m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-26 , 14:04:23
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Wicik
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
- lokal35
- telefon(0-22) 277 48 73
- emailm.wicik@zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwelina Pawlak
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 2774875
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektuj i wybuduj: skwer przy Galerii Mokotów przy ul. Wołoskiej/ Marynarskiej w Warszawie
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wszelkich robót budowlanych i ogrodniczych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego na 2021 rok „Skwer Przyjazny Mieszkańcom przy Galerii Mokotów - zielone miejsce do odpoczynku, plac zabaw dla dzieci, siłownia, miejsce na spacer z psem - pomiędzy ulicami Wołoską i Marynarską, przy przystanku tramwajowym Rondo UE – nr 88” polegających na modernizacji skweru na działkach ewidencyjnych nr cz. 7/1, 7/2, cz. 9, cz. 11 z obrębu 10809 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Zakres prac obejmuje między innymi:
1. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego
2. Prace przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe i plantowanie terenu
3. Budowa ciągu pieszego z nawierzchni mineralnej o łącznej powierzchni 126 m2 wraz z obrzeżami betonowymi 6x20x100 cm - 168 mb.
4. Remont i przebudowa istniejącego głównego ciągu pieszego – w ramach prac należy wykonać rozbiórkę starych nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych (ok. 188 m2 łącznie), budowę nowej nawierzchni mineralnej o powierzchni 292,5 m2 wraz z obrzeżami betonowymi 6x20x100 cm - 234 mb.
5. Montaż elementów małej architektury
a. Ławki z oparciem i podłokietnikami – 10 szt. (dostawa i montaż po stronie Zamawiającego)
b. Ławki okrągłej – 1 szt.
c. Leżaki – 3 szt.
d. Pergola – 6 przęseł,
e. Kosze na śmieci – 5 szt.
f. Wiszące domki dla owadów – 3 szt.
g. Tablica informacyjna – 1 szt.
6. Modernizację szaty roślinnej – prace polegają na zakupie, dostawie i posadzeniu roślin ozdobnych oraz renowacji trawnika.
7. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) oraz na zasadach i warunkach określonych w Umowie.
2. Przedmiot zamówienia został opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.00-0
45.23.32.00-1
71.24.00.00-2
71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania7 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne zawarte są w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP oraz w SWZ. Przedmiotowe dokumenty udostępnione zostały przez Zamawiającego na stronie internetowej www.zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/ oraz na Miniportalu
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wstępna Koncepcja zagospodarowania skweru20 %
Doświadczenie kierownika budowy20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zzw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-13 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-13, 12:00, Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na Miniportalu
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |