m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-04 , 11:40:12
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w 2 częściach:

Część 1 - Wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na języki obce i języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie 12 miesię-cy od dnia podpisania umowy.

Część 2 - Wykonywanie tłumaczeń ustnych z języka polskiego na języki obce i języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.53.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.54.00.00-1


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na języki obce i języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie 12 miesię-cy od dnia podpisania umowy0,00
2Wykonywanie tłumaczeń ustnych z języka polskiego na języki obce i języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna i zawodowa:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1.1. Dla części 1 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują co najmniej 2 usługi dla administracji publicznej polegające na tłumaczeniach pisemnych zwykłych i uwierzytelnionych w językach w grupie językowej I i II, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda, dotyczących co najmniej jednej ze wskazanych tematyk: ekonomia, finanse, gospodarka, ochrona środowiska, Unia Europejska.
W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanych usług wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto (każda).

1.2. Dla części 2 – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują co najmniej 2 usługi dla administracji publicznej polegające na tłumaczeniach ustnych w językach określonych w I grupie językowej na kwotę o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda, przy czym: a) w skład co najmniej jednej z usług wchodziła obsługa w zakresie tłumaczeń polegająca na wykonaniu tłumaczenia symultanicznego minimum 1 konferencji/seminarium (trwającej minimum 6 godzin) dotyczącej minimum jednej wybranej tematyki: ekonomia, finanse, gospodarka, ochrona środowiska, Unia Europejska;b) w skład jednej z ww. usług wchodziło minimum 1 tłumaczenie konsekutywne (trwające minimum 1 godzinę) dotyczące minimum jednej wybranej tematyki: ekonomia, finanse, gospodarka, ochrona środowiska, Unia Europejska;
W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanych usług wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto (każda).

1.3. Dla części 1 - dysponują lub będą dysponować zespołem osób, przeznaczonym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:a) 7 tłumaczami języka angielskiego, w tym jednym tłumaczem przysięgłym uprawnionym do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,b) 3 tłumaczami języka niemieckiego, w tym jednym tłumaczem przysięgłym uprawnionym do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;c) 3 tłumaczami języka francuskiego, w tym jednym tłumaczem przysięgłym uprawnionym do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;d) 3 tłumaczami języka rosyjskiego w tym jednym tłumaczem przysięgłym;e) 15 tłumaczami przysięgłymi wybranymi spośród języków z II grupy językowej, z zastrzeżeniem różnorodności języków (co najmniej 15 różnych języków)f) jednym tłumaczem przysięgłym w przypadku jęz. tureckiego (jedyny wykorzystywany) z III grupy językowej. przy czym osoby wymienione w:1) ppkt lit. a)-e): do wykonywania tłumaczeń nieuwierzytelnionych posiadają ukończone magisterskie studia filologiczne ze specjalnością „tłumaczenia” lub ukończone inne studia wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczenia danego języka i po-siadają certyfikat potwierdzający znajomość danego języka na poziomie C2 wg kwalifikacji Rady Europy (CEFR) oraz mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń w zakresie danego języka,2) pkt lit. a)-d): do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych są wpisane na listę tłumaczy przysięgłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1505 ze zm.),3) ppkt lit. a)-c): do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych tekstów opatrzonych klauzulą „zastrzeżone” są wpisane na listę tłumaczy przysięgłych, posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych, spełniają wymagania i realizują obowiązki określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.).

1.4. Dla części 2 - dysponują lub będą dysponować zespołem osób, przeznaczonym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:a) 3 tłumaczami języka angielskiego;b) w przypadku pozostałych języków z I grupy językowej - co najmniej po jednym tłumaczu na każdy język;c) w przypadku języków z II grupy językowej - co najmniej 15 tłumaczy wybranych języków z zastrzeżeniem różnorodności języków (co najmniej 15 różnych języków).
Osoby wymienione powyżej wskazane do tłumaczeń ustnych muszą posiadać ukończone magisterskie studia filologiczne ze specjalnością „tłumaczenia” lub ukończone inne studia wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczenia danego języka i muszą posiadać certyfikat potwierdzający znajomość danego języka na poziomie C2, wg kwalifikacji Rady Europy (CEFR) oraz muszą mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń w zakresie danego języka.

2.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

3.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

4.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, które będą przez te osoby wykonywane w ramach realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 3 dla części 1 oraz/lub pkt 4. dla części 2 oraz w zakresie kryterium oceny ofert.

5.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

6.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

7.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów - zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów,
b) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia,
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ. e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w trybie art. 117 ust. 4 ustawy)


INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego .
2. Numer referencyjny: ZP/EM/271/II-8/21
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
4. Warunki zmian umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
5. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 203 984,04 zł brutto.
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2021/BZP 00013125/01 z dnia 04.03.2021 r.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie osób realizujących zamówienie40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-03-16
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69876
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-03-16 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-04-14
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-03-16, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |