m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-31 , 09:48:43
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Serwis oraz rozwój Systemu Usług Edycji Map
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) realizacja prac w zakresie rozwoju Systemu Usług Edycji Map zwanego dalej Systemem, obejmująca jego Modyfikacje,
2) realizacja prac w zakresie utrzymania Systemu obejmująca Serwis Systemu.
2. Szacunkowa całkowita wartość wynosi 789 430,89 zł
3.Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
4.Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
5.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 139 ustawy Pzp.
6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.
7. Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy.
8. Uzasadnienie zastosowania skrócenia terminów składania ofert:
Obecnie trwająca umowa nr UMIA/BG/B/X/2/2/3/7/20 z dnia 22 maja 2020 r., realizowana w zakresie usług serwisu oraz rozwoju Systemu Usług Edycji Map („UEM”), obowiązuje do dnia 28 marca 2021 r. Istnieje pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego, aby okres nieciągłości świadczenia usług (tj. okres pomiędzy dniem zakończenia świadczenia usług w ramach umowy nr UMIA/BG/B/X/2/2/3/7/20 z dnia 22 maja 2020 r. a dniem rozpoczęcia świadczenia usług w ramach umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego), w szczególności usług serwisu Systemu, był możliwie jak najkrótszy.
Pilna potrzeba udzielenia zamówienia oraz skrócenia terminu składania ofert jest uzasadniona, co zostało wykazane poniżej.
Zamówienie dotyczy zapewnienia serwisu i modyfikacji systemu UEM zaplanowanego i uruchamianego także jako element innego wdrażanego systemu - wspomagania decyzji w krytycznych obszarach działania Urzędu, związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym (System Centrum Zarządzania Kryzysowego „CZK”). W trakcie realizacji obu umów wystąpiły nieprzewidziane przez Zamawiającego okoliczności powodujące konieczność pilnego uruchomienia nowego systemu CZK, w którym nie zakończono jeszcze prac integracyjnych z systemem UEM. Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości działania Urzędu, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa, niezbędne jest zapewnienie działanie obu powiązanych systemów oraz kontynuacja prac integracyjnych.
Obecnie system UEM jest zabezpieczony wsparciem do dnia 28 marca 2021. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że nie zostanie zachowana ciągłość prac polegających na zapewnieniu wsparcia Zamawiającego. W interesie Zamawiającego jest skrócenie okresu nieciągłości świadczenia usług.
Konsekwencją długiego terminu składania ofert jest krytycznie prawdopodobna materializacja ryzyka braku ciągłości pracy Urzędu w bardzo wrażliwych obszarach. Długi termin składania ofert bezpośrednio wywoła konsekwencje polegające na:
• braku zapewnienia stabilnego działania w związku z brakiem możliwości realizacji zgłoszeń awarii i usterek systemu UEM,
• braku zapewnienia stabilnego działania w związku z brakiem możliwości realizacji zgłoszeń awarii i usterek kluczowej części systemu CZK,
• wydłużenia w czasie okresu braku dostępności pełnej funkcjonalności w Systemie CZK, kluczowym z punktu widzenia realizacji zadań miasta,
• braku zapewnienia stabilnego działania systemu UEM oraz Systemu CZK w zakresie udostępnianych elementów/usług,
• braku wsparcia użytkowników końcowych oraz administratorów systemów w zakresie eksploatacji obu systemów.
Obecnie trwająca umowa serwisu systemu UEM przewidywała zakończenie prac integracyjnych, będących częścią prac serwisowych lub znacznie większe zawansowanie prac. Ww. prace integracyjne miały umożliwić wdrożenie elementów/usług udostępnianych przez system UEM w postaci tzw. komponentu mapowego/modułu mapowego Systemu CZK. Integracja obejmowała złożone prace organizacyjne i techniczne, długotrwałe uzgodnienia szczegółów technologicznych, wymagające koordynacji prac wykonawców w ramach dwóch, odrębnych umów Zamawiającego (dotyczących systemu UEM oraz Systemu CZK). Obecnie wdrożono jedynie część niezbędnych funkcjonalności.
Z uwagi na brak pewności co do stopnia realizacji prac na moment zakończenia trwającej umowy, nie było możliwe precyzyjne określenie zakresu prac w kolejnej umowie oraz właściwego oszacowania kosztów realizacji zamówienia, co uniemożliwiło przygotowanie zamówienia w terminie zapewniającym ciągłość wsparcia.
W związku z ostatecznym brakiem realizacji wszystkich przewidzianych prac integracyjnych oraz rozwojowych, w szczególności zapewniających właściwe wykorzystanie systemu UEM w Systemie CZK, we wzorze kolejnej umowy przewidziano konieczność zapewnienia większej dyspozycyjności przyszłego wykonawcy (wyłonionego w procedurze przetargowej), posiadającego odpowiednie kompetencje, aby kontynuować rozpoczęte prace. W ramach dostosowania wzoru umowy zwiększono ilość konsultacji, zapewniono dodatkowe wsparcie poza godzinami roboczymi (serwis, w tym integracja) oraz zabezpieczono znacznie większą pulę roboczogodzin (rozwój/modyfikacje).
Na czasochłonność przygotowania zamówienia wpłynęła konieczność dostosowania dokumentacji do nowej ustawy pzp oraz fakt braku gotowych klauzul/wzorców dostępnych do zastosowania w przedmiotowym zamówieniu. Do zwiększenia czasochłonności przygotowania postępowania przyczyniły się też w dużej mierze kwestie organizacyjne i kadrowe, związane z ograniczoną dostępnością oraz dyspozycyjnością osób delegowanych do prac (zmniejszenie zasobów kadrowych wydziału przygotowującego zamówienie, nieobecność związana z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 oraz inne sytuacje losowe), których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.
9. Numer postepowania ZP/LK/271/III-21/21


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.26.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.26.20.00-9
72.25.32.00-5
72.22.70.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania18 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1.1. wykażą, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również realizują:
a) co najmniej 4 zamówienia obejmujące prowadzenie usług utrzymania oraz modyfikacji systemów informatycznych:
o trwające co najmniej 6 miesięcy każde,
o o łącznej wartości zawartych umów nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto,
o wykorzystujące ArcGIS for Server w wersji nie niższej niż 10.5 jako serwer aplikacyjny GIS;
b) co najmniej 1 zamówienie obejmujące wsparcie z zakresu integracji (konsultacje, analizy dokumentacji, rekomendacje itp.):
o przy realizacji integracji elementów GIS systemu wykorzystującego ArcGIS for Server w wersji nie niższej niż 10.5 jako serwer aplikacyjny GIS z innymi zewnętrznymi systemami informatycznymi,
o o łącznej wartości zawartych umów nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.
1.2. dysponują lub będą dysponować zespołem osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, przy czym dla każdej w wymienionych ról w podpunktach od 1) do 3) należy wykazać wymaganą liczbę osób spełniających kryteria i osoby wykazane w celu spełnienia kryteriów dla jednej z ról nie mogą być wykazane w celu spełnienia kryteriów dla żadnej innej roli:
1) Kierownik Projektu
Wymagana liczba osób w roli Kierownika Projektu: nie mniej niż 1 osoba.
Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Kierownika Projektu:
a) Co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi.
b) Udział w co najmniej 2 projektach informatycznych prowadzonych zgodnie z dobrymi praktykami oraz metodykami w zakresie zarządzania projektem, w roli kierownika projektu.
c) Znajomość co najmniej jednej z metodyk zarządzania projektami spośród Prince2, PMI, IPMA potwierdzone odpowiednim certyfikatem.
2) Analityk
Wymagana liczba osób w roli Analityka: nie mniej niż 1 osoba.
Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Analityka:
a) Co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu analiz dedykowanych systemów informatycznych.
b) Udział w co najmniej 2 projektach informatycznych dotyczących co najmniej 2 systemów obejmujących wykorzystanie ArcGIS for Server w wersji co najmniej 10.5 jako serwer aplikacyjny GIS, w roli analityka.
c) Znajomość narzędzia Enterprise Architect oraz notacji UML, w tym praktyczne wykorzystanie w projektach informatycznych, w zakresie tworzenia dokumentacji systemu informatycznego.
3) Programista
Wymagana liczba osób w roli Programisty: nie mniej niż 3 osoby.
Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Programisty:
a) Co najmniej 3-letnie doświadczenie w programowaniu systemów informatycznych.
b) Udział w co najmniej 1 projekcie dotyczącym systemu informatycznego wykorzystującego ArcGIS for Server w wersji co najmniej 10.5 jako serwer aplikacyjny GIS, w roli programisty.
c) Udział w realizacji usług obejmujących serwis i modyfikacje co najmniej 2 systemów informatycznych, w roli programisty.
d) Znajomość narzędzia Enterprise Architect oraz notacji UML, w tym praktyczne wykorzystanie w projektach informatycznych.

2. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt 23. i 25. SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w pkt 5.2. SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15. SWZ;
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b), dotyczącego każdego podmiotu,
– zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b), dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ).
3.Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
3.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) Certyfikaty osób wskazanych do realizacji zamówienia do pozacenowego kryterium oceny ofert – Kompetencje kadry przewidzianej do realizacji zamówienia, określonych w pkt 25.5. SWZ.
Dokumenty nie podlegają uzupełnieniu.
3.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
3.3. Inne oświadczenia lub dokumenty:
a) W przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
b) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt 19. SWZ.
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
4.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego podmiotu,
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego Wykonawcy,
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas naprawy awarii15 %
Czas naprawy usterki15 %
Kompetencje kadry przewidzianej do realizacji zamówienia10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70025
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-12 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-07-10
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-12, 12:05, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |