m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-25 , 15:21:42
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Magiera
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61
- lokal314
- telefon(0-22)443-73-34
- emailpmagiera@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWojciech Olendzki
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal414
- telefon(0-22) 545 72 29
- emailwolendzki@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61
- lokal314
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana nawierzchni na placu zabaw w Parku im. Kozłowskiego w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni na placu zabaw w Parku im. Kozłowskiego w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

1. Stan obecny:
Plac zabaw znajdują się w obrębie terenu zieleni Olkówek na warszawskim Ursynowie, w pobliżu ul. Puszczyka, dz. ew. nr 32, obręb 1-10-08, został wybudowany w 2011 r.
Istniejący plac zabaw posiada nawierzchnię bezpieczną poliuretanową ułożoną na podbudowie z kruszyw kamiennych. Nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi.
2. Zakres zamówienia:
1. Prace rozbiórkowe:
- Zabezpieczenie urządzeń placu zabaw na czas wykonania prac;
- Demontaż uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej;
- Rozbiórka podbudowy;
- Utylizacja uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej.
2. Wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw „ Park Jurajski”:
- przygotowanie podbudowy, wykonanie nowych warstw podbudowy;
- wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej;
- wykonanie nowego ciągu pieszego;
- wykonanie palisady gumowej do piaskownicy;
- wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej z piasku;
- montaż istniejących urządzeń zgodnie z projektem;
3. Dokumentacja projektowa:
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowanymi dla remontu nawierzchni placu zabaw ‘Park Jurajski” w Parku im. Romana Kozłowskiego. ARSPLAY AL. K.E.N. 20 lok. U9, 02-797 Warszawa.

4. Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej:

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem podbudowy i układaniem nawierzchni, prace montażowe i związane z zagospodarowaniem terenu, prace brukarskie, prace porządkowe
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Uprawnienia Zamawiającego określone są we wzorze umowy.


5. Dodatkowe wytyczne i informacje dot. zamówienia
Roboty budowlane:
1. Prace należy zrealizować z należytą starannością, umową, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, technologicznymi, warunkami zawartymi w STWiOR, zgodnie ze sztuką budowlaną, opisem przedmiotu zamówienia,– wyznaczone strefy ochronne drzewa podlegają odbiorowi przez Zamawiającego, a prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa wykonywać ręcznie.
2. W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek sporządzania sprawozdania tygodniowego oraz przesyłania go w kolejnym dniu roboczym po następującym tygodniu do przedstawiciela Zamawiającego z opisem wszystkich przeprowadzonych prac w ciągu ostatniego tygodnia oraz planowanymi pracami na tydzień przyszły wraz ze skanem prowadzonego dziennika robót odnośnie prowadzonych robót oraz z dokumentacją zdjęciową dokumentującą postęp robót, skanem certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, kart katalogowych itp. na planowane do wbudowania materiały oraz urządzenia.
3. Po zakończeniu prac montażowo-budowlanych teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie i ingerencji (tj. zieleń) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. Po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia o zgodności robót ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz, że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku.
4. Na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania próbki kolorystyczne dla nawierzchni.
5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. Dopuszczalne jest stosowanie częściowego ogrodzenia terenu w zależności od etapu wykonywanych robót w celu umożliwienia korzystania z ciągów pieszych.
6. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać m.in., dziennik robót, odbiory częściowe i końcowe, atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające materiały do eksploatacji, rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami (obejmującą inwentaryzację geodezyjną placu zabaw, protokół z kontroli z kontroli placu zabaw wykonaną przez akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji jednostkę certyfikującą), jakie ewentualnie wystąpiły w toku prac, jak również karty utrzymania poszczególnych elementów obiektów małej architektury, tym opracowanie instrukcji utrzymania i konserwacji nawierzchni wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, przedstawionej w formie tabelarycznej oraz protokół z przeglądu i konserwacji istniejących urządzeń.
7. Grubość warstwy nawierzchni poliuretanowej zależy od przyjętej wybranej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego technologii. Grubość warstwy poliuretanowej ma uwzględniać strefy bezpieczeństwa dla każdego z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww treść, która będzie załącznikiem nr 1 do umowy wraz z załącznikami oraz:
- Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
- Dokumentacja projektowa – załącznik nr 6a do SWZ;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 6b do SWZ;
- Przedmiar robót – załącznik nr 6c do SWZ;
- Wzór materiałów informacyjnych – załącznik nr 6d do SWZ.


UWAGA: Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ dostępna jest na platformie zakupowej, na której prowadzone jest przedmiotowe postępowanie, pod adresem: http://zamowienia.um.warszawa.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa - Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)45.21.22.21-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.13.00-1
45.23.32.00-1

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania70 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga!
Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy
wykażą, że:1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co
najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni
bezpiecznej poliuretanowej o powierzchni minimum 200 m2. Pod pojęciem „budowy” należy
rozumieć „budowę” w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
2020. 1333 z późn. zm.).UWAGA!¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której
przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonaną należycie.2) dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art. 12a.
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2020. 1333 z późn. zm.);
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) - o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 9.1 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ)
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;Uwaga!Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym
mowa w pkt 10.3 lit. a) SWZ dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 5 do SWZ) skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców)
w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać
będzie następujące wymagania:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do
ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.3)
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:• postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy,• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,• ustanowionego
Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest
wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.5)
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.6) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg
załącznika nr 7 do SWZ).7) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit b) SWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.8) Oświadczenie
o którym mowa w pkt. 10.2. lit a) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w pkt. 25 SWZ oraz w
§ 14 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:a) Formularz ofertowy
wypełniony i wygenerowany za pośrednictwem Platformy; b) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg
wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.c) w przypadku, gdy oferta została podpisana
przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy
dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę
umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); d)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot
udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.e)
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt b), także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.f) Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru określonego w
załączniku nr 7 do SWZ


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-22
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-22 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-21
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-22, 12:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |