m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-12-31 , 11:10:09
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Cendrowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-16
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi zabezpieczające właściwy poziom działania Repozytorium CBDP
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są Usługi zabezpieczające właściwy poziom działania Repozytorium CBDP.
2. Numer postępowania: ZP/AC/271/III-171/20
3. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia wynosi: 123.000,00 zł netto (151.290,00 zł brutto)
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.26.70.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania18 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. wykażą, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 12 miesięcy, usługę serwisowania dla rozwiązania informatycznego opartego o system zarządzania bazą danych Oracle w wersji 11g lub wyższej. Wskazane rozwiązanie informatyczne musi wykorzystywać do przetwarzania danych technologię Oracle PL/SQL. Ponadto wskazane rozwiązanie informatyczne musi:
• realizować cykliczne (najrzadziej cotygodniowe) kopiowanie danych z wykorzystaniem Oracle dbLink,
lub
• wykorzystywać do przechowywania danych przestrzennych Oracle Locator.


2. wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, w tym:
a) co najmniej jedną osobą wykwalifikowaną w zakresie systemu zarządzania bazą danych Oracle, dysponującą certyfikatem ‘Oracle Database 11g Administrator Certified Master’ lub nowszym, oraz posiadającą kompetencje w zakresie technologii Oracle Spatial, poparte udziałem w co najmniej jednym zakończonym projekcie wdrożenia lub utrzymania rozwiązań bazujących na tej technologii,
albo
co najmniej dwiema osobami wykwalifikowanymi w zakresie systemu zarządzania bazą danych Oracle, dysponującymi certyfikatami ‘Oracle Database 12c Administrator Certified Proffessional’ lub nowszymi, oraz posiadającymi kompetencje w zakresie technologii Oracle Spatial, poparte udziałem w co najmniej jednym zakończonym projekcie wdrożenia lub utrzymania rozwiązań bazujących na tej technologii.
b) co najmniej jedną osobą biorącą udział w realizacji prac serwisowych co najmniej jednego rozwiązania informatycznego, o którym mowa w pkt 12.2.1. SIWZ, jako programista w języku Oracle PL/SQL.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wymienionych w pkt 12.2.2. lit a) i b) SIWZ warunków przez osobę lub osoby.

III.2. Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
d) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;
e) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas realizacji zgłoszenia dotyczącego awarii40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-02-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69674
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-02-04 godzina 13:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-02-04, 14:00, Otwarcie ofert opisane w pkt. 28 SIWZ.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-12-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |