m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-24 , 10:32:26
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Łabanowska
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal108
- telefon(0-22) 532 62 00
- emailmlabanowska@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Łabanowska
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal108
- telefon(0-22) 532 62 00
- emailmlabanowska@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa części zamiennych do piasecznic tramwajowych
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do piasecznic zastosowanych w tramwajach typu 105N i pochodnych oraz 120Na, wg katalogu producenta piasecznic, tj. firmy Knorr-Bremse Systeme Für Schienenfahrzeuge GmbH, w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w tabeli w ust. 3 rozdziału II SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów równoważnych, tj. części zamiennych, którymi można zastąpić wyroby wymienione w tabeli o której mowa powyżej, przy czym zaoferowane wyroby równoważne nie mogą wymagać dostosowywania do ich montażu innych elementów składowych piasecznicy oraz elementów konstrukcyjnych tramwaju. Ponadto zaoferowane wyroby równoważne muszą zachować niezmienioną funkcjonalność i żywotność w stosunku do części dla których są równoważne oraz nie mogą skutkować pogorszeniem niezawodności i żywotności całego systemu piaskowania.
Przedmiot zamówienia wraz z terminami realizacji zamówienia został określony szczegółowo w rozdziale II SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTramwaje Warszawskie sp. z o.o., magazyn nr 222 Biura Logistyki TW Sp. z o.o., 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102
Główny przedmiot (CPV)34.63.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania5 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumenty wymagane na potwierdzenie ich spełnienia:
Poniższa numeracja jest zgodna z numeracją przyjętą w SIWZ.
5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
5.1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz
5)którzy nie wyrządzili szkody wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, stwierdzonej orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania oraz którzy nie zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia i orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
6)z którymi w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie rozwiązał ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba że wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła mniej niż 5% wartości umowy;
7)w stosunku do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości lub którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
8)którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9)których nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej, komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej);
10)których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób prawnych);
11)w stosunku do których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dot. podmiotów zbiorowych);
12)którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
13)którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówili podpisania z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie;
14)którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylali się od realizacji na rzecz Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartych umów oraz realizowali zamówienia udzielone przez Zamawiającego z należytą starannością.
5.2.Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 6. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 1 – 4.
5.3.W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, warunki, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 5-14 musi spełniać każdy z Wykonawców.
6.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
6A Do oferty, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 5, należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 1 do formularza oferty);
6.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
6.4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa pkt 6.3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów, określone w pkt 6.3 stosuje się odpowiednio;
6.5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 6.2 oraz oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1) powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
6B. Ponadto do oferty należy załączyć:
6.6.Dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze - zgodnie z pkt 10.11 rozdziału I SIWZ.
6C. Pozostałe informacje:
6.7.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie;
6.8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.7, z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony.
10.8Do oferty należy dołączyć
1)dokumenty, o których mowa w ust. 6;
2)w przypadku ofertowania wyrobów równoważnych:
a)zaświadczenia o równoważności oferowanych wyrobów, wystawione przez producenta piasecznic, tj. firmę Knorr-Bremse Systeme Für Schienenfahrzeuge GmbH, lub następujące dokumenty łącznie:
b)karty katalogowe oferowanych wyrobów równoważnych zawierające co najmniej podstawowe parametry techniczne wraz z rysunkiem gabarytowym;
c)zaświadczenia wystawione przez podmiot użytkujący zaoferowane wyroby równoważne, zamontowane w piasecznicach tramwajowych, potwierdzające ich prawidłową pracę, przez co najmniej 12 miesięcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.tw.waw.pl oraz https://tw.ezamawiający.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-23, 11:00, on-line na kanale: https://youtu.be/a8gy39CZYX4
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |