m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-02-23 , 11:55:50
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja usług marketingowych w zakresie kreacji i produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych dla aktywności wizerunkowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych realizowanych przez BRG
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług marketingowych w zakresie kreacji i produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych dla aktywności wizerunkowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych realizowanych przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został w Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi 233 700, 00 zł brutto.

___________________
INFORMACJE DODATKOWE
1. Pełna nazwa zamówienia to: Realizacja usług marketingowych w zakresie kreacji i produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych dla aktywności wizerunkowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych realizowanych przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu miasta stołecznego Warszawy.
2. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z
postępowania w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod
adresem http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php oraz https://zamowienia.um.warszawa.pl
3. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2021/BZP 00009584/01 z dnia 2021-02-23
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.34.20.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-13
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu
Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna i zawodowa:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują:
1.1.1. co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu
kampanii informacyjno-promocyjnej, która obejmowała łącznie co najmniej 3 poniższe elementy:
a) stworzenie koncepcji kreatywnej kampanii,
b) produkcję spotów reklamowych/materiałów filmowych,
c) kampanię reklamową w Internecie,
d) stworzenie produktów informacyjnopromocyjnych wraz z opracowaniem kontentu (prezentacje, broszury, wydawnictwa, etc.), przy czym łączna wartość brutto tej usługi (przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej) wynosiła przynajmniej 50.000,00PLN brutto;
oraz
1.1.2. co najmniej jedną usługę polegającą na
przygotowaniu koncepcji strategicznej kampanii informacyjno-promocyjnej;

1.2. wykażą, iż dysponują lub będą dysponować zespołem co najmniej 3 osób, posiadających doświadczenie w realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych, marketingowych lub public relations, zespół
zostanie wyznaczony do realizacji zamówienia, w skład którego będą wchodzić osoby pełniące następujące funkcje:
a) kierownik zespołu – posiadający minimum 3 lata doświadczenia w
zakresie – public relations, reklamy, promocji lub marketingu, który kierował przynajmniej 2 kampaniami informacyjno-promocyjnymi, marketingowymi lub public relations,

b) grafik – posiadający minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku grafika komputerowego w zakresie kreacji, animacji komputerowej, składu oraz łamania tekstu;

c) copywriter – posiadający minimum 2-letnie doświadczenie związane redagowaniem i tworzeniem tekstów promocyjno-informacyjnych w języku polskim i angielskim.

3. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1. SWZ.
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości
uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego – przygotowanego wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 12.2.2. SIWZ.

6. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Do oferty należy załączyć - 2 projekty - wykonane według poniższych wskazań. Zamawiający zapewnia, że projekty przedstawione przez Wykonawców nie zostaną wykorzystane w projektach realizowanych przez Zamawiającego.
a) PROJEKT NR 1. Wykonawca opracuje i złoży wraz z ofertą 3 slajdy prezentacji promującej potencjał inwestycyjny Warszawy na
podstawie informacji dostępnych w raporcie Warsaw Your Place to Invest do wglądu pod adresem http://www.warsawyourplace.com.pl/2020/, oraz
b) PROJEKT NR 2. Wykonawca opracuje i złoży wraz z ofertą przykładowy tekst (minimum 900 znaków ze spacjami), w języku angielskim na temat: „Potencjał inwestycyjny Warszawy – Warszawa miasto
możliwości”. UWAGA! Złożone wraz z ofertą Projekty służą do oceny ofert w kryterium pozacenowym „Walory artystyczne”.

7. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

8. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących
każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie powinno zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
Podmiotu;
• sposobu wykorzystania zasobów innego Podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonaniu zamówienia;
• zakresu i okresu udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia;
• czy Podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w
wykonaniu zamówienia);

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, załączenie do oferty w systemie – oświadczeń, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących każdego Podmiotu;
– oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż
umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

d) w przypadku, gdy oferta
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena30 %
Walory artystyczne70 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-03-10
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69836
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-03-10 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą29 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-04-08
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-03-10, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-02-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |