m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-17 , 10:31:41
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi Poligraficzne na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy na 2021-2023
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest ustalenie warunków dotyczących przyszłych zamówień publicznych na wykonanie druku Materiałów Informacyjno-Promocyjnych na potrzeby Biura Marketingu Miasta oraz pozostałych biur Urzędu m.st. Warszawy na lata 2021-2023
2.Informacje na temat umowy ramowej
a) postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej przy zastosowaniu przepisów dotyczących udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
b) Zamawiający zawrze umowę ramową z 5 Wykonawcami chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców
3.Szacunkowa całkowita wartość bez VAT: 1 200 000,00 zł
4.Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
5.Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.82.30.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
za spełniającego warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi poligraficzne,
każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna usługi (umowy wykonawcze), realizowane w ramach umowy ramowej jeżeli wartość tych usług łącznie wynosiła nie mniej niż 100 000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna każdą nadal wykonywaną usługę poligraficzną w ramach umowy nie zakończonej przed terminem składania ofert, jeżeli wartość wykonanej już do tego terminu usługi poligraficznej była nie mniejsza niż 100 000,00 zł brutto.
III.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy ramowej i przyszłych umów wykonawczych określone zostały we wzorze umowy
III.3) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy.
2. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 23 i 25 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w pkt 5.2. SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b) dotyczącego każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b) dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ).
3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy,sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów:
- informacje, o których mowa w lit. a) dotyczące każdego Podmiotu,
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a) dotyczące każdego Wykonawcy,
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-13
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69922
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-13 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-11
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-13, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |