m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-24 , 11:57:40
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Śliwińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagdalena Śliwińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wybór dostawcy usług medycyny pracy, dodatkowej opieki medycznej oraz szczepień ochronnych
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy i szczepień ochronnych oraz świadczenie dodatkowej opieki medycznej dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób zaangażowanych na podstawie kontraktu menadżerskiego oraz kandydatów do pracy, na podstawie prawa, które reguluje kwestie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności:1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320); 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016, poz. 2067 ze zm.).

Uwaga modyfikacja treści SWZ:
https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/25040/details
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiasto Stołeczne Warszawa
Główny przedmiot (CPV)85.12.10.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium14000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonują lub wykonali co najmniej dwie umowy na świadczenie usług medycznych, w tym usług z zakresu medycyny pracy na kwotę nie mniejszą niż 400.000 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda, przy czym w przypadku usług nadal wykonywanych wartość wykonanej części usługi powinna wynosić kwotę nie mniejszą niż 400.000 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda.
Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wykaz placówek medycznych świadczących usługi medycyny pracy, usługi medycyny w zakresie szczepień ochronnych oraz świadczenia dodatkowej opieki medycznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy wg wzoru określonego w Tabeli 1, Część IV SWZ.
Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ: 7.1.6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - podpisane przez osoby uprawnione, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 7.1.6.1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 7.1.6.2. sposobu i okresu udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 7.1.6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia). 7.1.6. a) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.1. SWZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Powyższe oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby należy złożyć w formie elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zakresie w jakim potwierdza okoliczności, o których mowa w treści art. 273 ust. 1 ustawy. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1.1. SWZ. 7.1.7. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ. Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ: 11.5. Oferta powinna składać się z: 11.5.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę; 11.5.2. wypełnionego Formularza „A” – wg wzoru określonego w Części III SWZ; 11.5.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 10.4. SWZ; 11.5.4. wypełnionego Formularza cenowego (dołączonego obowiązkowo do Formularza elektronicznego na Platformie) – wg wzoru określonego w Części VI SWZ; 11.5.5. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 11.8.3. SWZ; 11.5.6. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ; 11.5.7. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Cena jednostkowa brutto szczepienia przeciwko durowi brzusznemu1 %
Cena jednostkowo brutto szczepienia przeciwko żółtaczce (A,B) 1 %
Cena jednostkowo brutto szczepienia przeciwko żółtaczce (A)1 %
Cena jednostkowo brutto szczepienia przeciwko żółtaczce (B)1 %
Cena jednostkowa brutto szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych1 %
Łączna liczba dostępnych placówek 5 %
Rabat % na dodatkowe usługi medyczne, konsultacje lekarzy specjalistów oraz badania laboratoryjne i badania diagnostyczne nie wymienione w OPZ w placówkach własnych Wykonawcy5 %
Ogólnopolska rezerwacja telefoniczna umożliwiająca zarządzanie dostępem pracowników do sieci placówek współpracujących z Wykonawcą5 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2021-04-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/25040/details
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2021-04-28 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2021-04-28, 11:30, Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ.5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 5.1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.5.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.5.3. Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą) będą udostępnianie na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania: 5.3.1. przed upływem terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Przetargów Pzp”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania. 5.3.2. po upływie terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Przetargów Pzp”, następnie odpowiednią zakładkę, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.5.4. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy:5.4.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „ZADAJ PYTANIE” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej na Platformie oraz będzie widoczna dla zalogowanych Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania w zakładce „Korespondencja”. 5.4.2. Po przystąpieniu do postępowania Platforma przekieruje Wykonawcę na stronę logowania się. W celu zalogowania się należy podać dane użytkownika: e-mail oraz hasło. 5.4.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta użytkownika, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny po kliknięciu funkcjonalności „Załóż konto za darmo”. Następnie Wykonawca postępuje zgodnie ze wskazówkami Marketplanet OnePlace, które otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.5.4.3.1. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin („Regulaminu korzystania z Marketplanet OnePlace”), klika polecenie „zarejestruj się”. 5.4.3.2. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.5.4.3.3. Założenie konta BASIC wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne.5.4.4. Po upływie terminu składania ofert, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane między Zamawiającym a Wykonawcą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja”.5.4.5. W związku z postanowieniami 5.4.4. wszyscy Wykonawcy, w celu bezproblemowej komunikacji z Zamawiającym na Platformie powinni przed upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania na Platformie poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” oraz posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej. Uwaga: numeracja przeniesiona z SWZ. 5.4.6. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy, proces zakładania konta i logowania się zostały zawarte w instrukcji udostępnionej przez Zamawiającego na Platformie w zakładce: „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. 5.5. W celu bezproblemowej pracy z Platformą, Wykonawca powinien posiadać co najmniej: 5.5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 5.5.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji oraz uprawnienia do instalacji oprogramowania potrzebnego do obsługi podpisu elektronicznego: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 5.5.3. włączoną obsługę JavaScript; 5.5.4. zainstalowany program AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.; 5.5.5. zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji - Mozilla FireFox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0. W przypadku konieczności złożenia podpisu Przeglądarka Microsoft Edge jest nierekomendowana, ze względu na ograniczenia techniczne ze złożeniem podpisu elektronicznego występujące, dla tej przeglądarki. 5.6. W przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00 pod: numerem telefonu: +48 (22) 257-22-23, adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl. 5.7. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: - dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, - dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES, jeżeli w wyniku podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku w formacie innym niż „pdf" zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem), Zamawiający zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, którym posługuje się Wykonawca był podpisem wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bądź innych krajów należących do Unii Europejskiej. 5.8. Dopuszczalny format podpisu osobistego: dokumenty w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpisywać podpisem wewnętrznym (otoczonym), dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. 5.9. Dopuszczalny format podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”. 5.10. Obsługiwane przez Platformę formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, ath i prd. 5.11. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 5.11.1. Każdy plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po automatycznym odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 5.11.2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data "- czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu. 5.11.3. Format kodowania treści w obrębie platformy - UTF8. 5.11.4. Cała komunikacja pomiędzy użytkownikiem Systemu a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS (szyfrowanie TLS). 5.11.5. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie Zamawiającego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. 5.12. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer postępowania podany w pkt. 2 SWZ. 5.13. Korespondencja kierowana do Zamawiającego ma być opatrzona numerem sprawy DZA.ZOZ.27.07.2021.MS. 5.14. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest pani Magdalena Śliwińska, e-mail: bzp@mpo.com.pl, tel. 22 39 10 100. 5.15. Godziny pracy Zamawiającego: 7:00-15:00 – od poniedziałku do piątku.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |