m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-12 , 11:46:33
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług doradczych w zakresie pomocy publicznej wobec Spółek z udziałem m.st. Warszawy na rzecz Biura Ładu Korporacyjnego
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie pomocy publicznej w sprawach dotyczących Spółek z udziałem m.st. Warszawy.

Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 100 000,00 zł brutto.

Wartość zamówienia: 81300,81 PLN

Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem ustanowienia przez nich Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony i załączony do oferty zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 13 SWZ; Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży w systemie ofertę; Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy

Zamawiający nie uwzględnił aspektów społecznych, środowiskowych, innowacyjnych lub etykiet związanych z realizacją zamówienia:

Adres www, pod którym została zamieszczona dokumentacja postępowania i jej zmiany: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php , https://zamowienia.um.warszawa.pl

Adres poczty elektronicznej: zamowieniabzp@um.warszawa.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Krajowy Numer Identyfikacyjny Zamawiającego: REGON 01525964

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: NIE

Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5312a57a-66fa-11eb-86b1-a64936a8669f
Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003350/02/P
Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.3.80 Doradztwo w zakresie pomocy publicznej wobec Spółek z udziałem m.st. Warszawy

Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

RODO (obowiązek informacyjny i ograniczenia stosowania): określone w SWZ

Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Zamówienie obejmuje opcje: Nie

Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)85.31.23.20-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-16
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW (numeracja punktów z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP)
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna i zawodowa: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje:
a) usługi polegające na opracowaniu w co najmniej dwóch różnych sprawach dokumentacji prenotyfikacyjnej lub notyfikacyjnej dotyczącej indywidualnej pomocy publicznej, tj. pomocy na rzecz indywidualnego podmiotu, celem zgłoszenia do Komisji Europejskiej;
b) usługi polegające na doradztwie w co najmniej dwóch różnych sprawach dotyczących przygotowywania dokumentacji prenotyfikacyjnej lub notyfikacyjnej dotyczącej programu pomocowego, celem zgłoszenia pomocy do Komisji Europejskiej.
2. Wykaże, iż dysponuje co najmniej dwiema osobami (ekspertami) posiadającymi doświadczenie w doradztwie z zakresu pomocy publicznej w tym:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe (eksperckie) w doradztwie z zakresu pomocy publicznej polegające na przeprowadzeniu co najmniej 4 postępowań prenotyfikacyjnych lub notyfikacyjnych (dopuszczalne jest, aby usługi pokrywały się z tymi, które zostaną wskazane w pkt 12.2.1. SIWZ);
b) co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich trzech lat doradzała jako pełnomocnik po stronie podmiotu udzielającego pomocy w co najmniej dwóch sprawach dotyczących skarg do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na bezprawną lub niezgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc publiczną;
c) co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich trzech lat doradzała w co najmniej trzech sprawach dotyczących pomocy publicznej dla spółek kapitałowych realizujących zadania własne gminy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1. SWZ.
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu– przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.2. SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
a) wykaz osób do kryterium oceny ofert– przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ
b) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ);
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia50 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-03-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69916
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-03-22 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-04-20
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-03-22, 12:05, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |