m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-16 , 10:33:16
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Beata Mauer
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal29
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailbmauer@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa kanalizacji ogólnospławnej i odwodnienia
w związku z budową ul. Piastów Śląskich w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienie są roboty budowlane kanalizacji ogólnospławnej i odwodnienia w związku z budową ulicy Piastów Śląskich w Warszawie, a także wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia, mają być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawM. St. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.23.13.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-23
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonał należycie minimum 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. budowa lub przebudowa odwodnienia drogowego lub zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, o wartości poszczególnych prac minimum 1 000 000,00 zł brutto,
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
co najmniej jednym Kierownikiem Budowy / Robót, który zostanie skierowany
do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającym uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenia o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa bądź uprawnienia z Unii Europejskiej.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego złoży:
- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. budowa lub przebudowa odwodnienia drogowego lub zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, o wartości poszczególnych prac minimum 1 000 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu robót budowlanych zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób zawiera załącznik nr 9 do SWZ.

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia:
Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, sporządzonego zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/30138058-fab9-40c5-8708-fb814a3a1e70
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-15
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-17, 11:00, Siedziba ZRiKD, pokój nr 29 - Wydział Zamówień Publicznych
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |