m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-29 , 09:33:19
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Bacińska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22) 443 71 47
- emailabacinska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMartyna Korzeniecka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal414
- telefon(0-22)4437481
- emailmkorzeniecka@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i montaż wyposażenia i mebli do szkoły podstawowej przy ul. Zaruby w Warszawie
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia i mebli do szkoły podstawowej przy ul. Zaruby 7 zlokalizowanej w kompleksie oświatowym przy ul. Zaruby w Warszawie. Bezpośredni dojazd i dostęp do placówki możliwy jest od strony zawrotki przy ul. Iwanowa-Szajnowicza lub w rejonie skrzyżowania ulic Zaruby i Iwanowa-Szajnowicza. Celem przedmiotu zamówienia jest wyposażenie placówki w niezbędne meble do funkcjonowania placówki oświatowej zgodnie z Projektem i potrzebami Użytkownika. Obiekt budowlany został oddany do użytkowania i na terenie szkoły podstawowej odbywają się zajęcia dydaktyczne. Na części szkolnej mogą odbywać się równolegle prace związane z innymi zamówieniami na dostawy i montaż pierwszego wyposażenia obiektu, a podczas realizacji zamówienia nie są przewidziane żadne roboty budowlane.
Zamawiający dopuszcza złożenie elementów zamówienia w miejscu dostarczenia. Zamawiający informuje, że nie ma możliwości wykorzystywania wind do transportu mebli wewnątrz obiektu. Transport mebli wewnątrz obiektu jest możliwy przy użyciu wózków na nierysujących kółkach – z tworzywa sztucznego, a najlepiej pneumatycznych. Realizacja zamówienia może odbywać się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–17.00, jednakże co najmniej dzień przed dostawą/montażem należy powiadomić Dyrektora szkoły podstawowej o takiej okoliczności i ustalić możliwość dokonania dostawy/montażu. Realizacja zamówienia nie może wpłynąć negatywnie na przebieg zajęć dydaktycznych, bezpieczeństwa uczniów i nie może być uciążliwa. Należy respektować i ściśle dostosować się do instrukcji personelu placówki oświatowej.
Wyposażenie i meble muszą posiadać odpowiednie dokumenty higieniczno-sanitarne i certyfikaty (zwłaszcza produkty przeznaczone na wyposażenie sali dydaktycznych, sprzęt szkolny (tj. tablice, gabloty, półki, wieszaki), urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie sali, urządzenia stanowiące wyposażenie pracowni szkolnych i warsztatów szkolnych) i w szczególnych przypadkach pożarowe do stosowania w pomieszczeniach placówek oświatowych. Dostarczone wyposażenie i meble będą wykonane zgodnie z niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia i Projektem, a ponadto będą nowe, nieużywane, zmontowane, ustawione lub powieszone w miejscach wskazanych przez Zamawiającego/użytkownika i gotowe do użytku. Wymiary wskazane w OPZ są zgodne z Projektem, jednak Zamawiający wymaga, że po zawarciu umowy Wykonawca zweryfikuje wymiary pomieszczeń celem właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wymiary dostarczonych mebli mogą odbiegać o +/- 5 % od wskazanych w OPZ, chyba, że pomiar z natury wskaże inny wymiar.
Zamawiający informuje, że przykładowe wizualizacje odpowiadają oczekiwaniom wizualnym i funkcjonalnym Zamawiającego i nie mają na celu wskazanie konkretnego produktu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
— Opis przedmiotu zamówienia wraz z Projektem stanowiącym jego integralną część – załącznik nr 7 do SWZ,
— projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ,
— Formularz cenowy ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 50 %.
2) Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (klauzule społeczne): w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stosuje klauzul społecznych.
3) Zamówienia podobne:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSzkoła podstawowa przy ul. Zaruby 7 zlokalizowana w kompleksie oświatowym przy ul. Zaruby w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)39.15.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 39.29.00.00-`


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania75 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga!
Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym UE.
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali1 (tj. zakończyli) co najmniej jedną dostawę wraz z montażem mebli do budynku oświatowego2 lub żłobka o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto.
Uwaga!
¹Za wykonaną dostawę Zamawiający uzna taką dostawę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty.
2Za budynek oświatowy Zamawiający uzna budynek szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego (np. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), budynki szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego, budynki szkół wyższych i placówki badawcze.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw (zgodny z załącznikiem nr 6 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.3 lit. a SWZ, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
a) formularz ofertowy wypełniony i wygenerowany za pośrednictwem platformy;
b) formularz cenowy ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do SWZ;
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych – zgodnie z dokumentami zamówienia.
5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy są dostępne na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
— wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ);
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Uwaga
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, na wezwanie Zamawiającego złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 13.1, 14.3 lit. a i c SWZ dla podmiotu udostępniającego zasoby.
3. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (pkt 13.1 SWZ). Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
a) Formularz ofertowy wypełniony i wygenerowany za pośrednictwem platformy;
b) Formularz cenowy ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do SWZ;
c) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Pozostałe informacje w pkt 12 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-29
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-29 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-07-27
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-29, 11:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w Warszawie.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |