.
14.Obsługa lokalnej sieci monitoringu wizyjnego składającej się z czterech kamer oraz systemu sterującego i rejestrującego.
15.Teren podległy administracyjnie Zamawiającemu, na którym Wykonawca wykonywać będzie przedmiotową usługę ochrony Multimedialnego Parku Fontann określa załącznik nr 10 do SIWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
16.Wykaz pomieszczeń i urządzeń podlegających szczególnej ochronie stanowi załącznik nr 11 do SIWZ i załącznik nr 2 do umowy.
17.Wykonawca będzie prowadził książkę raportów odnotowując w niej datę, godzinę i zakres zdarzeń dotyczących przedmiotu ochrony. Zamawiający ma prawo wglądu
w przedmiotową książkę raportów w każdym czasie, jak też ma prawo do kontroli pracowników ochrony przy współudziale upoważnionego pracownika Wykonawcy.


Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zaleca się wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMultimedialny Park Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe, określone przez Zamawiającego niniejszą specyfikacją , a dotyczące:
a)kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności
b)sytuacji ekonomicznej i finansowej
c)zdolności technicznej i zawodowej
2.Spełnienie wymogów podanych w punkcie 1, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 2, oraz przedłożenie dokumentów,
o których mowa w części IX.
3.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonie usługi ochrony będą zarówno dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane np. referencje jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencję, by poświadczyć określone fakty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia dowodów o których mowa w zdaniu poprzednim.
4.Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia.
5.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:
a)posiadania uprawnienia wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
posiada koncesję - zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 Nr 145, poz. 1221 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: ochronę obiektu terenowego z elementami małej architektury o wartości min. 100.000 zł brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia:
- jednolitym umundurowaniem dla pracowników ochrony;
- środkami łączności – min. 5 szt. telefonów komórkowych lub radiostacji przenośnych (radiotelefonów).
Dysponowanie narzędziami należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
d) wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową:
- osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych tj. 2017, 2018, 2019 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przychód ze sprzedaży produktów (dla Wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychód z działalności (dla Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum łącznie w ww. okresie 1 000 000 złotych (jeden milion złotych) według załączonego wzoru, który stanowią załączniki nr 7a lub nr 7b do SIWZ,
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych) oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt. IX SIWZ.

6.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzory oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 2,3, 4 do SIWZ.
2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ,,ustawą”, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Za aktualny odpis lub zaświadczenie należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert lub potwierdzony przez organ wydający, stosowną pieczątką lub zaświadczeniem w terminie jak powyżej (z pieczątki lub zaświadczenia winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem faktycznym),
b)aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w okresie objętym niniejszym postępowaniem w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. 2005r. Nr 145, poz. 1221, z późń. zm.), (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej wykonawców w trybie art.23 ustawy Pzp, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego z nich, wymagana forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę),
c)opłaconej polisy (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę) a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na jedno lub wszystkie zdarzenia, zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego w rozdziale VIII pkt 5 warunku sytuacji ekonomicznej.
d)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.3.informację o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

3.Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy) lub upoważnioną przez niego osobę/osoby. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
4.W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.
5.Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-12-10
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.estrada.com.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-12-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-12-10, 10:30, Stołeczna Estrada
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |