m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-29 , 11:49:26
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Mycko
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal35
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmmycko@zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Fedoruk
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal10
- telefon(0-22) 2774866
- emailafedoruk@zzw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal35
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy
znak sprawy 19/PN/2021
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie pięciu przenośnych, jednostanowiskowych, automatycznych toalet miejskich – we wskazanych lokalizacjach wraz z budową przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)41.21.11.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.21.55.00-2
45.22.38.00-4
45.33.20.00-3
45.31.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium60000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z zapisami SWZ opublikowanej na stronie Zamawiającego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/19-pn-2021/?b=94
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-29 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-07-27
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-29, 12:00, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa w pokoju nr 35
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |