m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Dialog techniczny
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-05-13 , 15:16:20
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
- adresPl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 325 96 00
- faks(0-22) 325 96 02
- e-mailsekretariat.bopipk@um.warszawa.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aleksander Brzank
- adresBiuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
- lokal711
- telefon(0-22) 325 96 10
- emailpk_wip@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać dokumentyBiuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
- lokal711
Adres, na który należy przesyłać wnioskiBiuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Pl.Bankowy 2, 00-950 Warszawa, sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl
- lokalsekretariat, pokój 720
II Przedmiot dialogu technicznego
Przedmiot dialogu technicznego
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza wraz z oprogramowaniem, oraz zaprojektowaniem
i uruchomieniem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej
Zasady prowadzenia i zakończenia dialogu
I. CEL I PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO
Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej „Zamawiającym/Zapraszającym”) ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem, którego przedmiotem będzie „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza wraz z oprogramowaniem oraz zaprojektowaniem i uruchomieniem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.” (dalej Przedsięwzięcie).
Celem prowadzonego dialogu technicznego jest m.in. pozyskanie informacji przez Zapraszającego na temat zainteresowania podmiotów prywatnych udziałem w planowanym postępowaniu, a także pozyskanie informacji, które umożliwiłyby optymalne wyznaczenie zakresu planowanego postępowania, warunków udziału w Przedsięwzięciu oraz dodatkowych elementów istotnych dla rozpoczęcia prowadzenia postępowania, zawarcia umowy i jej realizacji.
Zapraszający będzie oczekiwał uzyskania informacji w szczególności w zakresie:
a) proponowanego zakresu i harmonogramu przedsięwzięcia,
b) oczekiwanego sposobu wynagrodzenia,
c) parametrów technicznych i możliwości systemów pomiaru jakości powietrza, infrastruktury i architektury IT wraz z oprogramowaniem, strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.
Opis planowanego Przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

II. WARUNKI I ZASADY DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
2. Dialog techniczny prowadzony jest z całkowitym poszanowaniem zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zasady jawności postępowania, a także w sposób zapewniający równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
3. Nieprzystąpienie do dialogu bądź ewentualna nieobecność Uczestnika podczas spotkań w ramach dialogu technicznego nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w planowanym postępowaniu.
4. Ogłoszenie i prowadzenie dialogu nie zobowiązuje Zapraszającego do przeprowadzenia postępowania przetargowego, ani do zawarcia umowy.
5. Decyzja o wyborze optymalnej metody realizacji przedsięwzięcia oraz ostatecznego jej zakresu zostanie poprzedzona analizą i na etapie dialogu technicznego nie została określona przez Zapraszającego.
6. Dialog prowadzony jest w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym, niż język polski, powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, podpisanym przez Uczestnika dialogu. Jeżeli Uczestnik dialogu nie posługuje się językiem polskim, tłumacza winien zapewnić sobie we własnym zakresie.
8. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie:
a) indywidualnych spotkań z Uczestnikami i/lub
b) wymiany korespondencji w postaci elektronicznej i/lub
c) telekonferencji z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość.
9. Zapraszający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia dialogu z wybranym Uczestnikiem, jeśli uzna, że przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu dialogu.
10. W trakcie dialogu Zapraszający może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących specjalistyczną wiedzą niezbędną do przeprowadzenia dialogu. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności.
11. Koszty związane z uczestnictwem w dialogu ponoszą Uczestnicy. Koszty uczestnictwa w dialogu nie podlegają zwrotowi przez Zapraszającego nawet wówczas, gdy pomimo przeprowadzenia dialogu nie zostanie wszczęte postępowanie ani udzielone jakiekolwiek zamówienia. Uczestnicy nie otrzymują od Zapraszającego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w dialogu.
12. Zapraszający nie ujawni w toku dialogu ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010 z późn.zm.) jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zapraszającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
13. Zapraszający zaprosi do dialogu Uczestników, którzy złożą prawidłowe zgłoszenia, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dialogu technicznego stanowiącym załącznik nr 3.
14. Uczestnicy dialogu będą mogli zgłaszać dodatkowe pytania w istotnych dla nich kwestiach, jak również inne wnioski. Zapraszający będzie udzielał na nie odpowiedzi drogą elektroniczną.
15. Przystąpienie do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania Przedsięwzięcia. Jest zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika dialogu technicznego, że wykorzystanie utworu przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Podmioty przystępujące do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych czy też prowadzenia postępowań o wybór partnera prywatnego. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę przedsiębiorcy, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
16. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn. O zakończeniu dialogu Zapraszający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na swojej stronie internetowej, a w przypadku zakończenia dialogu po upływie terminu na zgłoszenie udziału w dialogu również poprzez przekazanie informacji zgłoszonym Uczestnikom.
17. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu określone zostały w Regulaminie dialogu technicznego, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
III Właściwości podmiotów wnioskujących o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym
Wymagane właściwości podmiotów oraz zasady ich kwalifikacji do dialogu technicznego
1. Zgłoszenie do udziału w Dialogu (zwane w ogłoszeniu również wnioskiem) może złożyć każdy podmiot, który według własnej samooceny posiada kompetencje do uczestniczenia w nim.

2. Zamawiający zaprosi do Dialogu Uczestników, którzy złożą prawidłowo sporządzone Zgłoszenie do udziału w Dialogu, w oparciu o postanowienia Regulaminu dialogu technicznego.
IV Informacje administracyjne
Przewidywana liczba podmiotów, które zostaną zaproszone do udziału w dialogu
Warunki uzyskania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialoguFormularz można odebrać do dnia 2020-05-22
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać dokumenty: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=67447
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialoguWnioski należy składać do dnia 2020-05-22 godzina 16:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
V Inne informacje
Projekt/program
Dialog techniczny dotyczy działań realizowanych w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020


ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym proszone są o złożenie wypełnionego i podpisanego przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu „Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz wypełnionej ankiety stanowiącej Załącznik nr 4 do ogłoszenia.
2. Zgłoszenie należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl w formie zeskanowanych podpisanych dokumentów z oznaczeniem: Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza wraz z oprogramowaniem oraz zaprojektowaniem i uruchomieniem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.
3. Zapraszający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału po upływie wyznaczonego terminu.
4. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

5. KONTAKT
Pytania związane z dialogiem technicznym proszę kierować do pana Aleksandra Brzank, podinspektora w Biurze Ochrony Powietrza
i Polityki Klimatycznej, tel. +48 22 32 59 610, e-mail: pk_wip@um.warszawa.pl.

Lub na adres:
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m.st. Warszawy
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon 22 325 96 00
Faks 22 325 96 02
sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl

6. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Opis planowanego przedsięwzięcia
Załącznik nr 2 - Wzór zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym
Załącznik nr 3 – Regulamin dialogu technicznego
Załącznik nr 4 – Ankieta
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisów prawa)


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |