m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-24 , 09:33:25
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Pytlak
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal28
- telefon(0-22) 397 39 18
- emailmpytlak@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa elementów energochłonnych barier drogowych
– zamówienie udzielane w częściach
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów stalowych energochłonnych barier drogowych (część 1) oraz elementów linowych energochłonnych barier drogowych (część 2), zgodnych z opisami przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki nr 1A i 1B do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.92.80.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 34.92.81.20-5


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa elementów stalowych energochłonnych barier drogowych0,00
2Dostawa elementów linowych energochłonnych barier drogowych0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-09
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7ca6a13d-ccea-4162-9ef7-9488e04b58fe
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-13 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-12
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-13, 11:00, Siedziba Zamawiającego, piętro 4, pokój nr 28
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |