m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2006-03-20 , 13:52:07
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Cendrowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-16
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Jakubowska
- adresBiuro Geodezji i Katastru, Sandomierska 12, 02-567 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 502-37-26
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wprowadzenie zaległych zmian do operatów ewidencji gruntów i budynków prowadzonych w systemie informatycznym ISEG 2000 dla Dzielnic: Białołęka, Bemowo, Wilanów, Wola, Włochy
Opis zamówienia
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.31.20.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)Poniżej 60 000 Euro

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Wprowadzenie zaległych zmian do operatów ewidencji gruntów i budynków prowadzonych w systemie informatycznym ISEG 2000 dla Dzielnicy BIAŁOŁĘKA0,00
2Wprowadzenie zaległych zmian do operatów ewidencji gruntów i budynków prowadzonych w systemie informatycznym ISEG 2000 dla Dzielnic BEMOWO, WILANÓW, WOLA, WŁOCHY0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2006-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii – na podstawie art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027),
- dysponują kadrą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia w tym minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia, o których mowa w art.43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027),
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzone w formie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego
zamówienia tj. udokumentują w wykazie, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na wprowadzaniu zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego w systemie informatycznym.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie dokumentów zawartych w złożonej ofercie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2006-04-04
Cena: 0,00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2006-04-04 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2006-04-04, 12:30, W Biurze Zamówień Publicznych Miasta Stołecznego Warszawy, przy ul. Canaletta 2 w W-wie, piętro II, sala konferencyjna (pok. 2)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |