m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-29 , 12:31:04
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
- adresSenatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 312-44-40
- faks(0-22) 312-44-90
- e-mailszrm@szrm.pl
- adres internetowyhttp://www.szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Polak
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal22
- telefon(0-22) 312-44-21
- emailjpolak@szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDorota Czerwińska
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal48
- telefon(0-22)3124525
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10” w Warszawie.
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10”
w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 21/2 z obrębu 7-04-17, wykonaniem zjazdu z drogi publicznej – na działce nr 6 z obrębu 7-04-17, wykonaniem przyłącza wodociągowego, przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej oraz wykonaniem przyłącza telekomunikacyjnego na działce nr 36 z obrębu 7-04-17.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz projektami wykonawczymi, w tym m.in.:
a)przystosowanie obiektu do użytkowania przez osoby niepełnosprawne,
b)przystosowanie obiektu do aktualnych standardów obiektów oświaty oraz przepisów p.poż i sanitarno – higienicznych,
c)przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń w celu zapewnienia realizacji aktualnych potrzeb obiektu oraz zoptymalizowanie dostępnej przestrzeni,
d)wykonanie nowych instalacji wewnętrznych oraz zmiana sposobu ogrzewania, z kotłowni olejowej, na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
e)wykonanie zjazdu z drogi publicznej - ul. Dembińskiego,
f)przebudowę/rozbudowę układu komunikacji kołowej i pieszej,
g)przebudowę terenu rekreacyjnego-sportowego,
h)wymianę i przebudowę istniejącego ogrodzenia terenu działki,
i)renowację i wymianę istniejących elementów zagospodarowania terenu, oświetlenia zewnętrznego
i elementów małej architektury,
j)wykonanie sieci zewnętrznych wod-kan oraz instalacji doziemnej gazu na terenie należącym do obiektu,
k)budowę przyłącza wodociągowego,
l)wykonanie dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz jednego przyłącza kanalizacji deszczowej do kolektora kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Paska,
m)wykonanie przyłącza teletechnicznego.
3.Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty, stanowiące integralną część umowy:
1)Projekt budowlany,
2)Ekspertyza p.poz.
3)Scenariusz pożarowy
4)Projekt wykonawczy,
5)Pojekt budowlano-wykonawczy przyłączy,
6)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (TTWiOR),
7)Przedmiary robót,
8)Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 45/2020 z dnia 24.09.2020 r.,
9)Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.
4.Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę:
1)Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a)osób wykonujących roboty ogólnobudowlane w tym w szczególności wykonywane przez: murarza, zbrojarza, blacharza, dekarza, tynkarza, (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie np. kierownika budowy);
b)osób wykonujących roboty elektryczne/teletechniczne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie);
c)osób wykonujących roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
2)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 3 do Projektowanych Postanowień Umowy (zwanych dalej PPU - Załącznik Nr 9 do SWZ), które zostaną wprowadzone do treści umowy - czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
4)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w PPU - (Załącznik Nr 9 do SWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
5)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.00-0
45.20.00.00-9
45.21.00.00-2
45.30.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania27 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne znajdują się w SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://szrm.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-28, 11:00, https://szrm.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |