m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-23 , 16:01:38
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Dudek
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Dudek
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.02.2021.KD

Opis zamówienia
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN (słownie: dziewięć złotych) z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r., nr 60, poz. 279 z późn. zm.), możliwych do realizacji w placówkach gastronomicznych i punktach handlowych wskazanych przez Wykonawcę, z podziałem na zadania określone poniżej:
— zadanie 1: Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN – w ilości 69 202 sztuk,
— zadanie 2: Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN – w ilości 69 201 sztuk,
zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

Zadanie nr: 1
Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN – w ilości 69 202 sztuk

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa talonów na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
1. Pod pojęciem talonów żywieniowych zwanych dalej talonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, uprawniające do płacenia za zakup gotowych posiłków oraz artykułów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków oraz napojów, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholowych.
2. Talony muszą uprawniać do nabycia posiłków profilaktycznych zawierających 50–55 % węglowodanów, 30–35 % tłuszczów i 15 % białek o wymaganej minimalnej kaloryczności 1 000 kcal, lub artykułów spożywczych umożliwiających przyrządzenie przez pracownika we własnym zakresie posiłku określonego powyżej o wartości równej wartości nominalnej bonu we wskazanych przez Wykonawcę placówkach gastronomicznych i punktach handlowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza, aby ceny zakupu posiłków i artykułów żywieniowych nabywanych za talony były wyższe niż ceny obowiązujące dla innych konsumentów.
4. Placówki gastronomiczne i punkty handlowe, w których mogą być realizowane talony, winny być w odpowiedni sposób oznakowane, umożliwiający ich identyfikację przez pracowników realizujących talony.
5. Talony żywieniowe winny być zabezpieczone przed sfałszowaniem (podrabianiem lub przerabianiem), poprzez umieszczenie na nich stosownego hologramu/znaku termicznego/ znaku wodnego/kodu kreskowego.
6. Talony muszą być talonami w formie papierowej, Zamawiający nie dopuszcza talonów żywieniowych w formie elektronicznej (np. kart elektronicznych).
7. Za talony żywieniowe mogą być nabywane wyłącznie posiłki lub artykuły żywieniowe przeznaczone na posiłek profilaktyczny (z wyłączeniem używek, a w szczególności alkoholu lub wyrobów tytoniowych).
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił możliwość realizacji talonów będących przedmiotem zamówienia (o wartości jednostkowego talonu żywieniowego w wysokości 9 PLN):
a) w minimum dwóch placówkach gastronomicznych oferujących gorące danie oraz w co najmniej pięciu punktach handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w poszczególnych dzielnicach Warszawy (każdej osobno), tj.: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Wawer, Włochy, Żoliborz;
b) w minimum jednej placówce gastronomicznej oferującej gorące danie oraz w co najmniej pięciu punktach handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w poszczególnych dzielnicach Warszawy (każdej osobno), tj.: Rembertów i Wesoła;
c) w minimum dwóch placówkach gastronomicznych oferujących gorące danie oraz w co najmniej trzech punktach handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w gminie i mieście Piaseczno.
9. Zamawiający nie uzna placówek gastronomicznych i punktów handlowych w przypadku, gdy:
a) placówka lub punkt handlowy są remontowane;
b) placówka lub punkt handlowy zostały przeniesione pod inny niż wskazany w wykazie adres;
c) placówka lub punkt handlowy ujęte w wykazie nie istnieją;
d) ta sama placówka lub punkt handlowy zostały ujęte w kilku pozycjach wykazu (Zamawiający uzna tylko jedną placówkę lub punkt handlowy);
e) placówka lub punkt handlowy ujęte w wykazie zostały zlikwidowane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pocztą elektroniczną) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnych wielkości zamówienia – maksymalna ilość zakupu (umowa zostanie podpisana na maksymalną wielkość zamówienia).
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy.
3. Zamawiający deklaruje:
W zakresie zadania 1: zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN – w ilości 69 202 sztuk:
a) minimalną ilość talonów, jaka zostanie zamówiona w okresie obowiązywania umowy na poziomie: 55 360 sztuk o nominale 9 PLN (słownie: dziewięć złotych);
b) maksymalną ilość talonów, jaka zostanie zamówiona w okresie obowiązywania umowy na poziomie: 69 202 sztuk o nominale 9 PLN (słownie: dziewięć złotych).
4. Decyzja o realizacji zamówienia objętego prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności ponownych negocjacji między stronami.
5. Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia (łączna wartość brutto zamówienia) wynikająca z „Formularza cenowego” dla danego zadania.

Zadanie nr: 2
Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN – w ilości 69 201 sztuk
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa talonów na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
1. Pod pojęciem talonów żywieniowych zwanych dalej talonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, uprawniające do płacenia za zakup gotowych posiłków oraz artykułów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków oraz napojów, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholowych.
2. Talony muszą uprawniać do nabycia posiłków profilaktycznych zawierających 50–55 % węglowodanów, 30–35 % tłuszczów i 15 % białek o wymaganej minimalnej kaloryczności 1 000 kcal, lub artykułów spożywczych umożliwiających przyrządzenie przez pracownika we własnym zakresie posiłku określonego powyżej o wartości równej wartości nominalnej bonu we wskazanych przez Wykonawcę placówkach gastronomicznych i punktach handlowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza, aby ceny zakupu posiłków i artykułów żywieniowych nabywanych za talony były wyższe niż ceny obowiązujące dla innych konsumentów.
4. Placówki gastronomiczne i punkty handlowe, w których mogą być realizowane talony, winny być w odpowiedni sposób oznakowane, umożliwiający ich identyfikację przez pracowników realizujących talony.
5. Talony żywieniowe winny być zabezpieczone przed sfałszowaniem (podrabianiem lub przerabianiem), poprzez umieszczenie na nich stosownego hologramu/znaku termicznego/ znaku wodnego/kodu kreskowego.
6. Talony muszą być talonami w formie papierowej, Zamawiający nie dopuszcza talonów żywieniowych w formie elektronicznej (np. kart elektronicznych).
7. Za talony żywieniowe mogą być nabywane wyłącznie posiłki lub artykuły żywieniowe przeznaczone na posiłek profilaktyczny (z wyłączeniem używek, a w szczególności alkoholu lub wyrobów tytoniowych).
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił możliwość realizacji talonów będących przedmiotem zamówienia (o wartości jednostkowego talonu żywieniowego w wysokości 9 PLN):
a) w minimum dwóch placówkach gastronomicznych oferujących gorące danie oraz w co najmniej pięciu punktach handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w poszczególnych dzielnicach Warszawy (każdej osobno), tj.: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Wawer, Włochy, Żoliborz;
b) w minimum jednej placówce gastronomicznej oferującej gorące danie oraz w co najmniej pięciu punktach handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w poszczególnych dzielnicach Warszawy (każdej osobno), tj.: Rembertów i Wesoła;
c) w minimum dwóch placówkach gastronomicznych oferujących gorące danie oraz w co najmniej trzech punktach handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w gminie i mieście Piaseczno.
9. Zamawiający nie uzna placówek gastronomicznych i punktów handlowych w przypadku, gdy:
a) placówka lub punkt handlowy są remontowane;
b) placówka lub punkt handlowy zostały przeniesione pod inny niż wskazany w wykazie adres,
c) placówka lub punkt handlowy ujęte w wykazie nie istnieją;
d) ta sama placówka lub punkt handlowy zostały ujęte w kilku pozycjach wykazu (Zamawiający uzna tylko jedną placówkę lub punkt handlowy);
e) placówka lub punkt handlowy ujęte w wykazie zostały zlikwidowane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pocztą elektroniczną) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnych wielkości zamówienia – maksymalna ilość zakupu (umowa zostanie podpisana na maksymalną wielkość zamówienia).
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy.
3. Zamawiający deklaruje:
W zakresie zadania 2: zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN – w ilości 69 201 sztuk:
a) minimalną ilość talonów, jaka zostanie zamówiona w okresie obowiązywania umowy na poziomie: 55 360 sztuk o nominale 9 PLN (słownie: dziewięć złotych);
b) maksymalną ilość talonów, jaka zostanie zamówiona w okresie obowiązywania umowy na poziomie: 69 201 sztuk o nominale 9 PLN (słownie: dziewięć złotych).
4. Decyzja o realizacji zamówienia objętego prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności ponownych negocjacji między stronami.
5. Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia (łączna wartość brutto zamówienia) wynikająca z „Formularza cenowego” dla danego zadania.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawKod NUTS: PL911 Miasto Warszawa: Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego lub siedziby jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)30.19.97.70-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN – w ilości 69 202 sztuk6415,00
2Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 PLN – w ilości 69 201 sztuk6414,00
Razem 12829,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12829,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
1.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
1.2. Zamawiający, działając zgodnie z art. 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, żąda złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.2.1. wykaz placówek gastronomicznych i punktów handlowych realizujących talony żywieniowe – wg wzoru określonego w części IV SWZ dla danego zadania.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niniejsze nie dotyczy w zakresie potwierdzenia zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert – w tym zakresie Wykaz nie podlega uzupełnieniu.
2. Ponadto oferta powinna składać się z:
2.1. wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez platformę;
2.2. wypełnionego formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w części III SWZ;
2.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt 11.3. SWZ;
2.4. wypełnionego formularza cenowego dla danego zadania (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego na platformie) – wg wzoru określonego w części VI SWZ dla danego zadania;
2.5. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt 12.8.3. SWZ;
2.6. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7.1. SWZ.
3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
3.1. Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3.1.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 9 SWZ.
3.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
3.2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3.2.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 2 ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 lit. a–e oraz odpowiednio § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415 ze zmianami).
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.
5. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Liczba placówek gastronomicznych realizujących talony żywieniowe w wybranych dzielnicach Warszawy30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-23 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-07-21
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-23, 11:30, Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyf. wczytanych na platformie ofert
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Informacje dodatkowe:

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z 11.9.2019 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.).

I
Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1
i 2 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – części VII SWZ – projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – części VII SWZ – projektowane postanowienia umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8.

II
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

III
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

IV
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

V
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie


VI
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

VII
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |