m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-12-31 , 10:48:06
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Doposażenie w urządzenia teletechniczne oraz przebudowy instalacji serwerowni zlokalizowanej w budynku przy ul. Sandomierskiej 12
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji istniejących instalacji oraz dostawie urządzeń elektrycznych i teletechnicznych do serwerowni zlokalizowanej w budynku przy ul. Sandomierskiej 12 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączony Wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
_____________________
INFORMACJE DODATKOWE:

1. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-177/20
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
5. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl
6. Sesja otwarcia ofert odbędzie się w systemie, wskazanym w pkt. 5. Szczegółowe informacje dotyczące publicznej sesji otwarcia ofert zostały opisane w pkt 28 SIWZ.
7. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.
9. CPV:
31422000-0 - Zestawy baterii
45000000-7 – Roboty budowlane
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320-0 – Instalowanie okablowania komputerowego
45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45343200-5 – Instalowanie sprzętu gaśniczego
45343210-8 – Instalowanie sprzętu gaśniczego CO2
45315700-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych
45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)31.42.20.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.00.00.00-7
45.31.00.00-3
45.31.10.00-0
45.31.12.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania122 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy
1. wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonali:
a) co najmniej dwie prace polegające na wykonaniu: modernizacji serwerowni/ centrum przetwarzania danych lub budowy i uruchomienia serwerowni/centrum przetwarzania danych, o wartości co najmniej 800.000,00 zł brutto każda;
b) co najmniej trzy prace polegające na wykonaniu przeprowadzki/przewozu sprzętu o wielkości co najmniej 10 szaf z serwerowni/centrum przetwarzania danych do innej serwerowni/centrum;
c) co najmniej dwie prace polegające na wykonaniu stałych urządzeń gaśniczych serwerowni;
d) co najmniej dwie prace polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru SSP w serwerowni;
2. dysponują lub będą dysponować zespołem osób, które zostaną skierowane do realizacji Zamówienia, złożonym z osób posiadających niżej określone kompetencje:
a) Kierownik Projektu z doświadczeniem w przeprowadzeniu min. dwóch realizacji w zakresie doposażenia i przebudowy instalacji serwerowni;
b) co najmniej jednego inżyniera z co najmniej 5 letnim doświadczeniem posiadającego uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Wymagana lista zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem ofert, potwierdzająca ww. minimalne doświadczenie;
c) co najmniej jednego inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem do kierowania i nadzorowania robót. Wymagana lista zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem ofert, potwierdzająca ww. minimalne doświadczenie;
d) co najmniej jednego inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem do kierowania i nadzorowania robót. Wymagana lista zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem ofert, potwierdzająca ww. minimalne doświadczenie;
e) co najmniej jednego inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem do kierowania i nadzorowania robót. Wymagana lista zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem ofert, potwierdzająca ww. minimalne doświadczenie;
f) co najmniej jednego inżyniera z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w zakresie technologii serwerowych i macierzowych oraz systemów backupu (Dell EMC Fujitsu/Lenovo/Huawei/Hitachi/Netapp/IBM/Dell), posiadającego co najmniej jeden certyfikat na poziomie eksperta z danego producenta. Wymagana lista zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem ofert, potwierdzająca ww. minimalne doświadczenie;
g) co najmniej jednego inżyniera z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w zakresie technologii Firewall (F5 Networks/Fortinet/Palo Alto), posiadającego co najmniej jeden certyfikat na poziomie eksperta z danego producenta. Wymagana lista zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem ofert;
h) co najmniej jednego inżyniera z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w zakresie technologii sieci, posiadającego co najmniej jeden certyfikat na poziomie eksperta producenta: Cisco Systems i/lub Huawei Technologies. Wymagana lista zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem ofert, potwierdzająca ww. minimalne doświadczenie;
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

III.3. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
III.4 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) jednolity europejski dokument zamówienia;
b) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów,
— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
d) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w 1 z form określonych w pkt 13.1.2 lit. c SIWZ;
e) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
g) oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20 %
Gwarancja15 %
Certyfikacja okablowania szkieletowego5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69729
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-06 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-06, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-12-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |