m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-29 , 16:10:13
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Żywicka
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443 14 39
- emailjzywicka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa sprzątania i odśnieżania terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem i monitoringiem dachów w okresie zimowym
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i odśnieżania terenów zewnętrznych wraz z
odśnieżaniem i monitoringiem dachów w okresie zimowym.2. Przedmiot zamówienia w zakresie
szczegółowym określony został we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 SWZ, zwanym
dalej także wzorem umowy.3. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi 459 537,20 zł brutto.4. Zgodnie z art. 95 ustawy,
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, określone we
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, tj. prace wykonywane zgodnie z art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;5. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób,
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań
oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia określają zapisy we wzorze umowy, stanowiącym
Załącznik nr 6 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, województwo mazowieckie
Główny przedmiot (CPV)45.45.20.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.62.00.00-9
90.63.00.00-2
90.61.10.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania11 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który:1.wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 zamówienia,
których przedmiotem było/jest wykonywanie usług z zakresu sprzątania terenów, o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto. W przypadku wykazania usług nadal realizowanych w ramach umowy nie zakończonej, Zamawiający uzna spełnianie warunku jeżeli
wartość należycie wykonanej do terminu składania ofert usługi była nie mniejsza niż 300 000,00 zł.
2. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy.
3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych wraz z ofertą lub na wezwanie

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania,
aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej:
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1. SWZ.
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

6. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:– oświadczeń, o których mowa w SWZ w pkt. 14.1. lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu, – zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby
potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;• sposób i okres
udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;• czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
b) przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:– oświadczeń, o których mowa w SWZ pkt. 14.1. lit. b) i c) dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ),
c) Formularz cenowy załączony do oferty w systemie,
wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ;
d) Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ);
e) dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy;6. f) dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas podjęcia czynności w dni wolne od pracy K220 %
Czas podjęcia czynności w dni robocze K320 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-08
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70044
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-08 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-07
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-08, 11:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |