m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2014-02-21 , 15:27:35
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie zdjęć lotniczych i cyfrowego fotoplanu m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć lotniczych i cyfrowego fotoplanu m. st. Warszawy
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.35.51.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.35.40.00-4
71.35.42.00-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2014-11-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

2.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
2.1.1. na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1.2) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali co najmniej trzy zamówienia, dotyczące wykonania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych o łącznej wartości minimum 200 000 PLN brutto.
2.1.2. na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1.2) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwa zamówienia dotyczące opracowania cyfrowego fotoplanu lub cyfrowej ortofotomapy na podstawie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, każde o wartości minimum 100 000 PLN brutto.

2.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

3. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:

3.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom;
b) oświadczeń, wykazów i dokumentów wymienionych w pkt. 3.2. – 3.5.

3.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz:
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3.3. Inne dokumenty:
a) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru – np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;
c) Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 3, a w szczególności z zapisem pkt 3.3. lit. a) ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

3.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a) lista, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;

3.5. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom:

a) dokument potwierdzający zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, tj. aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 05 sierpnia 2010 r (Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz.1228). Świadectwo ma być wystawione na firmę (wykonawcę, uczestnika konsorcjum), która będzie miała dostęp do informacji niejawnych.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Znak sprawy: ZP/EM/271/II-29/14
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2014-03-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=43953
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2014-03-10 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2014-03-10, 13:00, Warszawa, ul. Senatorska 36, IV piętro, sala nr 15
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2014-02-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |