m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-16 , 08:30:15
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Piętosa
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal29
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailapietosa@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa sieci wodociągowej w związku z budową ul. Piastów Śląskich
w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Piastów Śląskich na odcinku od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku w Warszawie (I etap) oraz na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu na teren Żłobka (II etap) wraz z infrastrukturą techniczną (gazową, wodociągową, elektryczną, kanalizacja deszczową, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym)budowy ulicy Piastów Śląskich w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.
Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia, mają być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.23.13.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-23
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym Kierownikiem Budowy/Robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, oraz aktualne zaświadczenia o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa bądź uprawnienia z Unii Europejskiej, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia;

oraz

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. budowa lub przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej o wartości poszczególnych prac minimum 300 000,00 zł. brutto.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d5721d64-c101-4a5d-990e-91f966e5f781
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-21 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-21, 11:30, siedziba zamawiającego - pok 29
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |