m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-12-18 , 11:56:38
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
- adresul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-14-00
- faks(0-22) 569-14-01
- e-mailzmid@zmid.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zmid.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariusz Goliszewski
- adresZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal124
- telefon(0-22)56-91-428
- emailmgoliszewski@zmid.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMariusz Goliszewski
- adresZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal124
- telefon(0-22)56-91-428
- emailmgoliszewski@zmid.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal0
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych budowy drogi gminnej – ul. Ciszewskiego wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej.
Opis zamówienia
Na zakres przedmiotu zamówienia składają się następujące roboty budowlane (branże):
1. roboty drogowe,
2 roboty mostowe,
3. zieleń,
4. roboty sanitarne,
5. roboty elektryczne,
6. roboty rozbiórkowe,
7. organizacja ruchu (czasowa i stała).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.20.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania22 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium250000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1.1)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
7. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje dot. dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia zawarte zostały w rozdziale VII SIWZ.

W uzupełnieniu sekcji III.1.1:
1. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1.1. w pkt 2. sekcji III.1.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
1.2. w pkt 1 oraz 3 oraz 4 sekcji III.1.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 oraz 1.2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.2. lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lubmiejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany pkt 2 sekcji III.1.1, składa dokument, o którym mowa pkt 1.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, dokumenty wymienione w pkt 1–7 sekcji III.1.1 zostaną złożone również dla tego podmiotu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca posiada minimalny roczny obrót w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż 40 000 000,00 PLN w każdym roku obrotowym.
2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 PLN.
Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunków wskazanych powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone powyżej, spełniają łącznie wszyscy wykonawcy.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:
3. w celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 1 powyżej – oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
4. w celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 2 powyżej – dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na:
a) budowie lub przebudowie odcinka drogi klasy co najmniej L, o długości co najmniej 1,0 km; oraz
b) budowie dwóch obiektów mostowych o rozpiętości wynoszącej co najmniej 50 m liczonej dla jednej jezdni, dla każdego z obiektów.
Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia opisanego w pkt 2.2.1 powyżej w ramach realizacji dwóch odrębnych umów.
2. Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania:
1. kierownik budowy (odpowiedzialny za wykonanie robót branży mostowej): 1 osoba, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym nad min. 2 robotami związanymi z budową obiektu mostowego o rozpiętości co najmniej 50 m (każda);
2. kierownik robót drogowych: 1 osoba, posiadająca min. 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych, w tym nad min. 1 robotą związaną z budową lub przebudową drogi klasy co najmniej L, o długości co najmniej 0,5 km.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt 2 powyżej, spełniają łącznie wszyscy wykonawcy.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:
3. w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 powyżej – wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty;
4. w celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 2 powyżej – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

I. Zasady i wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo winno być złożone wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza, wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
4.1. oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2 lub przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy;
4.2. wymagane oświadczenie JEDZ, wskazane w rozdziale X pkt 13 ppkt 6 SIWZ, winno być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 14 rozdziału X SIWZ składa każdy z wykonawców.
II. Informacja dot. podmiotów trzecich:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ. Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazaną we właściwym rejestrze.
3. Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi i/lub roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Szczegółowe informacje dot. zasad polegania na zasobach innych podmiotów zawarto w rozdziale IX SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-31
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmid.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-31 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-31, 12:00, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (piętro I, pok. 130) ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-12-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |