m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-29 , 15:47:28
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Malec
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
- telefon
- emailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Dudek
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal328
- telefon(0-22) 443 47 36
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont jezdni i chodników ul. G. Daniłowskiego w Warszawie
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont jezdni i chodników ul. G. Daniłowskiego w Warszawie (na odcinku od ul. Starej Baśni do ul. S. Żeromskiego).
2. Teren inwestycji:
Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Miasta Stołecznego Warszawy, na terenie Dzielnicy Bielany i dotyczy odcinak ulicy G. Daniłowskiego od ul. Starej Baśni do ul. S. Żeromskiego.
Ulica G. Daniłowskiego jest drogą gminną, klasy D przebiegającą przez tereny miejskie. Teren inwestycji charakteryzujące się liczną zabudową mieszkaniową jednorodzinną jak i wielorodzinną.
Ulica G. Daniłowskiego posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej szerokości od 5,50 m do 6,00 m, obustronne chodniki oraz zatoki postojowe.
Całkowita długość planowanej do realizacji inwestycji wynosi ok. 462,00 m.
Stan techniczny nawierzchni jezdni i chodników można określić jako zły. Występują liczne spękania poprzeczne i podłużne nawierzchni asfaltowej, łaty po naprawach awarii przez gestorów sieci, koleiny, spękania siatkowe, sfalowania, uszkodzenia elementów betonowych (obrzeża, krawężniki) oraz pojedyncze zapadnięcia i nierówności na chodnikach.
3. Zakres prac, w szczególności obejmuje:
a) remont nawierzchni z betonu asfaltowego;
b) remont chodnika z płytek betonowych 50 x50 cm układanych na „mijankę”;
c) remont zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm, ciemnoszarej, układanej na „mijankę”;
d) remont miejsc postojowych z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm, ciemnoszarej, układanej na „mijankę”;
e) remont progów zwalniających z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm, ciemnoszarej, układanej na „mijankę”;
f) odtworzenie barierek ochronnych, słupków blokujących;
g) wykonanie zieleńców.
4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Przedmiot zamówienia ma być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników obiektu w tym przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Musi spełniać wymagania odnośnie obowiązujących przepisów, w tym standardów wynikających z Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r.

5 Odstępstwo od zasad określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2-17 „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie”.
Zamawiający posiada zgodę na odstępstwo ogólne od specyfikacji materiałowej określonej w wytycznych materiałowych dla Strefy III pkt. 10.8 w zakresie wymogu o udziale 20-30% odsłoniętego kruszywa bazaltowego 1-4 mm i dopuszcza zastosowanie odpowiadających elementów betonowych (płyt betonowych, krawężników drogowych, kostek i obrzeży betonowych), które będą jednocześnie spełniały parametry techniczne określone w specyfikacji technicznej.
6. Obowiązki Wykonawcy (wymagania i warunki realizacji):
a) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.
b) Zamawiający wymaga w ramach zadania wykonania wszelkich niezbędnych rozbiórek wraz z zagospodarowaniem materiałów pochodzących z rozbiórek, zgodnie z ustawą z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.
c) Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty związane ze składowaniem, recyklingiem oraz utylizacją wszelkich materiałów z rozbiórek i odpadów, a także zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w operacie kolaudacyjnym wszystkich niezbędnych protokołów z tym związanych.
d) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia reklam i innych urządzeń oraz obiektów kolidujących z prowadzonymi robotami lub ich przeniesienia w miejsce niekolidujące z prowadzonymi robotami budowlanymi.
e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych nadzorów technicznych ze strony właścicieli urządzeń obcych oraz ze strony służb miejskich i poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu prawidłowego prowadzenia robót.
f) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania, uzgodnienia i wdrożenia w ramach zadania projektów czasowej organizacji ruchu.
g) Zamawiający wymaga zapewnienia w miarę możliwości wynikających z zakresu realizowanych prac oraz postępu robót, dostępu do każdej posesji zlokalizowanej przy ulicy Daniłowskiego w trakcie wykonywania robót;
h) Wykonawca do wykonywania prac winien zastosować sprzęt, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu”.
i) Wykonawca do wykonywania prac brukarskich winien zastosować sprzęt, który ograniczy do minimum pylenie i zabrudzanie posesji podczas cięcia elementów betonowych. Rekomendowane jest wykonanie cięcia „na mokro”
j) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącej zieleni w sąsiedztwie prowadzonych robót i dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
k) Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania ulicznych urządzeń występujących
w granicy robót, do projektowanego poziomu ulicy, przed wykonaniem nawierzchni.
l) Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawy wszelkich uszkodzeń ogrodzeń powstałych w wyniku wykonywanych prac.
7. Wymagania związane z realizacja zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (klauzule społeczne):
Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ do realizacji niniejszego zamówienia osób na podstawie stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) do wykonywania n/w czynności:
a) roboty rozbiórkowe;
b) roboty brukarskie;
c) roboty związane z wykonaniem podbudowy, asfaltowaniem.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
8. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określa:
a) Projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez KAPPA CONCEPT Michał Czernecki
stanowiący załącznik nr 9 do SWZ;
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ;
c) Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 11 do SWZ;
oraz
d) projektowane postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku ewentualnych niezgodności pomiędzy tymi dokumentami, wiodącym jest projekt budowlano-wykonawczy.
UWAGA: Powyższa dokumentacja może być wykorzystana tylko do celów udzielenia zamówienia publicznego.

INFORMACJE DODATKOWE:
1) Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK, zostały określone w załączniku do SWZ projektowane postanowienia umowy.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
3) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
4) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zamowienia.um.warszawa.pl
5) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
6) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
7) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
8) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy. • Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; • Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; • Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf; Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych.• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB; • Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Kodowanie i czas odbioru danych. • Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; • Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert. 1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać: • Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie; • Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)• Zainstalowana aplikacja Szafir Host, • Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”. 2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne): • E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie; • Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)• Zainstalowana aplikacja Szafir Host; • Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod; • Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”. 3. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):• Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie. Informacje dodatkowe. • Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
9) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
10) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
11) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
12) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa zawarta jest w SWZ.
13) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
14) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.3.2021.MMA
15) Wartość zamówienia: 1 538 637,08 PLN
16) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
17) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
18) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
19) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
20) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
21) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. G. Daniłowskiego w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.10.00.00-8
45.11.13.00-1
45.23.32.20-7
45.23.32.22-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania140 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa niniejszego warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa niniejszego warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa niniejszego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać, iż posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlanej (zadania) na kwotę min.1 500 000,00 zł. brutto, polegającej na: budowie*lub/i przebudowie* lub/i remoncie* (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane*) lub/i modernizacji - drogi lub/i ulicy, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową.
Uwaga!- W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się na potwierdzenie powyższego warunku robotą budowlaną wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wymaganej warunkiem kwocie, tj. minimum 1 500 000,00 złotych brutto, Wykonawca nie może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej.
b) dotyczącej osób: Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów – do sprawowania funkcji kierownika budowy tj. posiadającą uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych i wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
a) oświadczenie Wykonawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ) – o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 12.1 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) Wykaz osób (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 12.1.2. SWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 12.2. SWZ.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 18.2.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:1) w pkt. 12.2.4) SWZ wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia2) w pkt. 12.2.4) SWZ wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 18.2.4. oraz 18.2.5. SWZ, przy czym:1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 18.2.4. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 12.2.4) SWZ;2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 18.2.5. SWZ składa każdy z nich.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji i rękojmi za wady20 %
Zatrudnienie osób młodocianych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-16
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/25308/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-16 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-15
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-16, 11:30, platforma https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |