m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-24 , 13:07:43
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Błaszkiewicz
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal308
- telefon(22) 443 88 69
- emailZoliborz.WZP@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Rutkowska
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal225
- telefon(0-22)4439086
- emailArutkowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal308
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Naprawa dachu w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 391 przy ul. Filareckiej 2 w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest naprawa dachu przez wyprofilowanie fragmentu pokrycia dachowego na odcinku pasa około 70 m o szerokości około 2 m. Profilowanie ma zlikwidować miejsca zastoju opadu atmosferycznego. Od strony ul. Filareckiej należy zamontować dodatkową rurę spustową która będzie zbierała opad z zachodniej części dachu budynku. Ponadto należy zabezpieczyć czapy kominowe lepikiem bitumicznym – 13 szt.

Wartość udzielanego zamówienia: 57 965,97 złotych bez podatku od towarów i usług.
Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.

RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że w związku ze
stosowaniem procedury przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetwarza
dane osobowe przekazane przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2.Dane osobowe, które znalazły się w posiadaniu Zamawiającego w wyniku prowadzenia postępowania
są przetwarzane w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania,
realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją obowiązków ustawowych określonych
w obowiązujących przepisach prawa.3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób, które zostaną
wskazane do wykonania czynności związanych z realizacją umowy oraz danych kontaktowych
umożliwiających wypełnienie przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust.
1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1),dalej „RODO”.4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, stanowi
załącznik nr10 do SWZ.

RODO (ograniczenia stosowania): Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; b) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Na podstawie
art. 19 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że: a) skorzystanie przez osobę ,której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja
Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z
wykorzystaniem Systemu Zakupowego Miasta Stołecznego Warszawy. Korzystanie z Systemu
przez Wykonawców jest bezpłatne.1) Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania rejestracji w Systemie Zakupowym Miasta Stołecznego Warszawy dostępnym pod
adresem:https://zamowienia.um.warszawa.plSystem Zakupowy Miasta Stołecznego Warszawy jest
zintegrowany z platformą OnePlace Operatora Systemu. Zamawiający informuje, że przy pierwszym
logowaniu się Wykonawców do Sytemu, konieczne jest przejście przez ścieżkę rejestracji do strefy
dostawców OnePlace. Rejestracja Wykonawcy w Systemie następuje automatycznie poprzez weryfikację
adresu email podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. Zamawiający zaleca dokonanie
rejestracji bez zbędnej zwłoki ponieważ proces weryfikacji Wykonawcy może potrwać do 2 dni
roboczych.2)Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rejestracji i logowania do Systemu, znajdują się
Instrukcjach dla Wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postępowania w zakładce „Regulacje i
procedury procesu zakupowego” pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=umw&USER_MENU_HOVER=publicFilesList3)Po
zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Systemu Wykonawca uzyska dostęp do aplikacji
umożliwiającej składanie wniosków, ofert i zadawanie pytań w postępowaniu. Komunikacja pomiędzy
Wykonawcami a Zamawiającym będzie odbywała się za pomocą funkcjonalności Systemu. System umożliwia
między innymi dokonywanie czynności złożenia oferty, wycofania oferty , złożenia pytań itd. 4) Za datę
złożenia oferty, wniosków, zawiadomienia, dokumentu elektronicznego, oświadczenia lub elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia, przyjmuje się datę przekazania (złożenia) w Systemie Zakupowym
Miasta Stołecznego Warszawy do Zamawiającego. Moment złożenia oferty następuje wraz z
zakończeniem procesu składania, tj. po kliknięciu przycisku „Złóż wniosek”/”Złóż ofertę”, elektronicznym
podpisaniu formularza wniosku/oferty i wyświetleniu przez system komunikatu „Oferta złożona poprawnie”. W
sekcji "Podsumowanie” na formularzu ofertowym wyświetli się dokładna data i godzina złożenia
wniosku/oferty w polu „Data”.5) Kodowanie i czas odbioru danych: a) plik załączony i zapisany przez
Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu
Miar. 6)Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy: a) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; b)
komputerPC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; c) zainstalowana
przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS
Edge;d)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Szczegółowe
informacje wskazane są w Instrukcjach dla Wykonawcy dostępnych na stronie internetowej
prowadzonego postępowania w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod
adresem:https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=umw&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)45.26.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-08-27
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium800,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie przesłanek wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XV SWZ;2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2.2. O udzielenie zamówienia może
ubiegać się Wykonawca, który spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej, tj.:1) w odniesieniu do doświadczenia – wykaże, że w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 2 zamówienia – każde zamówienie: a) polegające na
naprawie lub remoncie dachu, b) o wartości robót budowlanych (w zakresie wskazanym w lit. a) nie
mniejszej niż 70 000 zł brutto. Pod pojęciem „zamówienie” należy rozumieć realizację jednej umowy z
jednym zamawiającym. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej wspólnie - z zastrzeżeniem, że warunek odnoszący się do doświadczenia spełni ten z
Wykonawców, który wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

II. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art, 125 ust. 1 ustawy: Tak
III. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy
PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;

IV. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca
powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi
Wykonawcami, wykaz winien dotyczyć robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.

V. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.3. Jeżeli zostanie
wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4
,Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie(Oświadczenie Konsorcjantów), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy PZP składane są przez każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji jakości30 %
Termin realizacji zamówienia10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-15 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-14
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-15, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |