m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-24 , 11:17:05
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja badań społecznych dotyczących rożnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy - transza I
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy w tym:
a)realizacja badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat jakości funkcjonowania Warszawy (CAPI);
b)realizacja badania jakościowego wspierającego realizację zadań m.st. Warszawy;
c)realizacja badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat jakości funkcjonowania Warszawy (CATI);
d)realizacja badania jakościowego dotyczącego potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów nieformalnych.

2.Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 850 000,00 zł brutto w tym:
Część 1 – 100 000,00 zł brutto
Część 2 – 250 000,00 zł brutto
Część 3 – 300 000,00 zł brutto
Część 4 – 200 000,00 zł brutto

3.Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
4.Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
5.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 139 ustawy Pzp.
6.Zmiany umowy zostały określone we wzorach umów dla każdej części
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.32.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Kryteria oceny ofert
1Realizacja badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat jakości funkcjonowania Warszawy (CAPI);0,00cena: 50%Odsetek zrealizowanej próby zasadniczej (response rate): 20%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną – bezpośrednia terenowa kontrola: 15%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną – telefoniczna terenowa kontrola: 10%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realizacji zamówienia opisane w pkt. 12.2.2.A. SWZ: 5%
2Realizacja badania jakościowego wspierającego realizację zadań m.st. Warszawy;0,00cena: 60%Doświadczenie pierwszego moderatora dedykowanego do realizacji zamówienia w moderowaniu zogniskowanych wywiadach grupowych opisane w pkt. 12.2.2.B do SWZ: 10%Doświadczenie drugiego moderatora dedykowanego do realizacji zamówienia w moderowaniu zogniskowanych wywiadach grupowych opisane w pkt. 12.2.2.B do SWZ: 10%Doświadczenie pierwszego moderatora dedykowanego do realizacji zamówienia w moderowaniu zogniskowanych wywiadów grupowych online opisane w pkt. 12.2.2.B do SWZ: 10%Doświadczenie drugiego moderatora dedykowanego do realizacji zamówienia w moderowaniu zogniskowanych wywiadów grupowych online opisane w pkt. 12.2.2.B do SWZ: 10%
3Realizacja badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat jakości funkcjonowania Warszawy (CATI);0,00cena: 60%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną: 20%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realizacji zamówienia opisane w pkt. 12.2.2.C. SWZ: 20%
4Realizacja badania jakościowego dotyczącego potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów nieformalnych0,00cena: 50%Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia: 40%Doświadczenie kierownika projektu dedykowanego do realizacji zamówienia opisane w pkt 12.2.2.D. SIWZ: 10%
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-21
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

CZĘŚĆ 1
1A. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał łącznie co najmniej 8 badań dla przynajmniej 4 różnych zleceniodawców, w tym:
a)co najmniej 3 badania społeczne zrealizowane techniką CAPI na reprezentatywnych próbach osób. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1 000;
b)co najmniej 3 badania realizowane techniką CAPI na losowych (TERYT lub random route), reprezentatywnych próbach osób. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1 000.
c)co najmniej 2 badania realizowane techniką CAPI na losowej, reprezentatywnej próbie osób przy wykorzystaniu siatki Kisha w celu wyboru respondenta do wywiadu. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach badania musi być nie mniejsza niż 1 000.
Badania wskazane w lit. a), b) oraz lit. c) nie mogą się powtarzać w ramach Części 1.

2A. wykaże, że dysponuje badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra socjologii lub psychologii, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także przez ostatnie co najmniej 5 lat pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie:
opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką CAPI,
zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

Zmiana osoby dedykowanej do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Wykonawcę w ofercie.

CZĘŚĆ 2
1B. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał łącznie co najmniej 10 badań dla przynajmniej 3 różnych zleceniodawców, w tym:

a)co najmniej 5 badań jakościowych zrealizowanych techniką zogniskowanych wywiadów grupowych. Liczba zrealizowanych zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w ramach każdego badania musi być nie mniejsza niż 4 FGI.
b)co najmniej 3 badania jakościowe zrealizowane techniką zogniskowanych wywiadów grupowych online (FGI online). Liczba zrealizowanych zogniskowanych wywiadów grupowych online w ramach każdego badania musi być nie mniejsza niż 4 FGI online.
c)co najmniej 1 badanie jakościowe zrealizowane techniką zogniskowanych wywiadów grupowych lub zogniskowanych wywiadów grupowych online o tematyce społecznej. Liczba zrealizowanych wywiadów w ramach badania musi być nie mniejsza niż 4 FGI i/lub FGI online.
d)co najmniej 1 badanie jakościowe zrealizowane techniką zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) i/lub zogniskowanych wywiadów grupowych online (FGI online) i/lub indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) i/lub indywidualnych wywiadów pogłębionych online (IDI online), którego wartość netto wynosi co najmniej 70 000,00 zł. W przypadku zamówienia przeprowadzonego mieszanymi technikami, należy podać koszt modułu realizowanego techniką FGI i/lub FGI online i/lub IDI i/lub IDI online.

Badania wskazane w lit. a), b), c) oraz d) nie mogą się powtarzać w ramach Części 2.

2B. wykaże, że dysponuje dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia dwiema osobami (moderatorami), przy czym każda z nich posiada tytuł co najmniej magistra socjologii lub psychologii oraz:
–ma co najmniej 4-letnie doświadczenie w moderowaniu zogniskowanych wywiadów grupowych z wykorzystaniem technik projekcyjnych, tzn. przez co najmniej 4 ostatnie lata moderowanie zogniskowanych wywiadów grupowych było jego/ jej głównym zajęciem zawodowym;
–w okresie 4 ostatnich lat moderowała zogniskowane wywiady grupowe w ramach nie mniej niż 6 projektów badawczych o tematyce społecznej;
–przez co najmniej 4 ostatnie lata w ramach realizowanych przez siebie jakościowych projektów badawczych z wykorzystaniem techniki zogniskowanych wywiadów grupowych lub zogniskowanych wywiadów online:
opracowywała scenariusze zogniskowanych wywiadów grupowych lub zogniskowanych wywiadów grupowych online,
moderowała zogniskowane wywiady grupowe lub zogniskowane wywiady grupowe online, w tym wykorzystywała techniki projekcyjne,
analizowała i interpretowała wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych lub zogniskowanych wywiadów grupowych online,
opracowywała raporty badawcze ze zogniskowanych wywiadów grupowych,
prezentowała wyniki badań jakościowych.
w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ramach badań jakościowych moderowała co najmniej 8 zogniskowanych wywiadów grupowych online (FGI online)
z wykorzystaniem Zooma lub MS Teams oraz ma doświadczenie w pracy
z narzędziami takimi jak: Mural lub Miro.

Zmiana osoby dedykowanej do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Wykonawcę w ofercie.

CZĘŚĆ 3
1C. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał łącznie co najmniej 8 badań dla przynajmniej 4 różnych zleceniodawców, zrealizowanych techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnych, kwotowych próbach osób. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 800. Co najmniej 2 z tych badań poświęcone były tematyce społecznej.

2C. wykaże, że dysponuje badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra socjologii lub psychologii, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także przez ostatnie co najmniej 4 lata pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie;
–opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką CATI,
–zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
–przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
–opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

Zmiana osoby dedykowanej do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Wykonawcę w ofercie.

CZĘŚĆ 4
1D. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał łącznie co najmniej 6 badań zrealizowanych techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych (w tym online) dla przynajmniej 4 różnych zleceniodawców, przy czym co najmniej 2 badania o tematyce społecznej. Liczba zrealizowanych indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), w tym online, w ramach każdego badania musi być nie mniejsza niż 15 IDI.

2D. wykaże, że dysponuje dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia sześcioma osobami (moderatorami), przy czym każda z nich posiada tytuł co najmniej magistra socjologii lub psychologii oraz:
a)osoba będąca kierownikiem projektu i dedykowana do moderowania indywidualnych wywiadów pogłębionych:
–posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie w moderowaniu indywidualnych wywiadów pogłębionych lub zogniskowanych wywiadów grupowych, tzn. przez co najmniej 4 ostatnie lata moderowanie indywidualnych wywiadów pogłębionych lub zogniskowanych wywiadów grupowych było jego/ jej głównym zajęciem zawodowym;
–w okresie co najmniej 4 ostatnich lat kierował(a) przynajmniej 4 projektami badawczymi o tematyce społecznej realizowanymi technikami jakościowymi;
–w okresie co najmniej 4 ostatnich lat w ramach kierowanych przez siebie jakościowych projektów badawczych:
opracowywał(a) scenariusze wywiadów,
moderował(a) indywidualne wywiady pogłębione lub zogniskowane wywiady grupowe, w tym online,
analizował(a) i interpretował(a) wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych lub zogniskowanych wywiadów grupowych,
opracowywał(a) raporty z badań jakościowych,
prezentował(a) wyniki badań jakościowych.

b)5 osób dedykowanych do moderowania indywidualnych wywiadów pogłębionych, które:
–posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w moderowaniu indywidualnych wywiadów pogłębionych lub zogniskowanych wywiadów grupowych, tzn. przez co najmniej 2 ostatnie lata moderowanie indywidualnych wywiadów pogłębionych lub zogniskowanych wywiadów grupowych było jego/ jej głównym zajęciem zawodowym;
–w okresie co najmniej 2 ostatnich lat moderowały indywidualne wywiady pogłębione lub zogniskowane wywiady grupowe w przynajmniej 3 projektach badawczych o tematyce społecznej.

III.2. Informacje dodatkowe:
1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 23 i 25 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w pkt 5.2. SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b) dotyczącego każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący
Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów
oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w
systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b) dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ),
2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków
dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
2.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków
dowodowych tj.:
a) Wykazu Dodatkowego Doświadczenia Osób wskazanych do realizacji zamówienia w pkt. 12.2.2.B dla Części 2 do pozacenowego kryterium oceny ofert dla Części 2, określonego
w pkt. 26.4.B oraz 26.5.B. SWZ o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3B do SWZ dla Części 2. Dokument nie podlega uzupełnieniu.
2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych tj.:
a) Koncepcji Realizacji Przedmiotu Zamówienia dla Części 4 - sporządzonej wg wzoru określonego w
Załączniku nr 4D do SWZ.
Dokument nie podlega uzupełnieniu.
b) Część 1
Aktualnego Certyfikatu Jakości PKJPA w dziedzinie badań realizowanych techniką ankieterskich
wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym CAPI przyznany przez Organizację Firm
Badania Opinii i Rynku lub inny równoważny dokument regulujący jakość usług badawczych, np.
ESOMAR Corporate Membership Certificate lub ISO20252. Zamawiający nie dopuszcza innych
certyfikatów ISO niż ISO20252. W przypadku oferty wspólnej zasada ta dotyczy każdego z
Wykonawców.
c) Część 3
Aktualnego Certyfikatu Jakości PKJPA w dziedzinie badań realizowanych techniką ankieterskich
wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym (CATI) przyznany przez
Organizację Firm Badania Opinii i Rynku lub inny równoważny dokument regulujący jakość usług
badawczych, np. ESOMAR Corporate Membership Certificate lub ISO20252. Zamawiający nie
dopuszcza innych certyfikatów ISO niż ISO20252. W przypadku oferty wspólnej zasada ta dotyczy każdego z Wykonawców.
d) Część 4
Aktualnego Certyfikatu Jakości PKJPA w dziedzinie badań jakościowych przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku lub inny równoważny dokument regulujący jakość usług badawczych, np.ESOMAR Corporate Membership Certificate lub ISO20252. Zamawiający nie dopuszcza innych certyfikatów ISO niż ISO20252. W przypadku oferty wspólnej zasada ta dotyczy każdego z Wykonawców. Aktualne Certyfikaty Jakości PKJPA dla każdej części podlegają uzupełnieniu.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień
złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
3.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały
wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów:
- informacje, o których mowa w lit. a) dotyczące każdego Podmiotu,
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a) dotyczące każdego Wykonawcy,
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69987
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-22 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-07-20
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-22, 12:15, online, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |