m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-09-28 , 10:16:46
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Studium rozwoju systemu metra w Warszawie - analiza docelowego układu sieci metra w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Studium rozwoju systemu metra w Warszawie – analiza wariantów przebiegu i określenie docelowego układu sieci metra.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-106/21
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Niniejsze zamówienie nie podlega wznowieniu.
5. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.24.20.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.31.12.00-3
79.31.40.00-8
71.24.10.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania16 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków: Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu:
• studium sieciowego linii metra lub kolei miejskiej/aglomeracyjnej dla miasta (lub miasta i aglomeracji), gdzie przedmiotem była analiza co najmniej 5 km sieci na terenie miasta lub
• studium wykonalności/studium korytarzowe/studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla linii metra lub innego podsystemu transportu szynowego dla odcinka o długości co najmniej 5 km (w tym co najmniej 1 km stanowił przebieg podziemny).
2. dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie:
2.1. Kierownik Projektu
a. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne,
b. w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert kierował zespołem doradców, który przygotował co najmniej jedno:
• studium sieciowe linii metra lub kolei miejskiej/aglomeracyjnej dla miasta (lub miasta i aglomeracji), gdzie przedmiotem była analiza co najmniej 5 km sieci na terenie miasta lub
• studium wykonalności/studium korytarzowe/studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla linii metra lub innego podsystemu transportu szynowego dla odcinka o długości co najmniej 5 km (w tym co najmniej 1 km stanowił przebieg podziemny).
2.2. Ekspert ds. analiz i prognoz ruchu
a. wykształcenie techniczne - posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera,
b. w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej jednej analizy ruchu dla systemu transportowego obejmującego podsystem transportu szynowego, przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego służącego do modelowania i analiz ruchu na potrzeby:
• studium sieciowego dla miasta (lub miasta i aglomeracji) obejmującego podsystem transportu szynowego o długości co najmniej 5 km lub
• studium wykonalności / studium korytarzowe / studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla linii metra lub innego podsystemu transportu szynowego dla odcinka o długości co najmniej 5 km.
2.3. Ekspert ds. analiz ekonomicznych
a. wykształcenie ekonomiczne - posiadający tytuł zawodowy magistra,
b. w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej jednej analizy kosztów i korzyści (AKK) na potrzeby:
• studium sieciowego dla miasta (lub miasta i aglomeracji) obejmującego podsystem transportu szynowego o długości co najmniej 5 km lub
• studium wykonalności / studium korytarzowe / studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla linii metra lub innego podsystemu transportu szynowego dla odcinka o długości co najmniej 5 km
2.4. Ekspert ds. konstrukcyjno-budowlanych
a. posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b. w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej jednej/jednego:
• koncepcji architektoniczno – budowlanej (KA) dla linii metra lub innego podsystemu transportu szynowego, który na długości minimum 1 km przebiega w tunelu lub
• projektu budowlanego (PB) dla linii metra lub innego podsystemu transportu szynowego, który na długości minimum 1 km przebiega w tunelu
2.5. Ekspert ds. urbanistyki
a. wykształcenie wyższe techniczne - posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta lub tytuł magistra na kierunku gospodarka przestrzenna,
b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej jednego/jednej:
• uchwalonego przez radę gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o powierzchni co najmniej 50 ha lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej lub
• kompleksowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru o powierzchni co najmniej 25 ha położonego w mieście o liczbie ludności przekraczającej 300 000 mieszkańców, według stanu Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2020 r.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści, zostały określone w Załączniku nr 1 do SWZ – Wzór umowy (z załącznikami).
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
III.3) Informacje dodatkowe:
1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ);
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b), dotyczącego każdego podmiotu,
– zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b), dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
2.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) Wykaz osób do oceny w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, o którym mowa w pkt. 25.3 SWZ.
Uwaga! Ww. wykaz nie podlega uzupełnieniu. Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2.3. Inne oświadczenia lub dokumenty:
a) W przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
b) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody na to, że:
• zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą,
• zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
• podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
c) w przypadku wniesienia wadium w dopuszczalnej formie niepieniężnej – oryginał gwarancji lub poręczenia.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
3.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. zwanej dalej ustawą), sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego podmiotu,
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego Wykonawcy,
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena58 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia42 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-11-03
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71584
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-11-03 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą63 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-01-05
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-11-03, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Projekt pn. „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”, nr 2019-PL-TM-0215-S jest dofinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-09-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |