m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-29 , 16:59:39
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Śliwińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagdalena Śliwińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów kontenerowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego

Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.04.2021.MS
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów kontenerowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego, w podziale na zadania:

— zadanie 1: dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 7,5 t z napędem ON oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego,

— zadanie 2: dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 14 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

Część nr 1
Dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 7,5 t z napędem ON oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 7,5 t z napędem ON oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ:

1. pojazdy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku;

2. ładowność kompletnego pojazdu (każdego odrębnie) min. 3,4 tony;

3. gwarancja 36 miesięcy (na kompletny pojazd odrębnie) bez limitu kilometrów i motogodzin;

4. pojazd (każdy odrębnie) musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022);

5. pojazdy (nadwozie i podwozie) muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie: BHP, ppoż., ergonomii oraz muszą posiadać oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami;

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SWZ.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150

Informacje o opcjach
Opcje: nie

Część nr 2
Dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 14 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 14 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ:

1. pojazdy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku;

2. ładowność kompletnego pojazdu (każdego odrębnie) min. 7 ton;

3. gwarancja 36 miesięcy (na kompletny pojazd odrębnie) bez limitu kilometrów i motogodzin;

4. pojazd (każdy odrębnie) musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022);

5. podwozie pojazdu musi spełniać wymagania określone w ustawie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r., o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1124);

6. pojazdy (nadwozie i podwozie) muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie: BHP, ppoż., ergonomii oraz muszą posiadać oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami;

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SWZ.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 160

Informacje o opcjach
Opcje: nie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDostarczenie pojazdów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie m.st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)34.14.45.11-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 7,5 t z napędem ON oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego7790,00Okres w dniach: 150
2Dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 14 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego15330,00Okres w dniach: 160
Razem 23120,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium23120,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Termin realizacji dostawy15 %
Zużycie energii7 %
Emisja dwutlenku węgla5 %
Emisja zanieczyszczeń łącznie3 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/25321/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-06 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-03
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-06, 11:30, Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa-PL. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfr. wczyt. na Platformie ofert.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z 11.9.2019 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.).
2. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

2.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);

2.2. Zamawiający, działając zgodnie z art. 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, żąda złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych tj.:

2.2.1. oświadczenie potwierdzające wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

3. Ponadto oferta powinna składać się z:

3.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;

3.2. wypełnionego Formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w części III SWZ;

3.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt 11.3. SWZ;

3.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.8.3. SWZ;

3.5. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7.1. SWZ.

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

4.1. Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe:

4.1.1. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05.01.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SWZ.

4.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

4.2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4.2.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 2 ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 lit. a–e oraz odpowiednio § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415 ze zmianami).

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.

6. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Uwaga: w pkt. "Czas trwania zamówienia lub termin wykonania (powyżej)
powinno być:
- w części nr 1 - okres w dniach: 150

- w części nr 2 - okres w dniach: 160

Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części V SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w części II SWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |