m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-01-08 , 11:59:28
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Olga Jędrych
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal103
- telefon(0-22) 5326107
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychOlga Jędrych
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal103
- telefon(0-22) 5326107
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1)zakres podstawowy (gwarantowany), tj.: opracowanie Dokumentacji Projektowej BIM oraz wykonanie
na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych, tj. wykonanie zespołu obiektów kubaturowych zajezdni
tramwajowej zajmujących łącznie powierzchnię ok. 11,76 ha, na których garażowane oraz obsługiwane
będzie ponad 150 tramwajów wieloczłonowych o długości do 33 m; w skład obiektów kubaturowych zajezdni
wchodzić będą obiekty zaplecza technicznego (w tym hala obsługowa i hala postojowa), technologicznego (w tym budynek myjni i budynek lakierni) i administracyjnego oraz stanowiska specjalistyczne, diagnostyczne inaprawcze; powstanie także 55 torów o łącznej długości 14,25 kmtp (kilometrów toru pojedynczego); ponadto w
zakres podstawowy wchodzi budowa drogi dojazdowej do zajezdni, obejmująca przebudowę skrzyżowania ul.
Annopol i ul. Inowłodzkiej, a także budowa drogi pożarowej łączącej teren zajezdni z ul. Pawła Włodkowica;
2)zakres w ramach prawa opcji, tj. sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie projektu budowlanego; zakres ten jest określony w projekcie Aktu Umowy w rozdziale III SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.


UWAGA: Zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany zamieszczono na stronie : http://tw.ezamawiajacy.pl/
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawM.St. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.20.00.00-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.22.20-
71.20.00.00-
45.23.41.16-
45.23.41.26-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania26 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1500000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: Przyjęta numeracja jest zgodna z numeracją w Ogłoszeniu o zamówieniu- zamówienie sektorowe nr 2020/S 255-642977 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do prowadzenia
działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w sekcjach III.1.2 i III.1.3 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
2.1. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
dalej:„ustawa Pzp”, z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp;
2.2. art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
3. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016
r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L
3/16),dalej: „JEDZ”, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty te powinny
określać w szczególności:
4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) i ust. 5 pkt 1, 2 i 4
ustawy Pzp.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art.86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej Wykonawca może wykazać (złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające ten fakt), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
9. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Wykaz
oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia zawarto w sekcji VI.3.
10. Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń zostały opisane w rozdziale I SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawcy, którzy w przynajmniej jednym roku obrotowym
w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
osiągnęli roczny obrót w wysokości co najmniej 150 mln PLN.
2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek zostanie spełniony, jeżeli we wskazanym
okresie co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie, w przynajmniej jednym roku obrotowym
osiągnął roczny obrót w wysokości co najmniej 100 mln PLN i jednocześnie warunek posiadania w tym samym
roku obrotowym, minimalnego rocznego obrotu w wysokości co najmniej 150 mln PLN spełniają wszyscy
Wykonawcy łącznie (za ten sam rok obrotowy zostanie uznany rok obrotowy, w którym co najmniej 9 kolejnych
miesięcy jest wspólne dla wszystkich Wykonawców występujących wspólnie potwierdzających warunek).
3. W celu wykazania spełniana przez Wykonawców ww. warunku w udziału w postępowaniu, należy wraz z
ofertą złożyć JEDZ zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, a
w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, w celu spełniania ww. warunku
udziału w postępowaniu, także JEDZ dotyczące tych podmiotów, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się
na ich zasoby.
4. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej: oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy za okres nie dłuższy
niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres, z tym że jeśli treść informacji
przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ będzie odpowiadała ww. zakresowi informacji, Zamawiający będzie
mógł odstąpić od żądania tego oświadczenia od Wykonawcy.
6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dot. sytuacji
finansowej, zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość
wyrażoną w walucie innej niż PLN na PLN, w oparciu o średni kurs dla danej waluty, zgodnie z tabelą średnich
kursów Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy:
1.1. wykonali w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) w zakresie projektowania:
a) 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (na podstawie której uzyskano ostateczną
decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego
zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu) w zakresie
budowy lub przebudowy infrastruktury tramwajowej, zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta,
której przedmiotem było zaprojektowanie:
— torowiska o długości co najmniej 2 000 mtp (metrów toru pojedynczego), w tym co najmniej 1000 mtp w
konstrukcji bezpodsypkowej,
— co najmniej 2 węzłów rozjazdowych z co najmniej 2 rozjazdami każdy,
— sieci trakcyjnej o długości co najmniej 2 000 mtp,
— sterowania, ogrzewania i monitoringu pracy grzałek na min. 2 węzłach rozjazdowych z co najmniej 2
rozjazdami każdy,
— układu kabli trakcyjnych o długości co najmniej 2 000 metrów.
b) 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w technologii BIM (na podstawie której
uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych) w
zakresie budowy budynku przemysłowego o kubaturze co najmniej 30 000 m3 z częścią biurową lub socjalną,
infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu;
c) 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (na podstawie której uzyskano ostateczną
decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego
zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu) budowy
lub przebudowy podstacji trakcyjnej (tramwajowej, kolejowej, trolejbusowej lub metra) obejmującej m.in. zaprojektowanie nowych (budowa) lub wymianę istniejących (przebudowa) urządzeń elektroenergetycznych
zasilania sieci trakcyjnych;
2) w zakresie realizacji robót budowlanych:
a) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu użyteczności publicznej, hali lub budynku
przemysłowego o łącznej kubaturze 30 000 m3 i wartości (roboty) co najmniej 100 mln PLN netto;
b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego lub kolejowego lub
metra, w granicach administracyjnych miasta, w wyniku której została wybudowana pełna konstrukcja torowiska
na długości co najmniej 2 000 mtp, w tym co najmniej 1000 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej;
c) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie napowietrznej sieci trakcyjnej tramwajowej,
w wyniku której wykonano co najmniej 2 000 mtp sieci trakcyjnej zawierającej co najmniej elementy: nowe
konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, przewód jezdny;
d) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie podstacji trakcyjnej tramwajowej, trolejbusowej,
kolejowej lub metra, o mocy zainstalowanej co najmniej 2 000 kVA, obejmującą (w przypadku przebudowy)
wymianę rozdzielnicy średniego napięcia, trakcyjnej rozdzielnicy prądu stałego, trakcyjnych zespołów
prostownikowych i automatyki podstacji;
e) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi klasy co najmniej Z, w granicach
administracyjnych miasta, w ramach której wybudowano lub przebudowano pełną konstrukcję drogi o długości
co najmniej 300 m, obejmującą budowę lub przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną;
f) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie układu kablowego o łącznej długości kabli co
najmniej 2 000 m, zawierającego: kable trakcyjne zasilające i powrotne, punkty zasilające i powrotne;
Ww. warunki będą weryfikowane przy uwzględnieniu poniższych założeń:
— przez budynki przemysłowe należy rozumieć obiekty budowlane kategorii XVIII zgodnie z załącznikiem
do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak:
budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne,
lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego,
— przez wykonanie roboty budowlanej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia świadectwa przejęcia
(dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia); okres gwarancji nie
będzie wliczany do okresu wykonania robót budowlanych,
— każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków;
1.2. wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia
publicznego oraz które legitymują się odpowiednio uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.:
1) w zakresie projektowania:
a) do pełnienia funkcji głównego projektanta / projektanta branży architektonicznej (ekspert nr 1) – co najmniej 1
osobą posiadającą:
— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
— łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, na stanowisku projektanta w branży architektonicznej, w tym przy wykonaniu
(samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej 2 dokumentacji projektowych obejmujących
budowę budynku przemysłowego o kubaturze co najmniej 30 000 m3
każdy, w tym 1 dokumentacji w technologii
BIM;
b) do pełnienia funkcji projektanta branży drogowej (torowej) (ekspert nr 2) – co najmniej 1 osobą posiadającą:
— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej,
— łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, na stanowisku projektanta w branży drogowej, w tym przy wykonaniu
(samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej
budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, w ramach których zaprojektowano pełną konstrukcję
torowiska o długości co najmniej 1 000 mtp w tym 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, z co najmniej 1
rozjazdem tramwajowym;
c) do pełnienia funkcji projektanta branży drogowej (ekspert nr 3) – co najmniej 1 osobą posiadającą:
— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej,
— łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, na stanowisku projektanta w branży drogowej, w tym przy wykonaniu
(samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej
budowę lub przebudowę ulicy zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta, kategorii co najmniej Z,
z co najmniej jednym skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, na odcinku o długości co najmniej 300 m, w
ramach której zaprojektowano między innymi budowę lub wymianę pełnej konstrukcji jezdni oraz budowę lub
przebudowę sygnalizacji świetlnej;
d) do pełnienia funkcji projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej (ekspert nr 4) – co najmniej 1 osobą
posiadającą:
— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
— łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, na stanowisku projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym przy
wykonaniu (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej 2 dokumentacji projektowych,
z których każda obejmowała budowę budynku przemysłowego o kubaturze co najmniej 30 000 m3
, w tym 1
dokumentacji w technologii BIM;
e) do pełnienia funkcji projektanta branży elektrycznej i elektroenergetycznej (T) (ekspert nr 5) – co najmniej 1
osobą posiadającą:
— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, na stanowisku projektanta branży elektroenergetycznej, w tym przy wykonaniu
(samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej
budowę lub przebudowę sieci trakcyjnej tramwajowej na odcinku o długości co najmniej 1 000 mtp, w ramach
której zaprojektowano sieć trakcyjną jezdną z konstrukcjami wsporczymi i sekcjonowaniem sieci;
f) do pełnienia funkcji projektanta branży elektrycznej i elektroenergetycznej (E) (ekspert nr 6) – co najmniej 1
osobą posiadającą:
— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, na stanowisku projektanta w branży elektrycznej i elektroenergetycznej, w tym
przy wykonaniu (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej 1 dokumentacji projektowej,
wykonanej w technologii BIM, obejmującej budowę lub przebudowę instalacji elektrycznych dla co najmniej 1
budynku przemysłowego o kubaturze co najmniej 30 000 m3
i mocy elektrycznej zapotrzebowanej 2MW;
g) do pełnienia funkcji projektanta branży sanitarnej (ekspert nr 7) – co najmniej 1 osobą posiadającą:
— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
— łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, na stanowisku projektanta w branży sanitarnej, w tym przy wykonaniu
(samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej 1 dokumentacji projektowej, wykonanej
w technologii BIM, obejmującej budowę lub przebudowę sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz realizację robót instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych budynku przemysłowego (z częścią administracyjno-socjalną) o
kubaturze co najmniej 30 000 m3
3
2) w zakresie realizacji robót budowlanych:
a) do pełnienia funkcji dyrektora kontraktu (przedstawiciela Wykonawcy) (ekspert nr 8) – co najmniej 1 osobą
posiadającą:
— wykształcenie wyższe: techniczne, ekonomiczne, menadżerskie lub prawnicze,
— łącznie co najmniej 36-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku dyrektora kontraktu, kierownika
zespołu Wykonawcy, inżyniera kontraktu, inżyniera rezydenta lub równorzędnym w zakresie zarządzania
kontraktami, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym na co najmniej
2 inwestycjach obejmujących budowę lub przebudowę budynku przemysłowego o kubaturze co najmniej 30
000 m3
każdy, przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej, a jeżeli kontrakt trwał krócej – przez cały okres
kontraktu, o wartości robót co najmniej 100 000 000 PLN netto każda, realizowanych w oparciu o Warunki
Kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe porównywalne do FIDIC,
— doświadczenie zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na co
najmniej 1 inwestycji zrealizowanej przy wykorzystaniu technologii BIM.
Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej inwestycji dla wykazania spełniania obu wymagań;
b) do pełnienia funkcji kierownika budowy (ekspert nr 9) – co najmniej 1 osobą posiadającą:
— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,
— łącznie co najmniej 48-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, nabyte w
okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym przy zrealizowaniu co najmniej 2 robót
budowlanych obejmujących budowę budynku przemysłowego o kubaturze co najmniej 30 000 m3
każdy, przez
okres co najmniej 12 miesięcy na każdej, a jeżeli robota trwała krócej – przez cały okres roboty, oraz o wartości
robót co najmniej 50 000 000 PLN netto każda;
c) do pełnienia funkcji kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (ekspert nr 10) – co najmniej 1 osobą
posiadającą:
— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,
— łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, nabyte w
okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym przy zrealizowaniu co najmniej 1 roboty
budowlanej obejmującej budowę budynku przemysłowego o kubaturze co najmniej 30 000 m3
, przez okres co
najmniej 12 miesięcy, a jeżeli robota trwała krócej – przez cały okres roboty;
d) do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych (torowych) (ekspert nr 11) – co najmniej 1 osobą
posiadającą:
— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej,
— łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót drogowych, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, w
tym przy zrealizowaniu co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę torowiska

tramwajowego zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta, o długości co najmniej 1 000 mtp – w
tym 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, z co najmniej 1 rozjazdem tramwajowym;
e) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych (T) (ekspert nr 12) – co najmniej
1 osobą posiadającą:
— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
elektrycznych i elektroenergetycznych, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert, przy zrealizowaniu co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę sieci trakcyjnej
tramwajowej, kolejowej lub trolejbusowej, na odcinku o długości co najmniej 1 000 mtp w ramach której
wykonano sieć w zakresie sieci jezdnej, konstrukcji wsporczych, układu kabli trakcyjnych;
f) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych (E) (ekspert nr 13) – co najmniej 1
osobą posiadającą:
— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
elektrycznych i elektroenergetycznych, nabyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
przy zrealizowaniu roboty lub robót budowlanych obejmującej / obejmujących budowę lub przebudowę instalacji
elektrycznych dla co najmniej 1 budynku przemysłowego o kubaturze co najmniej 30 000 m3
i mocy elektrycznej
zapotrzebowanej 2MW każda,
— doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, nabyte w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert, przy zrealizowaniu całości budowy lub przebudowy instalacji PV o mocy
minimum 100kW, w budynku przemysłowym*;
g) pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych (ekspert nr 14) – co najmniej 1 osobą posiadającą:
— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
— co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót sanitarnych, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przy budowie
lub przebudowie sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przy zrealizowaniu
robót instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych budynku przemysłowego (z częścią administracyjno-socjalną) o kubaturze co najmniej 30 000
m3
;h) do pełnienia funkcji menedżera BIM (Ekspert nr 15) – co najmniej 1 osobą posiadającą:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Menedżera BIM lub równoważnym
według wskazanej poniżej definicji, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
w koordynacji wielobranżowej modeli BIM, dla co najmniej 1 inwestycji o kubaturze obiektów co najmniej
20000 m3, dla których wykonano w postaci modeli BIM co najmniej 3 opracowania branżowe (minimum branża
architektoniczna lub konstrukcyjna oraz 2 branże instalacyjne) w zakresie projektowania (w zakresie projektu
wykonawczego)
lub
— co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Menedżera BIM lub równoważnym
według wskazanej poniżej definicji, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
w stosowaniu metodyki BIM (podczas realizacji robót budowlanych) zdobyte podczas realizacji co najmniej 1
inwestycji o kubaturze obiektów co najmniej 20 000 m3;
i) do pełnienia funkcji administratora CDE (Ekspert nr 16) – co najmniej 1 osobą posiadającą:
— co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert, w administrowaniu danymi na platformie CDE (obejmującej co najmniej funkcjonalności:
zapewnienie repozytorium danych, możliwość zarządzania danymi, zapewnienie elektronicznych
ustrukturyzowanych cyrkulacji dokumentów według ustalonych ścieżek), przy realizacji lub nadzorze co najmniej
1 inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę obiektu budowlanego o wartości robót co najmniej 50 mln
PLN netto; przez realizację należy rozumieć etap opracowania dokumentacji projektowej lub etap realizacji
robót budowlanych.
Ww. warunki będą weryfikowane przy uwzględnieniu poniższych założeń:
— przez budynek przemysłowy należy rozumieć obiekt budowlany kategorii XVIII zgodnie z załącznikiem
do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
tj. budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz
obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie,
podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego,
— przez wykonanie dokumentacji projektowej należy rozumieć wykonanie dokumentacji, na podstawie której
uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub
dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono
sprzeciwu,
— przez wykonanie dokumentacji wykonawczej należy rozumieć wykonanie dokumentacji projektowej
stanowiącej uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, na podstawie której wykonywane
będą roboty budowlane,
— przez osobę na stanowisku menedżera BIM lub równoważnym należy rozumieć osobę odpowiedzialną za
stosowanie podczas realizacji inwestycji uzgodnionych standardów BIM dot. przyjętych procedur wymiany
informacji, dokładności modeli i sposobów ich wykorzystania podczas realizacji inwestycji (w tym weryfikacji
kolizji),
— przez platformę CDE należy rozumieć rozwiązanie/zestaw rozwiązań informatycznych typu SaaS (Software
as a Service) pełniące funkcję platformy do administrowania projektem oraz służące do wymiany i archiwizacji
danych cyfrowych,
— przez stanowisko kierownika robót należy rozumieć stanowisko w danej specjalności jakiej wymaga się przy
nazwie stanowiska osoby z personelu,
— za zrealizowaną robotę budowlaną Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia świadectwa przejęcia
(dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia. Poprzez realizację
inwestycji przy osobie proponowanej do pełnienia funkcji menedżera BIM należy rozumieć etap opracowania
dokumentacji projektowej (co najmniej projektu wykonawczego) lub etap realizacji robót budowlanych,
— przez wykonanie dokumentacji w technologii BIM (building information modeling) należy rozumieć metodykę
realizacji przedsięwzięć budowlanych opartą na wykorzystaniu modeli BIM; przez Model BIM – należy rozumieć
trójwymiarowe cyfrowe odwzorowanie opracowania branżowego projektu zawierającego uzgodnione parametry.
2. Zamawiający nie dopuszcza łączenia/obsadzania funkcji/stanowisk tą samą osobą. Jeżeli osoba pełniła
funkcję na kilku inwestycjach w tym samym okresie, Zamawiający do oceny uwzględni tylko jedną z nich.
3. Przez ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich
przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn.
zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające
posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,
oraz
2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu
kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust.
2–6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dot.
zdolności technicznej lub zawodowej, zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, wartości
należy przeliczyć w oparciu o średni kurs dla danej waluty, zgodnie z tabelą średnich kursów Narodowego
Banku Polskiego z dnia wystawienia świadectwa przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC) lub dnia podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w
których nie wystawia się świadectwa przejęcia).
5. Wykonawca może powołać się na doświadczenie zdobyte podczas realizacji umów w ramach konsorcjum,
z tym że zakres doświadczenia, na jaki powołuje się Wykonawca, musi odpowiadać rzeczywistemu
zaangażowaniu tego Wykonawcy w realizację zamówienia w ramach konsorcjum.
6. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej
zostanie spełniony, jeżeli będzie spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie.
7. W celu wykazania spełniana przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu, należy wraz z
ofertą złożyć JEDZ zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia ww. warunki udziału w postępowaniu, a w
przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, w celu spełniania ww. warunków
udziału w postępowaniu, także JEDZ dotyczące tych podmiotów, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się
na ich zasoby.
8. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
9. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej:
9.1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (z tym że jeśli treść informacji przekazanych przez
Wykonawcę w JEDZ będzie odpowiadała ww. zakresowi informacji, Zamawiający będzie mógł odstąpić od
żądania tego oświadczenia od Wykonawcy) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
9.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
odpowiednio ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane (z tym że jeśli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ będzie odpowiadała ww.
zakresowi informacji, Zamawiający będzie mógł odstąpić od żądania tego oświadczenia od Wykonawcy), z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
9.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich odpowiednio uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Jeśli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę wraz ze złożonym z ofertą wykazem personelu
generalnego Wykonawcy do oceny w kryterium „Doświadczenie personelu Generalnego Wykonawcy" lub w
JEDZ będzie odpowiadała ww. zakresowi informacji, Zamawiający będzie mógł odstąpić od żądania w tym
zakresie wykazu od Wykonawcy.

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. 1.Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie jest prowadzone wspólnie przez: Tramwaje
Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 i Miasto Stołeczne Warszawa –
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 15.
2. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania są Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
3. Zakres wspólny TW sp. z o.o. i M. St. Warszawy (ZMID) obejmuje zrealizowanie na podstawie dokumentacji
(projektu budowlanego oraz Dokumentacji Projektowej BIM) robót budowlanych w ramach budowy głównego
wjazdu na teren zajezdni od strony ul. Annopol, przez ul. Inowłodzką wraz z włączeniem terenu zajezdni
do istniejącej infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Annopol. Powyższy zakres wskazany jest w projekcie
budowlanym autorstwa „SIBLEJ Mariusz Czyż”.
II. 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
1.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
1.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
1.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumenty wymienione w pkt 1.1–1.4 w odniesieniu do tych
podmiotów.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
2.1. pkt 1.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art.
133 ust. 4 ustawy Pzp) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2. pkt 1.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – ww. dokumenty
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.1,
składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp (z
wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp).
5. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów
wystawienia stosuje się odpowiednio – ww. dokumenty lub oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w
pkt 1.1–1.4 powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
7. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących
wspólnie oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu
Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały
określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
2016 poz. 1126 z póżń. zm.).
III. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
IV. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności
składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego
dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, według zasad opisanych w rozdziale I SIWZ.
V. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 wynosi 90 dni i został określony w ww. miejscu w
miesiącach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza ogłoszenia.
VI. Okres realizacji zamówienia, o którym mowa w sekcji II.2.7, został szczegółowo określony w SIWZ.IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie Personelu Generalnego Wykonawcy34 %
Symulacja budowy w Modelu BIM 4D6 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-24, 13:00, Otwarcie ofert odbywa się za pomocą transmisji on-line, która będzie na stronie internetowej https:// youtu.be/gNJ7AcFQZMQ.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Projekt „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” nr POIS.06.01.00-00-0033/16, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2012-2020.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-12-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |