m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-15 , 12:11:56
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- adresCegłowska 80, 01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-02-47
- faks(0-22) 834-18-20
- e-mailzp@bielanski.med.pl
- adres internetowyhttp://www.bielanski.med.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Jasińska
- adresSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106 (pawilon H)
- telefon(0-22) 569-02-47
- emailzampub2@bielanski.med.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki Szpitala Bielańskiego
Opis zamówienia
29 pakietów PAKIET 1 - pakiet startowy do angiografii, PAKIET 2 - pakiet do badań diagnostycznych, PAKIET 3 - introduktory promieniowe, PAKIET 4 - cewniki prowadzące do zabiegów PCI, PAKIET 5 - cewniki przedłużające do cewników prowadzących do angioplastyki typu „mother in child”, PAKIET 6 - prowadniki angioplastyczne do typowych zabiegów PCI, PAKIET 7 - prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji (CTO), PAKIET 8 - zestawy do typowych zabiegów PCI z implantacją DES, PAKIET 9 - stenty do bezpośredniej implantacji, PAKIET 10 - zestawy do zabiegów z wykorzystaniem techniki DK CRUSH, PAKIET 11 - zestawy do zabiegów w CTO, PAKIET 12 - zestawy do zmian ostialnych, PAKIET 13 - stenty uwalniające lek antyproliferacyjny do zmian twardych, PAKIET 14 - stenty do zmian w tętnicach zmienionych ektatycznie, PAKIET 15 - stentgrafty do tętnic wieńcowych, PAKIET 16 - cewniki balonowe do doprężania stentów, PAKIET 17 - cewniki balonowe do zmian twardych wraz z dedykowanym inflatorem, PAKIET 18 - cewniki balonowe uwalniające substancję antyproliferacyjną Paclitaxel, PAKIET 19 - cewniki balonowe tnące, PAKIET 20 - cewniki do trombektomii wieńcowej, PAKIET 21 - mikrocewniki wieńcowe, PAKIET 22 - systemy dystalnej protekcji naczyniowej do zabiegów w żylnych pomostach aortalno- wieńcowych, PAKIET 23 - balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, PAKIET 24 - akcesoria do koronarografii i PCI, PAKIET 25 - zestawy do aortografii/wnetrykulografii, PAKIET 26 - opaski uciskowe na tętnicę promieniową, PAKIET 27 - systemy do bezszwowego zamykania tętnic udowych, z wykorzystaniem gąbki kolagenowej, PAKIET 28 - prowadniki i cewniki do aterektomii rotacyjnej wraz z dzierżawą konsoli, PAKIET 29 - sondy do IVUS i prowadniki do FFR wraz z dzierżawą urządzenia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)33.11.17.30-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 33.11.17.10-1


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-15 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-30
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-15, 11:30, siedziba Zamawiającego, pawilon H, pokój 107
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |